Mosvoldrederienes historie.
Kilder: Skipet.no og artikkel i skipet 4/1990 skrevet av Håkon Larsson-Fedde.
Sydd sammen og lettere redigert av Per Sundfær.

        Martin Mosvold (1876-1956) flyttet i 1916 fra Farsund til Kristiansand. Han ble her bl. a. involvert i selskapene Skibs-A/S Vestkysten, Skibs-A/S Østkysten (disponert av broren Joachim Johannesen) og A/S To, overtatt fra Thv. B. Heistein & Sønner i 1919. Motorskonnerten PAULINE seilte først under amerikansk flagg. Etter sammenbruddet i markedet i 1921 tok banken selskapene og overførte disponeringen til A. I. Langfeldt.        
Etter konkursen kom Mosvold til å livnære seg ved egghandel og som landhandler på Vennesla inntil han igjen fikk organisert kjøp av damptankeren ACASTA i A/S Mosvolds Rederi i 1927, fulgt av tre andre i selskapene A/S Mosvolds Rederi II (LITIOPA), III (RADIX) og IV (TORBORG), alle med 10 års T/C tilbake til Anglo-Saxon Petroleum.
        I 1932 flyttet familien tilbake til Farsund og de fire tankskipene ble omregistrert hit. Sønnen Torrey Mosvold (1910-1995) kom med i virksomheten rundt 1935, men slo seg ned i New York høsten 1937 og etablerte Neptune Shipping Inc. som registrerte skip under Panama-flagg.
        Samme år hadde Mosvold sikret majoritet i Kristiansands Dampskibsselskab. I 1935 kom Mosvold også inn som eier av Mandal Stål, senere også av Norsk Wallboardfabrikk på Vennesla, tekstilfabrikker mm.
I 1937 skiftet A/S Mosvolds Rederi III navn til A/S Mosvold Shipping Co. og fikk i 1939 innfusjonert også Mosvolds Rederi II og III. Dette skulle bli hovedselskapet de neste 10-12 år.
        Martin Mosvolds svigersønner kom også med i rederiet: Kristian Haanes (1903-1977) giftet seg med Ruth Mosvold i 1929, han var lensmann på Lista frem til januar 1941 da han begynte i rederiet og flyttet til Kristiansand i 1946. Datteren Jennie ble gift med Andrew S. Glastad som hadde begynt i rederiet i 1936, mens den yngste, Solveig, giftet seg med Magnus Udjus.
        Under krigen ble virksomheten i USA drevet av Torrey Mosvold og Magnus Udjus. Aksjemajoriteten i Federal Motorship Corp. Inc. var overtatt i 1939 og med selskapet fulgte tre Lake-skip under amerikansk flagg. Både Neptune Shipping og Federal Motorship ble etter krigen brukt som aktive rederier under amerikansk og Panama-flagg. Neptune ble solgt til Hans J. Hvide i New York rundt 1948.
        I 1946 flyttet Torrey og familien hjem til Norge, og han og Kristian Haanes bosatte seg samme år i Kristiansand.
Haanes ble disponent for A/S Farsund Shipping Co. som nå ble omdøpt A/S Mosnes Shipping Co. Andrew S. Glastad ble disponent for Neptun Shipping Co. i 1948 som fikk tankskipene MOSTUN og MOSBORG. Mosvold Shipping Co. var hovedselskapet med de andre tankskipene.
        Mosvold-gruppen ble forøvrig utvidet med mer industri, handelsselskap i Etiopia, forsikringsselskapene Neptun og Norrøna, og dessuten med handelsselskapet Mosvold & Co. i Oslo med Magnus Udjus som leder.
        I 1953 ble Torrey Mosvold kontrollerende aksjonær i det nye Ceylon Shipping Lines Ltd., etablert på Sri Lanka og med avdelingskontor i London, med Birger Thorsen som direktør. Selskapet eide selv et skip og hadde flere på T/C. Andelen ble solgt i 1957.
        Etter Martin Mosvolds død i 1956 ble gruppen delt mellom arvingene, med effekt fra 1961. Rederivirksomheten ble fordelt slik:
Torrey Mosvold: A/S Mosvold Shipping Co., Kristiansand, med Kristiansands Dampskibsselskab.
Andrew S. Glastad: A/S Mosvolds Rederi, Farsund.
Kristian Haanes: A/S Mosnes Shipping Co., Kristiansand.
Magnus Udjus: A/S Moslo Shipping, Oslo.
Gordon Mosvold: A/S Mosvold Maritime Co., Farsund.
        Andrew Glastad begynte tidlig å overføre verdier i rederiet til sine barn. Fra omkring 1970 begynte han å trekke seg mer ut av den daglige ledelse, og overlot tømmene til sine etterfølgere, Tarald Glastad og Terje Mikalsen.

 

En ny generasjon

Tarald Glastad f. 1942 begynte i rederiet i 1969, etter å ha fått en allsidig utdanning. Etter et halvt år til sjøs og et halvt år som praktikant ved KMV tok han utdannelse som skipsingeniør i Newcastle, England. Deretter arbeidde han et år i skipsmeglerfirmaet R. S. Platou A/S i Oslo. Så gikk turen til USA, der han i et års tid arbeidet i New York, og deretter gikk på Massachusetts Institute of Technology, der han studerte økonomi og bedriftsledelse. Våren 1969 var han ferdig i Boston og flyttet til Farsund. Han ble gift med Sissel Samuelsen, nærmeste nabo og datter av skipsreder Victor Samuelsen.
        Terje Mikalsen f. 1940 begynte på kontoret i 1971. Han var fra Jølle, Lista, og ble gift med Tove Marie Glastad i 1962. Etter å ha tatt eksamen ved NTH i Trondheim fikk han stilling ved Noratom-Norcontrol A/S i Horten, hvor man bl.a. arbeidde med skipsautomatisering. Det var i en tid da det skjedde mye på dette området, og Terje hadde ansvaret for utviklingen av en antikollisjonsradar, som ble det første i verden av et nytt navigasjonsinstrument, som nå finnes på alle store skip. Etter tida i
Horten hadde også han et opphold i USA før turen gikk til Farsund.
        De unge kom inn i
rederiet på et tidspunkt da skipsfarten kastet mye av seg. Der var optimisme og stor investeringslyst. Tarald og Terje fikk snart den avgjørende innflytelse. De unge fikk i oppgave å forvalte en bedrift og en formue som var bygd opp over lengre tid etter en forholdsvis forsiktig linje.
        I shipping økte aktiviteten betraktelig
fra 1972. «MOSTER»-ble solgt dette året men til gjengjeld kom malmskipet «MOSBROOK» til. Skipet gikk på et fem års tidscerteparti, og seilte meget godt hele perioden. Fra før hadde rederiet bulkskipene «MOSBORG», «MOSHILL» og «MOSDALE», og andeler i MS «MOSLANE», MT «GIMLEKOLLEN» og MT «GIMLEVANG».
        Noe helt nytt var satsing på innbefraktet tonnasje. Det var en måte å ekspandere på i frakt
uten å eie skipene. Det ble bl.a. innbefraktet fire skip for framtidig levering. De ble sluttet på bunnmarked, og kun 2 sluttes ut til rater som vesentlig over det som var betalt. To skip var greske, et kinesisk og et italiensk. Det viste seg senere at to av rederne ikke kunne leve av avtalen og bad om kansellering. Rederiet tjente bra på skipene og mottok deretter et større kanselleringsgebyr.
        Et
eget selskap ble stiftet for drift og operasjon av innbefraktet tonnasje, A/S Westland Shipping Co. Hensikten var å kunne kontrollere resultatet bedre.
        Fra
denne siden ved shipping-virksomheten kan i tillegg til bilfrakten, nevnes kornfrakten til India. India brukte i en periode mindre gjødning i sin kornproduksjon. Det førte til mindre avling og større behov for tilført korn, bl.a. som nødhjelp fra USA. Mosvold samarbeidet med Gulf Shipping og førte noen og tredve kornlaster fra USA og Canada til India og Pakistan.
        Rederiet
oppnådde verdensrekord i kornlast på en kjøl ved en reise fra Vancouver til India med 130.000 tonn korn. Blant de mange skip som i denne perioden ble sluttet inn, var også Mosvolds tidligere skip «MOSTER».
        Året
1972, da innbefraktningen begynte, gav ikke noe godt resultat. Året ble et av de dårligste i rederiets historie. Markedet for bilfrakt sviktet, og en av de japanske befrakterne brøt en kontrakt. I tillegg kom et elendig returmarked og streiker og go slow i havnene. De to tankskipene rederiet hadde andel i, gikk på langtidscerteparti bundet i pund, likesom bulkskipene. Kursfallet reduserte inntektene betydelig. Lyspunktet var de to malmskipene, som seilte på gode kontrakter.
        Mot slutten av året endret markedet seg radikalt til det bedre, og dette fortsatte inn i 1973. Året 1973 ble et toppår i shipping, med høyt ratenivå og godt resultat. For Mosvolds Rederi ble resultatet nesten dobbelt så høyt som året for. Situasjonen gav ekspansjonslyst. Et nytt skip ble innbefraktet til rimelig rate. Og det ble kontrahert to store bulkskip ved Mitsui Shipbuilding i Japan, en 117 000 og en 70 000 tonner. De skulle leveres i 1976 og 1977. Rederiet gikk også inn med 10 prosent i en turbintanker på 268 000 dvt som Mosvold Shipping Co. kontraherte ved Sumitomo i Japan.
        De investerte i boreriggene
«DYVI ALPHA» med 6 prosent, tilhørende Dyvi Drilling, og «HENRIK IBSEN» 13 prosent og «ALEXANDER KIELLAND» 5 prosent, tilhørende Stavanger Drilling I og II. Den første riggen var en Aker H-3, de to andre Pentagone, bygd i Frankrike.
        Eierandelen i «MOSDALE» og «MOSHILL» ble økt med 13 prosent og 17 prosent. Totalt ble det i 1973 investert for ca. 200 mill. kr.
        1974 ble derimot et konsolideringsår. Mosvolds Rederi overtok nå Gordon Mosvolds selskap Mosvold Maritime Co. for 3,5 mill. dollar. I offshore ble det investert i et nytt Dyvi-selskap, Dyvi Drilling II, som bygde jack-up riggene «DYVI BETA» og «DYVI GAMMA» ved fransk verft. Andel 5,5 prosent.
        Året gav et meget godt resultat av driften, men den økonomiske tilbakegangen begynte nå for alvor å gjøre seg gjeldende.

 

Skipsfartskrise.

        Året 1973 ble et vendepunkt i skipsfart. Krisen rammet i første omgang tankmarkedet. Den ble utløst av oljekrisen høsten 1973, da oljeprodusentene i Midtøsten begrenset eksporten betydelig for å presse oljeprisen opp. Men krisen skyldtes også stor overkontrahering av tankskip i de gode år da verdens oljeforbruk var i jevn vekst, og særlig i toppåret 1973. Økt oljepris førte etter hvert til mindre forbruk av olje, og til store problemer for mange tankrederier.
        Mosvolds Rederi var for egen del ikke særlig eksponert i tank, og ble i første omgang ikke rammet av krisen. Bulkmarkedet holdt seg fortsatt høyt en god tid framover. Rederiet innså at også bulkmarkedet ville komme til å falle, og benyttet anledningen til å selge, og å slutte opp flest mulig skip for et par år framover. Investeringene i oljerigger ble sett på som en motvekt til utviklingen i tankmarkedet. Økt oljepris måtte gi økt leteaktivitet i Nordsjøen.
        De store forpliktelsene rederiet hadde tatt på seg, ble imidlertid forsøkt redusert. Nybygningen på 70 000 dvt. ble kansellert. Da det var verftet som tok initiativet på grunn av manglende kapasitet, fikk rederiet kompensasjon. Her var lykken bedre enn forstanden! Supertankeren til Mosvold Shipping Co. ble konvertert, først til 117 000 dvt. og i neste omgang til to bulkcarriers på 28 500 dvt. Rederiet beholdt sin andel på 10 prosent. Til sammen fikk rederiet redusert sine forpliktelser med 63 mill. kr. Halvparten av forpliktelsene gjaldt nå borerigger. Men fra årsskiftet 1974/75 falt også markedet for rigger.
        Etter hvert falt også verdien av store bulkskip, mens mindre skip holdt seg bedre oppe. I denne situasjonen var det rederiet benyttet anledningen til å selge bilskipet «MOSHILL», og ta det tilbake på 12 måneders certeparti.
        Etter hvert viste det seg at overkontraheri
ngen av store tank- og bulkskip var så enorm at det uten tvil ville ta flere år før det ble balanse mellom tilbud og etterspørsel. Dette rammet også Mosvolds Rederi. Rederiets bank ville ikke stå ved sitt lånetilsagn for 117 000 tonneren som var bestilt ved Mitsui. Bankens forutsetning var at skipet fikk en tilfredsstillende fraktkontrakt, men dette var uoppnåelig på det tidspunkt. Rederiet valgte å henvende seg til Garantiinstituttet for Skip og Borefartøyer, og dette førte til et lån i Tyskland på 21 mill. tyske mark og et garantert tilleggslån i London på 10 mill. dollar, med tre års avdragsfrihet.
        Skipet ble levert i juli 1976 og døpt «MOSHILL». Det var slike moderne, verdifulle skip Garantiinstituttet ville berge fra å bli solgt til
utlandet, for priser som samfunnsøkonomisk sett var uforsvarlig. Garantiinstituttet var blitt opprettet i 1974 med staten som største eier. Nå var ikke situasjonen for Mosvolds Rederi slik at Garantiinstituttet var siste utvei Men det ble sett på som den mest gunstige finansieringsmulighet. Og det gav rederiet en viss handlefrihet på andre felt.
        Rederiet la nemlig nå opp en strategi som innebar nedtrapping i mindre bulkskip og biltransport, og overgang til større bulkskip. Grunnen var kostnadsutviklingen, som gjorde mindre skip forholdsvis dyre i drift. Hvis en skulle kunne greie seg i konkurransen, måtte det større skip til. Når det gjaldt biltransporten, var forholdene blitt slik at befrakterne foretrakk spesialbygde skip. Rederiet hadde ikke råd til slike investeringer, og foretrakk å trekke seg ut. Det var en epoke som ebbet ut av seg selv.
        Som en følge av den nye strategien gikk rederiet til innkjøp av et OBO skip, dvs. et skip som kunne føre både olje, bulk og malm. «VITORIA» tilhørende Ditlev-Simonsen, Oslo, ble kjøpt for 6 mill. dollar. Prisen ble ansett for å være så lav at det måtte lønne seg, selv i et dårlig marked. Av kjøpesummen ble 2,5 mill. dollar betalt kontant og resten lånt i Morgan Cuaranty Trust Ltd. London. Skipet ble omdøpt «MOSPOINT». Størrelsen var 73 000 dvt, og Mosvolds eierandel 61 prosent.
        I 1976 var også Mosvold Shippings to bulkcarriers ferdig fra verft, og ble levert på høsten som «MOSRIVER» og «MOSLAKE». Mosvolds Rederi var medeier med 10 prosent. Rederiet økte også sin eierandel i «GIMLEVANG».
        Eierandel i en rigg ble også økt betydelig. De nye skipene som kom til i 1976, seilte bra og gav tilfredsstillende inntekter. Markedet var igjen på vei oppover. Tre av riggene var nå i drift og med bra resultat. Men med de store investeringer som var foretatt, ble det spørsmål om likviditeten var tilstrekkelig hvis markedet ikke holdt.
        I rederiets årsmelding er 1977 kalt «det svarteste år i moderne skipsfart». Det kom i tillegg til flere vanskelige år. i begynnelsen av året var det en forsiktig optimisme. Den viste seg å holde stikk når det gjaldt riggmarkedet, men ikke når det gjaldt skipsfarten. Verdifallet på skip, særlig bulk, var katastrofalt. Verdien sank til dels under halvparten av de allerede lave verdiene ved inngangen til året. Av de skip rederiet hadde interesser i, fikk sju skip drittsunderskudd. Totalt ble det bare et mindre driftsunderskudd på skipene. Men da gjelda var høy og verdifallet på skip stort, og inntektene uteble, måtte det bli likviditetsproblemer.
        Likviditetsmangelen ble åpenbar på forsommeren 1977. Rederiet gikk inn i en turbulent tid med mange og lange møter og diskusjoner - internt i rederiet, med partnerne i familien, med advokater og med kreditorene. Rederiet hadde for lengst begynt med systematisk likviditetsberegning, og la i alle møter med bankene vekt på å ha konkrete planer for
hvordan problemene skulle takles. Strategien fra rederiets side gikk ut på å vise størst mulig vilje og evne til å handle slik at bankene ikke skulle fristes til å prøve å få slått rederiet inn under andre. Juridisk assistanse ble gitt av advokatfirmaet Wikborg og Rein, der advokat Lars Christensen ble en viktig medspiller.
        En rekke operasjoner måtte til for å bedre stillingen. Rederiet var presset av kreditorene. «MOSBORG» ble solgt. Partene i «GIMLEKOLLEN», «MOSRIVER» og «MOSLAKE» ble solgt. Rederiet satt igjen med «MOSHILL», «MOSBROOK» og «MOSPOINT», samt parter i «MOSLANE» og «GIMLEVANG». Alle fem borerigger var nå i drift, men markedet hadde vært dårlig også for-rigg, da etterspørselen etter olje falt, og resultatet for 1977 ble ikke godt.
        1978 skulle vise seg å bli det vanskeligste året, men også det året da en bedring i markedet viste seg. Også parten i «GIMLEVANG» ble nå solgt. Rederiet satte alt inn på å beholde minst to skip, slik at det kunne forsvares å opprettholde rederi-organisasjonen. Det kunne meget vel tenkes at kreditorene ville slå rederiet sammen med et annet for å rasjonalisere og spare utgifter.
        Skipene det ble satset på, var «MOSHILL», «MOSBROOK» og «MOSPOINT». Driftsresultatet for «MOSPOINT» ble dårlig i første halvår 1978, og da skipsprisene fortsatte å synke, forlangte Morgan Guaranty Trust en betydelig gjeldsreduksjon, eller salg av skipet. Rederiet valgte å selge, og etter lange forhandlinger fant man en kjøper som var villig til å gi så mye at skipets gjeld omtrent ble dekket. Dermed satt rederiet igjen med «MOSHILL» og «MOSBROOK».
        «MOSBROOK» greide heller ikke å seile inn overskudd første halvår 1978, og kreditorene fikk verken rente eller avdrag. Også her ble det forlangt gjeldsreduksjon. Parteierne greide å stille en del kapital til nedbetaling av gjeld og som sikkerhet for framtidige renter og avdrag. For Mosvolds Rederi betydde det salg av andelen i «DYVI ALPHA». En av parteierne i skipet var R. S. Platou & Co., som overtok riggandelen for at Mosvolds Rederi skulle få kapital til å nedbetale gjelda på «MOSBROOK», før det ble solgt til et nytt kommandittselskap med A/S Nordsund som medeier.
        Bankene ble stadig mer pågående for å realisere verdier. «MOSHILL» ville ha gått nå, hadde det ikke vært for Garantiinstituttet. Harde forhandlinger førte til at skipets likviditet ble sikret fram til 1981. Eierforholdet var organisert som partrederi. I et partrederi var eierne utad solidarisk ansvarlig. Men det lyktes rederiet å oppnå en begrensning i parteiernes ansvar, en nokså enestående avtale som det siden skulle vise seg.
        De to skipene det hadde lykkes å beholde, ble nå eid av kommandittselskaper. Selve driften av disse skipene gav omtrent balanse i 1978. Men rederiet satt med en gjeld på ca. 100 mill. kr.
        I tillegg hadde det lykkes å beholde riggene, bortsett fra
«DYVI ALPHA». Kreditorene ville nok ha hatt disse også, men betakket seg på grunn av det spesielle garantiansvar kommandittandelene var forbundet med. Endelig lyktes man å beholde aksjeposten i Norsk Data, som finansmarkedet enda ikke hadde innsett betydningen av, men som innen kort tid begynte å stige i verdi.
        Rederiet hadde gjennomgått en rekonstruksjon. Verdiene av betydning ble overført til A/S  Nordsund, som hadde vært eierselskap for kontorbygget, men fra nå av ble det viktigste selskap i gruppen, økonomisk sett. Mosvolds Rederi ble mer et operasjonsselskap. A/S Nordsund ble eid av barna til Tarald Glastad og Terje Mikalsen.
Høsten 1978 begynte markedet å bedre seg, med stigende frakter og skipsverdier.

 

Tarald i Farsund - Terje i Hong Kong.

        Rederne hadde sett at de som drev skipsfart fra Hong Kong klarte seg godt, mens redere i Norge måtte legge opp. Det hadde med kostnadsutviklingen å gjøre. Til prosjekt i Hong Kong kunne man derfor få tak i utenlandsk kapital. Hensikten med Hong Kong-oppholdet var å komme i gang med skipsfart under de gunstige rammebetingelser Hong Kong kunne tilby. Det skjedde i første omgang i samarbeid med amerikanske investorer. Etter hvert ble det et nett av selskaper, med Mega Pacific Ltd som hovedselskap. De andre investorene ble senere kjøpt ut, mens Tarald kjøpte seg inn. Mega Pacific ble Terjes og Taralds personlige selskap, uavhengig av Mosvolds Rederi.
        Det var et heldig tidspunkt, for skipsfarten fikk etter krisen et par gode år før det igjen ble problemer. Det ble f.eks. forhandlet om bygging av et par skip i Japan. Det var produkttankere som det nå var godt marked for. Av forskjellige grunner trakk det ut med formalitetene. Det ble som å sitte på en opsjon. Et norsk rederi som skulle hatt den ene kontrakten, fikk ikke lisens. Samtidig skjøt markedet fart, med den følge at skipene kunne selges før de var betalt, og med en fortjeneste på 3,8 mill. dollar. Dette la et godt grunnlag for videre vekst. Gjennom Mega Pacific ble det også kjøpt aksjer i Norsk Data og siden i Hafslund. Gjennom Mega Pacific satt Terje og Tarald etter hvert med betydelige verdier.
        Hjemme i Farsund ble det også et par gode år. Skipene seilte bra og skipsverdiene steg. Fra lavmålet i 1978 gikk det ikke mer enn ca. 1 1/2 år før verdiene var oppe på et rimelig nivå igjen. 1979 ble et godt år, også for riggene. «MOSHILL» og «MOSBROOK» ble sluttet på gode betingelser, og på slutten av året ble det oppnådd meget gode betingelser for riggene.
        I 1980 så alt til å begynne med lyst ut. Markedet for bulk og dry cargo var meget bra. Skipene seilte med bra driftsoverskudd, men med en ekstremt høy rente på dollar - tidvis så høy som ca. 24 prosent - ble resultatet likevel dårlig. Utsiktene for boreriggene var de beste, ikke minst for Stavanger Drilling, der situasjonen var den at «HENRIK IBSEN» var bygd om til flytende hotell, mens «ALEXANDER KIELLAND» etter en tid som losjirigg skulle gjøres klar til boreoppdrag i britisk del av Nordsjøen. Begge riggene hadde meget gode kontrakter.
        Når forhåpningene ble gjort til skamme, var det først og fremst på grunn av «ALEXANDER KIELLAND»s tragiske forlis 27. mars 1980, da 123 menneskeliv gikk tapt. Dette førte også til at søster-riggen «HENRIK IBSEN» måtte forsterkes. Det ble derfor forsinket levering til Phillips Petroleum med den følge at certepartiet ble kansellert, riktignok mot en erstatning til Stavanger Drilling på 28 mill. kr. «HENRIK IBSEN» ble senere solgt til Sverige med tap.
        Storparten av erstatningen for «ALEXANDER KIELLAND» ble utbetalt i mars 1981, da rederiet mottok 34,5 mill. kr. Andelen i riggen var økt siden det første kjøp, slik at Mosvold var største eier etter Solvangs Rederi, Stavanger, som var riggenes disponent. Dette året var riggmarkedet fremdeles godt, og rederiet solgte sine andeler i «DYVI BETA» og
«DYVI GAMMA» til K/S Gambit for 19 mill. kr, en meget god forretning, som sammen med erstatningen betydde mye for rederiet.
        Tørrlastmarkedet holdt seg bra i begynnelsen av 1981, men falt etter hvert og holdt seg lavt inn i 1982. «MOSHILL» seilte på et godt 3-års certeparti med I. S. Joseph inntil september 1981. Men da gikk befrakterne konkurs, og skipet matte seile i det åpne marked.
        «MOSBROOK» seilte under en meget god 3-års malmkontrakt med
Klooknerwerke, Bremen. Men i oktober 1982 fikk befrakterne problemer med avsetning. Rederiet gikk derfor med på å legge skipet opp fram til april 1983, men fikk til gjengjeld forlenget kontrakten til 5 år.
        I 1982 var markedet dårlig både i tank og bulk. Skipsverdiene var i fall igjen. For «MOSHILL»s vedkommende ble situasjonen slik al Garantiinstituttet forlangte skipet solgt til markedspris. Utenlandske kjøpere bød henimot 12 mill. dollar, og for denne prisen ble skipet tilbudt rederiet. Tilbudet ble akseptert og «MOSHILL» bie registrert i et K/S der A/S Nordsund hadde 93 prosent, Skibs-A/S Lundegaard 6 prosent og A/S Jogun 1 prosent. De to siste selskapene hadde vært med i «MOSHILL» helt siden skipet ble kontrahert. Da parteierne i skipet som nevnt tidligere hadde oppnådd begrenset ansvar, betydde salget et tap for Garantiinstituttet på 40 mill. kr.
        «MOSHILL» kunne dermed seile videre, og siste halvdel av 1982 gav et mindre overskudd. Det monnet naturligvis lite med tanke på finanskostnadene, men det var bedre enn opplag, som ville ha gitt et betydelig underskudd.
        Våren 1983 vendte Terje Mikalsen tilbake til Farsund. Etter oppholdet i Hong Kong hadde han bodd en periode i London. Svogrene byttet nå plass, og fra høsten 1983 var Tarald Glastad etablert i London. Tarald var fortrolig med engelske forhold fra sin studietid. London var verdens shipping-sentrum, og han regnet med at det der ville være større mulighet for utvikling enn i Norge. I 1984 ble Mosvold (UK) Ltd., London dannet, som heleid selskap av Mosvolds
Rederi. En medvirkende årsak til at svogrene oppholdt seg utenfor landets grenser, var skattebestem­melsene. Verdiutviklingen i Norsk Data var siden 1978 blitt slik at det totalt hadde endret rederiets finansielle situasjon.

 

Mosvold-Farsund.

        I 1984 ble firmaet organisert som gruppe med navn Mosvold-Farsund. Morselskapet var A/S Nordsund, som siden 1978 hadde hatt det meste av verdiene. A/S Nordsund skiftet i 1987 navn til Mosvold-Farsund A/S.
        Da det var redernes barn som eide det meste, ble det innført en ordning som ga rederne den nødvendige formelle kontroll. Aksjene ble splittet i A-aksjer og B-aksjer med ulik stemmeverdi. Gjennom selskapet Westland Shipping A/S, som Tarald Glastad og Terje Mikalsen eide med en halvpart hver, kontrollerte de 53 prosent av aksjene i Mosvold-Farsund.
        I gruppen inngikk selskaper der Mosvold-Farsund eide mer enn 50 prosent. Det var A/S Mosvolds Rederi og aksjeselskapene for hvert enkelt skip. Under Mosvolds Rederi lå de heleide datterselskapene Mosvold (UK) Ltd. i London og Mosvold Asia Ltd. i Hong Kong (fra 1985).
        Mosvold-Farsund la nå vekt på å presentere en delikat utformet årsmelding, som kunne gjøre inntrykk på forretningsforbindelser. Regnskapet ble konsolidert for gruppen, dvs. samlede tall for den utadrettede virksomheten ble vist. I tillegg kom regnskaper for Mosvold-Farsund A/S og A/S Mosvolds Rederi. Regnskapet ble også mer reelt, da aksjepostenes verdi ble justert nærmere markedet, dvs. børsverdi. Det ble viktigere å se på endring i nettoverdi enn på selve driftsresultatet. Det var først og fremst aksjepostenes verdi som ble lagt merke til! «MOSBROOK» måtte som nevnt legge opp en tid i 1982/83, men kom så i fart igjen under sin kontrakt med Kloeknerwerke, og seilte bra både i 1983 og 1984. «MOSHILL» seilte i løsmarkedet. Etter omstendighetene var resultatet tilfredsstillende.
        I 1984 kjøpte Mosvolds Rederi to tankskip som lå opplagt i Agnefest, Lyngdal. De tilhørte Jahres Rederi, Sandefjord og var på ca. 141 000 dvt, bygd i Sverige 1976. Prisen var ca. 8 mill. dollar pr. skip. De ble kalt «Mosborg» og «Mospoint» og registrert i kommandittselskaper. Finansiering skjedde ved lån med sikkerhet i aksjer i Norsk Data. Prisen syntes lav, men verdien falt ytterligere året etter, og var en kort tid helt nede i 5 mill. dollar pr. skip. Men så begynte verdien å stige igjen, etter hvert betydelig. «Mosborg» ble satt i fart ganske snart, «Mospoint» noe senere.
        Fra nå av tok London-kontoret seg av befraktning av skipene. I tillegg til de fire nevnte skip, kom befraktning av tre tankskip via Mega Pacific-gruppen, selskapet som Tarald og Terje kontrollerte i Hong Kong.
        Hong Kong-kontoret kom i forlengelsen av virksomheten i East China Shipping, et av selskapene i Mega Pacific-gruppen. Aktiviteter og nøkkelpersonell ble overført til Mosvold Asia Ltd., som foruten å betjene Mosvolds skip også tilbød skipsfartstjenester generelt, som manage-mentselskap. Mosvold registrerte skip bl.a. i Sri Lanka, brukte singalesisk mannskap og indiske offiserer. Kontoret fikk mannskapsagent i Colombo og offisersagent i Bombay.
        I 1985 ble samtlige skip solgt og tatt tilbake på certeparti, bortsett fra «MOSHILL». «MOSBROOK» ble solgt til opphogging i 1986. I 1987 gikk også «MOSHILL» til Hong Kong. Alle skip skiftet i denne tida navn og fikk prefikset MEGA. Av norske mannskap og offiserer ble det bare igjen en del toppoffiserer.
        Utenlandsk mannskap var billigere og gav rederiet bedre mulighet for å konkurrere i et marked som var preget av stadig hardere konkurranse. Da rederiet hadde bygd opp sin shippingvirksomhet omkring Hong Kong, kom Norsk Internasjonalt Skipsregister i 1987 og gav i praksis de samme fordeler som uteregistrering tidligere hadde gitt. Rederiets skip ble nå etter hvert registrert i NIS.
        1987 ble et vendepunkt også på andre måter. Rederiet hadde engasjert seg ganske sterkt i tankfart, men litt for tidlig i forhold til markedet. 1985/86 var et bunnår. Men i 1986 var oppgangen i tank påtakelig, og fra 1987 gikk det godt i tankfart.
        1987 var likevel et bunnår i bulk, men fra høsten av gikk også dette markedet oppover. «MOSHILL» - nå «MEGA HILL» - var f.eks. i 1987 tilbake på lavmålet fra 1977 i verdi. Da hadde den vært verd ca. 6 mill. dollar. Men i mellomtida hadde verdien på det meste vært oppe i 23 mill. dollar. I 1990 er båten verd ca. 20 mill. dollar.
        Oljeprisen på verdensmarkedet er et viktig, barometer for skipsfarts­markedet. Oljeprisfallet i 1986 var en av faktorene som fikk liv i skipsfarten. Skip ble billigere å drive, og etterspørselen etter olje ble større. På den annen side ble prisfallet en ulykke for investeringene offshore. Nordsjøen ble nå betraktet som et mer marginalt leteområde, og aktiviteten sank betraktelig. En stor del av rederiets offshoreinvestering var i A/S Gambit, som fikk sine verdier dramatisk redusert.
        Den viktigste faktoren for skipsfarten var likevel at overskuddstonnasjen var i ferd med å bli borte. Forholdet mellom tilbud og etterspørsel ble mer rimelig. Fra 1987 var det en livlig omsetning av skip, samtidig som fraktene steg. Flere skip ble nå innkjøpt og registrert i NIS. Rederiet kjøpte tankskipene «MEGA EAGLE» og «MEGA HAWK».
I 1988 økte aktiviteten sterkt, og rederiet opererte nå 9 skip på til sammen 800 000 dvt. To nybygninger i Jugoslavia ble kontrahert og solgt med god fortjeneste. Den høye aktiviteten fortsatte i 1989, som ble et meget lønnsomt år i Mosvold-Farsund. Aktiviteten nådde høyden sommeren 1989. Siden har man holdt seg på dette nivået.
        Mosvold-Farsund var særlig engasjert innen mellomstore tankskip. Selskapets resultat i 1989 kom i stor grad fra kjøp og salg av skip. Av et netto driftsresultat fra skip på 275 millioner kroner, kom hele 255 millioner kroner fra salgsgevinster. Gruppens samlede resultat før ekstraordinære poster ble 225 millioner kroner.

Fram til 1997 ble det kjøpt og solgt mange bulk, tørrlast og tankskip.

I 2001 kjøpte Frontline 75 % av aksjene i Mosvold Shipping og Mosvoldrederiene var i realiteten avsluttet.