HMF10019160120001 KONG EYSTEIN. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1916 DS KONG EYSTEIN (HMF100191601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer, jernskrog. steam ship, general cargo/passenger, iron hull.

Off.no:

5613788

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Hammerfest

Byggeår (year built):

1872/03

Bnr (Sno).:

19

Bygger (yard):

Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem.

Eier (owner):

Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest.

Disponent (manager):

Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

250 tdw, 327 brt, 176 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 130,0’-Lbp: 125,1’-B: 21,6’-D: 16,5’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JSLQ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 45 NHK, 250 IHK. Bygget av Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1872 Bygget som KONG EYSTEIN av Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem for NFDS, Trondhjem. Levert i mars. Byggekostnader 30.000 spd. Satt inn i Lofotenruten og Vesterålen.
1883 På verksted i Trondhjem fra juli til september.
Assisterte i september NFDS DS TORDENSKJOLD etter grunnstøting ved Hemnskjel.
1884 Ny propellaksel montert.
1885 På verksted for reparasjon etter grunnstøting i Kvæfjorden. Plater og kjølsko skiftet.
1887 På verksted. Nye dekk. Nye dekkshus, kapper og innredning. Ny stormast. Nye rør i kjele.
1893 Ny mast. Stor oppussing.
Reise i juli-august med østerrikes kronprinsesse Stephanie.
1894 Kolliderte 16/02 med NFDS DS PRÆSIDENT CHRISTIE i Svolvær.
Ny kjel installert i Bergen. Fornyet riggen.
Overført i juni til lokalfart Hammerfest-Vestfinnmark.
1895 8 skrogplater samt klyss skiftet i Bergen.
Annonserte 17/05 avgang Trondhjem for Hammerfest.
1897 Ny veivaksel fra Laxevaag Værft, Bergen installert i Tromsø.
1899 Avgikk 19/08 fra Trondhjem for Hammerfest. Tilbake i Finnmarksruten.
1900 Dampmaskin ombygget til 4-sylinder compound. 250 IHK.
Dokksatt i mai for vårpuss. Ny lavtrykksylinder montert.
1901 Brann i 2. klasse salong i april. Slukket uten større skade.
Til Trondhjem i juni for oppussing.
1905 I Trondhjem i april-mai for oppussing.
Avgang 09/05 for Hammerfest.
1906 Avgang 28/02 fra Hammerfest til Trondhjem.
Pusset opp i mars.
Prøvetur 27/03 før avgang til Hammerfest.
Akselbrudd 15/09 etter avgang Skibnæs. Slept av NFDS DS OLAF TRYGVESØN til Tromsø for reparasjon.
1907 Grunnstøtte 19/08 ved Store Tamsø ved Lebesby.
Dokksatt 27/08 i Trondhjem.
Tilbake i Hammerfest 12/09.
1910 Overført til Hammerfest-Skjervøyruten.
1911 Reparert maskinskade 01/12 i Trondhjem.
Avgang 28/12 for Hammerfest.
1912 I Vestfinnmarksruten fra juli.
I Altaruten fra oktober.
Avgang 19/11 fra Hammerfest for Trondhjem. På verksted for oppussing og reparasjoner. Nytt ankerspill montert. Elektrisk lys installert.
1913 Prøvetur 14/01. I Tanaruten.
Kolliderte 01/10 med DS NIDAROS på Vardø havn i sterk storm.
Avgang 21/12 til Trondhjem for oppussing.
1914 Inn i Altaruten 20/02.
1915 Fra Hammerfest 17/01 for Trondhjem og verksted. Tilbake i Hammerfest 03/02.
1916 Solgt i mars for NOK 70.000 til Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest.
1921 Omdøpt til INGØ.
1922 Ombygget i Harstad i mars. Innredning endret.
1923 Ombygget ved Baklandet Støberi og Mek. Verksted, Trondhjem.
1925 Rederiet omdøpt til Finnmark Fylkesrederi, Hammerfest. 1928 Ny dampmaskin installert. Triple exp. 3-sylinder. 41 NHK. Bygget av Bergens Mek. Verksted, Bergen. Ny kjele.
1937 Rederiet omdøpt til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest i desember. Omdøpt til INGØY.
1942 Minesprengt 30/01 ved Måsøya mens hun var på reise i rute på Hammerfest–Havøysund–Honningsvåg–Porsanger med passasjerer og stykkgods. 16 personer omkom, 7 ble reddet. Minen var lagt 06/01 av den SSSR ubåten K 33 (Commander L. S. Popatov).
Krigserstatning NOK 290.000.

 

 

History in English:

1872 Built as KONG EYSTEIN at Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem for NFDS, Trondhjem. Delivered in March. Building costs 30.000 spd. In service on Lofotenruten and Vesterålen.
1883 At shipyard in Trondhjem from July to September.
Assisted in September NFDS SS TORDENSKJOLD after stranding at Hemnskjel.
1884 New propeller shaft mounted.
1885 At shipyard for repairs after stranding on Kvæfjorden. Plates and keel foot changed.
1887 At shipyard. New decks. New deck house and interior. New main mast. New tubes in boiler.
1893 New mast. Major renovation.
Voyage in July-August with Austrias crownprincess Stephanie.
1894 Collided 16/02 with NFDS SS PRÆSIDENT CHRISTIE in Svolvær.
New boiler installed in Bergen. Rig renewed.
Transferred to local service Hammerfest-Vestfinnmark.
1895 8 hull plates and both hawse pipes renewed at Bergen.
Announced 17/05 departure Trondhjem for Hammerfest.
1897 New crank shaft from Laxevaag Værft, Bergen installed at Tromsø.
1899 Sailed 19/08 from Trondhjem for Hammerfest. Back in Finnmark service.
1900 Steam engine converted to 4-cylinder compound. 250 IHP.
Docked in May for renovation. New low pressure cylinder Installed.
1901 Fire in 2. class saloon in April. Minor damage.
To Trondhjem in June for renovation.
1905 In Trondhjem in April-May for renovation.
Departure 09/05 for Hammerfest.
1906 Sailed 28/02 from Hammerfest to Trondhjem.
Renovated in March.
Trials 27/03 before departure for Hammerfest.
Broken shaft 15/09 after departure Skibnæs. Towed by NFDS SS OLAF TRYGVESØN to Tromsø for repairs.
1907 Stranded 19/08 at Store Tamsø of Lebesby.
Docked 27/08 in Trondhjem.
Back in Hammerfest 12/09.
1910 Transferred to Hammerfest-Skjervøyroute.
1911 Repaired engine damage 01/12 in Trondhjem.
Departure 28/12 for Hammerfest.
1912 In Vestfinnmarksroute from July.
In Altaroute from October.
Departure 19/11 from Hammerfest for Trondhjem. At shipyard for renovation and repairs. New windlass installed. Electric light installed.
1913 Trials 14/01. In Tanaroute.
Collided 01/10 with SS NIDAROS on Vardø harbour in heavy weather.
Sailed 21/12 to Trondhjem for renovation.
1914 In Altaroute 20/02.
1915 From Hammerfest 17/01 for Trondhjem and shipyard. Back in Hammerfest 03/02.
1916 Sold in March for NOK 70.000 to Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest.
1922 Rebuilt at Harstad in March. Interior changed.
1923 Converted at Baklandet Støberi og Mek.
Verksted, Trondhjem.
1916 Sold in March to Finmarkens Amtsrederi, Hammerfest. 1921 Renamed INGØ.
1925 Company renamed Finnmark Fylkesrederi, Hammerfest. Renamed INGØY.
1928 New steam engine installed. Triple exp. 3-cylinder. 41 NHP. Built by Bergens Mek. Verksted, Bergen.
1937 Company renamed Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest in December.
1942 Mined 30/01 at Måsøya whilst en route on Hammerfest–Havøysund–Honningsvåg–Porsanger with passengers and general cargo.
16 pers. lost. Mine laid 06/01 by the SSSR submarine K 33 (Commander L. S. Popatov).
War indemnity NOK 290.000.

 

 

           

Kilde: Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka her byggedes skibe 1843-1983 av Finn R. Hansen, boka Nordenfjeldske 1857-1985
av Finn R. Hansen, Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap flåteliste 1916-1999 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 11/09-2017 (PS/SN)