Mangler bilde.

 

1911 DS GRIFFIN (HAU217191101)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods,
steam ship, general cargo.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Haugesund

Byggeår (year built):

1877

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

J. Key & Sons, Kirkcaldy, Scotland.

Eier (owner):

Valdemar Skogland, Haugesund.

Disponent (manager):

Valdemar Skogland, Haugesund.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

30 brt, 12 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 71,8’-B: 10,6’-D: 6,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MGWS

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 65 IHK. Bygget av J. Key & Sons, Kirkcaldy, Scotland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1877 Bygget som DS GRIFFIN av J. Key & Sons, Kirkcaldy, Scotland for ukjent britisk eier.
1911 Eier: Andrew Inglis, Greenock, Scotland.
Solgt i mai til Valdemar Skogland, Haugesund.
1912 Solgt i januar til Johs. Østensjø m. fl., Haugesund.
1913 Grunnstøtte 01/03 på Flateskjær. Brakt flott.
Solgt til Haugesund mek. Verksted, Haugesund.
1916 Solgt i april til Rustbankeren A/S (Fridtjof Hansen), Bergen.
1918 Ny kjele installert: 1 dampkjel, med 1 fyrgang. Arbeidstrykk 125 psi. Bygget av Laksevaag Maskin & Jernskibsbyggeri, Bergen.
1920 Firmaet omdøpt til Sveis & Flytekran A/S (Fridtjof Hansen), Bergen.
1946 Solgt i november til Eugen Granøe, Kleppestø/Bergen.
1952 Solgt i januar til Eilif Lohne, Mastrevik/Bergen.
Videresolgt i mars til Arvid Malm, Synnevåg/Bergen.
Videresolgt til Endre R. Drønen, Rostøy/Bergen.
Ombygget til motorfartøy med motor av ukjent type. Ny tonnasje: 31 brt, 15 nrt.
Videresolgt i oktober til Herman Indrøy & Hans Tellevik, Hordvik/Bergen.
196? Overtatt av Herman Indrøy P/R, Io, Meland/Bergen.
196? Solgt til Georg Matre, Ølensvåg.
Rigget ned til lekter. Benyttet som del av kai i Ølensvåg.
1975 Slettet som kondemnert.

 


Fra sjøforklaringen 1913:
D/s. „Griffin“ (M.G.W.S.) av Haugesund, reise Høievarde—Haugesund, grundstøtte i sigtbart veir den 1. mars
kl. 11.30 em. paa Flateskjær og blev staaende fast, indtil det ved hjælp av bjergningsdamper blev bragt av grunden og slæbt til Haugesund.
        Sjøforklaring i Haugesund den 13. mars. Av forklaringen fremgaar, at der ved anledningen var storm med byget luft og høi sjø, saa skibet slingret voldsomt og tok flere braat over, hvorved skibets eneste baat taptes, og kompasset slingret ut av bøilerne og faldt ned i skaalen. Reisen fortsattes imidlertid til Høievarde, hvor skibet tok ombord ismandskap, og avgik videre med ialt 30 passagerer ombord bestemt til Haugesund.         Skibsinspektøren finder:
1)     At aarsaken til grundstøtningen skyldes grov uagtsomhet i tjenesten fra førerens side, idet han som fører av „Griffin“ under fart i Karmsundet paa reise fra Høievarde til Haugesund forandret kurs i den tro, at man hadde faat Bukø fyr lygte isigte paa bagbord uten at forvisse sig om, at det virkelig var det fyr, han saa.
2)     At nr. 1, rederen og nr. 2, føreren har forset sig mot straffelovens § 424:
a.     Nr. 1 ved som bestyrende reder i maanederne februar—mars uberettiget at ha benyttet nogen som skibsfører, som dertil ikke var berettiget, og nr. 2 ved at ha tjenestgjort som skibsfører uten at ha erhvervet det i lov av 7. april 1906 § 4 foreskrevne skibsførercertifikat.
b.     Mot straffelovens § 416 ved i februar og mars maaned 1913 at ha sat nævnte skib i fart og benyttet det som passagerskib, uagtet gyldigheten av skibets passagercertifikat utløp den 9. december 1912, og skibet ikke senere hadde været underkastet besigtelse av tilsynet hverken for fornyelse av passagercertifikat eller erhvervelse av fartscertifikat.
        Skibsinspektøren indstillet derfor saavel fører som reder til strafansvar. Overensstemmende hermed blev føreren forelagt en bot av kr. 50.oo, som vedtokes.
        Da den for rederen forelagte bot kr. 50.oo derimot ikke blev vedtat, blev tiltalebeslutning utferdiget mot ham, og ved Haugesunds meddomsret blev tiltalte enstemmig dømt for begge forseelser til en bot til statskassen av kr. 50.oo samt kr. 5.oo i saksomkostninger. Dommen vedtokes.

 

 

History in English:

1877 Built as SS GRIFFIN at J. Key & Sons, Kirkcaldy, Scotland for unknown British owner.
1911 Owner: Andrew Inglis, Greenock, Scotland.
Sold in May to Valdemar Skogland, Haugesund.
1912 Sold in January to Johs. Østensjø et. al., Haugesund.
1913 Stranded 01/03 on Flateskjær. Refloated.
Sold to Haugesund mek. Verksted, Haugesund.
1916 Sold in April to Rustbankeren A/S (Fridtjof Hansen), Bergen.
1918 New boiler fitted: 1 boiler, with 1 furnace. Working pressure 125 psi. Built by Laksevaag Maskin & Jernskibsbyggeri, Bergen.
1920 Owners company renamed Sveis & Flytekran A/S (Fridtjof Hansen), Bergen.
1946 Sold in November to Eugen Granøe, Kleppestø/Bergen.
1952 Sold in January to Eilif Lohne, Mastrevik/Bergen.
Re-sold in March to Arvid Malm, Synnevåg/Bergen.
Re-sold to Endre R. Drønen, Rostøy/Bergen.
Converted to a motor vessel with engine of unknown model. New tonnage: 31 grt, 15 nrt.
Re-sold in October to Herman Indrøy & Hans Tellevik, Hordvik/Bergen.
196? Taken over by Herman Indrøy P/R, Io, Meland/Bergen.
196? Sold to Georg Matre, Ølensvåg.
Converted to a barge. Used as part of a dock in Ølensvåg.
1975 Deleted as condemned.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 2/1992 ved Jahn Breivik.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 21/12-2017 (PS/SN)