K. Andersen & Co. A/S

I 1884 begynte Karl Andersen, født i Sarpsborg 1860, den virksomhet i Fredrikstad som under firma K. Andersen & Co, etter hvert skulle bli et av de få mer fremgangsrike rederier i dampskips-traden. Allerede fra 1881 hadde han vært medeier i megler- og assuransefirmaet Brødrene Andersen hjemme i Sarpsborg sammen med sin eldre bror Marius Andersen, et firma som fra 1917 ble overtatt av Chr. Trondsen, inntil da kontorsjef i firmaet.

Karl Andersen så det tidlig som en oppgave å etablere regelmessig dampskipsforbindelse mellom Østnorge og London. Eksport herfra distriktet var bl.a. granitt, både kantsten og gatesten, men også papir m.v. samt trelast.
I 1897 opptok han sin yngre bror Hartvig Albert Andersen som medarbeider. På 1890-tallet hadde K. Andersen & Co. disponert D/S "Sitona" av Uddevalla på timecharter med fast seiling på London fra bl.a. Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. I 1897 ble "Sitona" innkjøpt, idet Aktieselskabet Sitona ble etablert. I 1899 ble ytterligere anskaffet D/S "Arcona" og D/S "Mimona". I returlast hjem fra England hadde båtene gjerne koks- og kullaster fra kullbyene på østkysten.
I
1903 ble videre innkjøpt D/S "Regona" og i 1906 D/S "Tizona". De fleste av båtene gikk i ruten på London, men "Regona" og "Arcona" gikk mest i løsfart. En hard konkurrent var engelske Wilson Line i Hull, hvis båter med italienskklingende navn som "Cato", "Como", "Truro", "Tasso" osv. og sine karakteristiske grønnmalte skrog og røde skorstener, regelmessig var å se på Fredrikstad havn gjennom årtier. Også Fred Olsen & Co. i Hvitsten, senere Kristiania, opererte linjetrafikk mellom Østnorge og London i konkurranse med K. Andersen & Co. Fra 1909 kom det i stand en form for samseiling mellom disse linjene.

Fra 1910 opptok K. Andersen & Co. også rute norskekysten, noe som etter hvert endte at selskapet i stedet overtok den stedlige representasjon for de konkurrerende linjer Det Bergenske Dampskibsselskap i Bergen og Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap i Trondheim. K. Andersen & Co. hadde i årenes løp også andre linjeagenturer, bl.a. på Syd-Afrika og Australia.

Sin første nybygning D/S "Gerona" fikk rederiet
1914, og deretter fulgte, visstnok i 1918, en ny "Arcona". Sistnevnte nybygg ble faktisk levert AV rederiets eget verft Vaterlands Værft ved det tidligere Ringeverven i Østre Fredrikstad. Skipet var eid av skipsreder Karl Andersen personlig.

Under første verdenskrig gikk to av skipene tapt ved krigsforlis, først "Mimona", kaptein Eriksen, som gikk ned med tap av hele sitt mannskap utenfor Great Yarmouth
24. februar 1916, og deretter D/S "Tizona", kaptein Haagensen, som ble torpedert i Nordsjøen 28. mars 1917, heldigvis uten tap av menneskeliv.

I 1919 fikk rederiet sin tredje nybygning, den nye D/S "Mimona" levert fra Trondhjems mek. Verksted. På den annen side var bl.a. D/S "Sitona" solgt
i 1916. Fjerde nybygning ble et nytt D/S "Tizona", bygd i Bergen.

Da skipsreder Karl Andersen døde i 1922, ble hans bror konsul H. A. Andersen firmaets leder med sine sønner Marcel og Pierre Berard-Andersen som medarbeidere. I
1930 ble innkjøpt et nytt D/S “Sitona” fra Tvedestrand.

K. Andersen & Co. fortsatte sin rederivirksomhet fremdeles gjennom både mellomkrigsårene og etter annen verdenskrig og ennå noen år deretter før det siste skipet D/S "Sitona" ble solgt i
1959.

Om rederiets eldre skip has følgende opplysninger: D/S "Sitona" (1), ca. 1.200 t.dw., bygd i Newcastle 1885, innkjøpt 1897, solgt til Oslo 1918. D/S “Arcona” ca. 600 t.dw., innkjøpt fra Danmark 1898, sank i Nordsjøen 1904. D/S ”Mimona” bygd i Sunderland 1893, ca. 1.200 t.dw., innkjøpt fra London 1899, krigsforliste 1916. "Mimona" forsvant med sin 16 mann store besetning i februar 1916 på reise hjem fra London lastet med 343 tonn koks. I begynnelsen av mars måned ble et livbelte merket med skipets navn funnet utenfor Yarmouth. D/S "Regona", ca. 450 t.dw., bygd i Kiel 1884, innkjøpt 1903 fra Tyskland, ble solgt høsten 1913 D/S "Tizona"(1), b. 1901 ca. 1.450 t.dw, ble innkjøpt fra England 1906 og torpedert 1917. "Tizona" avgikk London 24. mars etter å ha ligget ferdiglastet med koks i to måneder. Den hadde over 1.000 tonn koks inne bestemt for Kristiania. Etter forliset ble det nevnt i Fredriksstad Blad at "Damperen har under hele krigen trofast skaffet vort Land en hel del Brændsel vi saa saart har trengt". Da den forliste var den "en av Fredrikstads faa gjenværende Dampere". D/S "Gerona", 1.650 t.dw., levert fra Akers mek. Verksted, Oslo 1914, solgt til Karlstad 1930, forliste under annen verdenskrig. M/S “Arcona” ca. 800 t.dw., levert fra Vaterlands Verft, Fredrikstad, 1918, ble solgt til Bergen 1923 og sank kort tid senere. D/5 "Mimona"(2), 1.850 t.dw., levert fra Trondhjems mek. Verksted 1919, krigsforliste 1942. D/S “Tizona” 2.400 t.dw, levert fra Laxevaags Maskin-& Jernskibsbyggeri, Bergen, 1921, ble solgt til Danmark høsten 1928 og krigsforliste under annen verdenskrig. D/S "Sitona"(2), 1.825 t.dw., ble innkjøpt fra Tvedestrand 1930 og krigsforliste 1941.
Da "Tizona" (2) ble overlevert fra verkstedet som nybygget i 1921, heter det i Fredriksstad Blad om skipet at det "er smukt, solid og tidsmæssig utstyrt med de mest moderne lossegrejer, elektrisk lys og radiotelegraf" og at det har oppnådd en fart på 10.5 mil.

Om "Arcona" heter det
i en avisnotis (F.B.) 21. des. 1921 at skipet har vært ute i en voldsom storm i Nordsjøen. "Det forholdsvis lille fartøi som hadde 770 tons kull om bord, blev formelig begravet i de vældige bølger, der slog helt over det. Hadde ikke fartøiet, som er bygget her i Fr.stad paa Vaterlands Verft, været saa ualmindelig sterkt bygget, vilde det ikke klart sig. Nu blev kun veggen til donkeyhuset slaat ind, ellers holdt alle vigtigere skott og luger, saa skibet kunde holdes i gang". Dekkslasten på 30 tonn tonn kull gikk riktignok over bord. "men kaptein Jacobsen og hans kjekke mandskap greiet brasene og førte fartøiet i havn."
'Arcona" var bygd under ledelse av verftsmester Johan Pedersen som et av de ytterst få treskip som hadde Fredrikstad som byggested. Da skipet ble solgt til Bergen i
1923, ble prisen bare kr. 37.500, så noen innbringende operasjon for rederen var byggingen av dette skipet neppe. Verftsmester Pedersen skrev senere at "Arcona" "blev efter min plan bygget som seilfartøy, det var hensigt at rigge fartøiet som 3-mastet galeas med plat agterspeil, men denne plan blev forandret saaledes at skibet fik den mislykkede form det nu har." Han uttaler videre at den motor som fartøyet ble forsynt med "var altfor stor for et fartøi av "Arcona"s størrelse og konstruktion". Skipper på "Arcona" var Axel Pedersen, sønn av skipsbyggmesteren. Han førte også flere andre av rederiets skip, så som "Gerona", "Mimona", "Sitona" og "Tizona". I 1934 står K. Andersen & Co. oppført med to skip, "Mimona" og "Sitona", hver på 1.800 t.dw., fortsatt i rutefarten mellom Øst-Norge og London.

Under annen verdenskrig mistet rederiet to skip ved krigsforlis, først den
3. mai 1941 da D/S "Sitona" som gikk i engelsk kullfart ble bombet og senket utenfor Norfolk i England,
og så den 10. januar 1942 da D/S "Mimona", som gikk i hjemmefart, ble beskutt av russiske fly og deretter strandet på Finnmarkskysten. Med "Mimona" var kaptein Pedersen med på å berge mannskapet fra
finsk
D/S "Juno" som ble minesprengt i Nordsjøen 30. oktober 1939.

Rederivirksomheten opphørte
i og med at det siste skipet M/S "Sitona" ble solgt etter å ha ligget i opplag ved Sarpsborg mek. Verksted fram til 1959. Etter den tid har det kommet til mer og mer å dreie seg om skipsagenturer og befraktning, og som agent for tradisjonelle kystrederier som BDS, VDS og NFDS (Bergenske, Vesterålske og Nordenfjeldske) har det for selskapet blitt en sterk konsentrasjon om sjøveis norsk kysttransport. Ved fusjoner er de nevnte kystrederier i dag samlet i Nor Lines AS etter i perioder først å ha markedsført seg som Nordpoolen og deretter som NOR Cargo Shipping. K. Andersen & Co. inngikk i 1986 samarbeide med Glommen Shipping AS, som på sin side kjøpte aksjemajoriteten i selskapet. I 1996 overdro Glommen Shipping sin aksjepost til Nor Cargo AS. Senere ble selskapet innfusjonert i Nor Cargo Shipping AS som så i 2005 endret navn til Nor Lines AS. Det "gamle" K. Andersen & Co. er i dag en egen avdeling under Nor Lines AS med Pierre Bérard Andersen som distriktssjef. Selskapet med opprinnelse tilbake til 1884 lever med andre ord videre om enn under annet eierskap og uten egen rederivirksomhet.

Fra Steinar Norheim.