HISTORIKK:
        Rederiet ble dannet av O. A. T. Skjelbred (1854-1939). Han var født på Egerøy ved Egersund og gikk tidlig til sjøs. Fra 1876-1894 førte han skip i langfart. I 1870-årene kjøpte han 1/3 part i Kristiansandsbarken NEUTRAL, et skip han i 1877 overtok som enereder. I de følgende år førte han foruten NEUTRAL, WERGELAND, bark TRUTH og bark GLORIA som han selv eide.
        I 1894 sluttet 0.A.T.Skjelbred sjøen for godt. Han var da en velholden mann og fikk etterhvert mange interesser på land. Han ble bestyrer og interessent i Lahellens Skipsverft på Lund (Thorstensens Skipsbyggeri). Skonnertskip SOLSTREIF ble bygget der i 1895. Omtrent samtidig ble han interessert i Høllens Skipsverft som Martin Langfeldt disponerte.
        Tredamperen EROS ble bygget der i år 1900 og motorskonnert ARCTIC i 1908-09. Foruten de nevnte skipene disponerte Skjelbred disse seilskipene fram til 1. verdenskrig: Trebarkene VISION (1899-1901), ELMA (1896-1901), GLORIA (1896-1904) og HERTHA (1896-1911), jernbarkene KRIEMHILD (1902-1910), CONCORDIA (1903-1912) og CORIOLANUS (1903-1916) og fregattskipet THALATTA (1906-1912).
Samtidig var han generalagent for Hamburger Metall-Walzwerk.
        Rederne på Sørlandet - og også i Kristiansand - var sent ute i overgangen fra seil til damp. Men i tiåret 1900 -1910 tok overgangen til for fullt. År 1900 var Kristiansands dampskipsflåte på 200-300 tonn. 7 år senere var den bortimot femdoblet. Som nevnt disponerte Skjelbred år 1900 tredamperen EROS, forøvrig det eneste skipet han på det tidspunktet disponerte.
        I årene fram mot 1.verdenskrig satset Skjelbred sterkt på dampskip. Følgende skip ble kjøpt inn: D/S ONSALA (1903), D/S EGERØ (1907), D/S BARMSTON (1910) og D/S CRATHORNE (1912). I 1915 ble ytterligere et dampskip D/S PYTHEAS kjøpt inn.
        Verdenskrigen var hard mot Skjelbreds tonnasje og i 1913 stod han uten skip. Allerede i januar året etter omdannet han rederiet til et aksjeselskap under navnet Skjelbreds Rederi A/S med en aksjekapital på 3,5 mill. kr. Senere ble aksjekapitalen utvidet til 6 mill.kr. Rederiet kjøpte dampskipene ROYAL/SANGARA/TRUTH og BENWOOD før det første motorskipet ble anskaffet i 1929, tankeren EGERØ. Sistnevnte var da Kristiansands største skip. Tonnasjen ble økt ytterligere i 1935 (D/S CRATHORNE) og 1937 (M/S SKJELBRED).
        O. A. T. Skjelbred var en mann med et bredt interessefelt. Han satt i bystyret et par perioder, var flittig medlem av Sjømannsforeningen og svært opptatt av sjøfolkenes trivsel og utdannelse. I 1917 stiftet Skjelbred institusjonen "Sørlandets seilende skoleskip" og ga en gave på kr.650.000. Fondet vokste til over en million kroner innen skoleskipet "Sørlandet" var ferdig bygget i 1927.
        I 1917 kjøpte O. A. T. Skjelbred eiendommen Bås (Baas) i Åmli.
        Ved O. A. T. Skjelbreds død i 1939 overtok hans svigersønn Kristian Knudsen disponeringen av selskapet. Kr. Knudsen var født i Lillesand i 1877, sønn av Per Knudsen som sammen med sin bror Ole i 1859 hadde startet firmaet O. & P. Knudsen, Skipsbygging og rederivirksomhet. I 1904 kom Kr. Knudsen til Kristiansand. Samme år startet han skipsmeklerfirma og året etter rederi: Stålbarken KYLEMORE ble innkjøpt. De følgende år disponerte han både seil- og dampskip.
        I årene 1913-1921 hadde han jernbarken BRAEMAR og i årene 1915-1918 bark KRINGSJAA. I tiden under og etter 1.verdenskrig skaffet Kr. Knudsen seg ytterligere et par seilskuter (bl.a. BRAZILIEN) og et par dampskip.
        Etterhvert som svigerfaren ble eldre gikk Kr. Knudsen mer aktivt inn i Skjelbreds Rederi A/S. I slutten av 1930-årene var det hans hovedgeskjeft selv om firmaet Kr. Knudsen & Co. stadig ble drevet. Dette firmaet hadde en allsidig virksomhet bestående av skipsmekling, skipsekspedisjon, spedisjon, assuranse og trelastforretning.
        Ved Kr. Knudsens død ble firmaet overtatt av sønnen Per Knudsen mens hans eldste sønn Oluf overtok driften av Skjelbreds Rederi A/S.
        Kr. Knudsen var en aktiv kommunepolitiker og en periode var han byens varaordfører. Forøvrig hadde han mange andre tillitsverv.
        Oluf Skjelbred Knudsen (født 1907) ble i 1953 opptatt som meddisponent i Skjelbreds Rederi A/S. I slutten av 1950-årene disponerte rederiet M/T SKJELBRED, M/S TRUTH og M/S CONCORDIA. Skjelbred var dessuten agent for Winge & Co's Reisebureau A/S og SAS.
        Oluf Skjelbred Knudsen begynte etter endt utdannelse å arbeide i familierederiet. Allerede i 1932 fikk han sitt første skip å disponere- D/S PATRIA. Som sin far og farfar hadde han et bredt spekter av interesser: Han satt bl. a. 20 år i Kristiansand bystyre, var varamann til Stortinget, formann i Kristiansand Handelstands Forening foruten en rekke andre tillitsverv.
        4. og siste generasjon i Skjelbreds Rederi A/S var Kristian Skjelbred Knudsen. Rederiet hadde flere moderne skip i 1960- og 70-årene: M/S NORTRANS GLORIA, M/S NORTRANS
ENTERPRISE, M/S BULK ENTERPRISE, M/T SANGARA, M/T SKJELBRED, M/T STOLT VISION og M/S TRUTH.
        Etter at rederiet hadde satset på nybygging i 1970-årene ble rederiet som flere andre Sørlands-rederier avviklet i 1980-årene i kjølvannet av skipsfartskrisen.

Kilde: Johannes Seland: Rederen og skipet (1959)