OVERSIKT (FLEETLIST)

OSL388–L. HARBOE JENSEN, OSLO.

 

 

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

 

            Skibsreder Lorentz Harboe Jensen ble født i Arendal 1868, sønn av adjunkt Andreas Harboe Jensen og sønnesønn av den landskjendte stiftsprovst R. A. Jensen. Slegtens akademiske traditioner blev imidlertid brudt med skibsrederen som efter endt skolegang gik til sjøs i 14-års alderen og i 30 år for i langfart, derav otte år paa seilskib. Styrmandseksamen tok han i 1887 og amerikansk skibsførereksamen i 1893. 14 1/2 aar for han som styrmand med American Line's store Atlanterhavsbaater mellem Southampton, Antwerpen og New York, og i 7 1/2 aar førte han skib for Jacob Hessler & Co., West Hartlepool. Videre førte han i 4 1/2 aar skib for Bernhard Hanssen i frugtfarten paa Amerika. Den første baat Harboe Jensen var kaptein paa var Hesslers MASCOT og den sidste Bernhard Hanssens NICHOLAS CUENO. 1911 sluttet Harboe Jensen sjøen og startet aaret efter eget skibsrederi.
            Det var neppe uventet at unge Lorentz valgte å dra til sjøs, forøvrig som dekksgutt med barken SJOFNA av Arendal. Byen hadde lenge vært Norges ledende sjøfartsby. Verftene lå på rekke og rad i Agderfylkene. Før krakket i 1886 hørte 506 seilskip hjemme i Arendalsdistriktet, og hver 10. person i byen hadde part i en skute.
            Lorentz Harboe Jensen, populært kalt Lonka, var en utadvendt person med en stor vennekrets, jovial og raus. Han var dus med de fleste, årtier før det ble vanlig.
            Praktisk erfaring, forretningssans og tillit hos investorer og befraktere, førte til en rask oppbygging av rederiet. Harboe Jensen reiste ofte til Amerika "for at inspicere og tilse dampskibene" og for å holde personlig kontakt med megler og befrakter. Han medfulgte flere av de nye fruktskipene på den første reisen fra byggeverftet til Vestindia og USA. Harboe Jensen døde i januar 1932, noen dager før en planlagt reise til Amerika.

Aktieselskapet Asker
-startet 1912 med aksjekapital kr. 400.000
           
I september 1912 tok direktør Ragnvald Blakstad og kaptein L. Harboe Jensen initiativet til å starte Aktieselskapet Asker med formål "at drive fragtfart med dampskibe". Ifølge aksjeinnbydelsen overdro Ragnvald Blakstad byggekontrakt ved engelsk verft for 2 malmskip à 8.000 tdw., levering 1913. Skipene var sluttet på 10 års tidscerteparti til Nova Scotia Steel & Coal Co. Ltd., frakt £ 1.400 pr. måned for hvert skip.
            En avis skrev om de to skipene WAGAMA og WASCANA: "Selskabets timecharterede Skibe er særskilt konstruert for Malmtraden og har særlige Bundforsterkninger, de er Mønsterskibe i sin Type". Opplysninger i forhandlingsprotokollen tyder på at kontrahering og befraktning var formidlet av Joachim Grieg.

Aktieselskapet Aztec
-startet 1913 med aksjekapital kr. 400.000.
           
Selskapet overtok Ragnvald Blakstads byggekontrakt inngått i 1913 med Wm. Doxford & Sons Ltd., Sunderland, for 8.000 tdw. oljefyrt damptankskip - levering mars 1914 -pris £ 93.000.
            Kontraheringen
var kombinert med 7 års tidscerteparti til Interocean Transport Co., New York, frakt £ 2.700 pr. måned. Kontrahering og befraktning var formidlet av Joachim Grieg. D/t AZTEC kom i fart i juni 1914. Driftsoverskudd 2. halvår 1914 var kr. 159.000.
Aktieselskapet Aztec ble avviklet i 1916 etter at A/S Asker hadde overtatt
samtlige aksjer.

Aktieselskapet Askim
-startet 1913 med aksjekapital kr. 125.000.
           
På konstituerende generalforsamling møtte direktør Ragnvald Blakstad, kaptein R. Rasmussen, skipsmegler H.B. Blehr, løytnant Thrap-Jensen, skipsreder L. Harboe Jensen og advokat Rasch. Direksjon ble Blakstad og Rasch sammen med disponenten, Harboe Jensen.
I 1915 ble A/S Askim overtatt av A/S Frugtfart.

A/S Frugtfart
-startet juni 1915 - med aksjekapital kr. 700.000.
           
Tilstede på konstituerende generalforsamling var "d^rr. Fabrikeier Halvor John Schou, Skibsmægler H.B. Blehr, O.R. Sagfører Henrik Ameln og Skibsreder L. Harboe Jensen". Til direksjon ble valgt Schou, Blehr og Ameln.
Om driftsmidlene sier protokollen:
            "Man besluttede å overtage skibene CIBAO, SOSUA, CATHERINE CUENO og BOWDEN i Henhold til de av Herr Harboe Jensen ved Joachim Grieg afsluttede Kontrakter. Man besluttede videre at overtage A/S Askim pr. 30/6 med Aktiva og Passiva mod Udbetaling av Aktierne til Pari + 5% Dividende."

Pacific Motorship Company A/S
-startet 1916 med aksjekapital kr. 250.000.
           
Stifterne overtok selv samtlige 50 aksjer, 7 hver til Henrik Ameln, H.B. Blehr, Gustav Jebsen, Rudolf Olsen, Chr. Schou, Halvor Joh. Schou og L. Harboe Jensen, samt 1 aksje til Sigurd Dreyer.
Sekretær Sigurd Dreyer ble valgt som selskapets bestyrer, og som representanter valgtes o.r. sakfører Henrik Ameln, skiprsreder Rudolf Olsen og dr. Gustav Jebsen.
Senere ble kapitalen utvidet til kr. 1 mill.

A/S Honduras
-startet desember 1917 med aksjekapital kr. 400.000.
            Første disponent var skipsreder C.H.F. Jensen, Kristiania, (også kalt "alfabet-jensen"), mens Einar L. Grieg og L. Harboe Jensen var øvrige styremedlemmer. Etter at C.H.F. Jensen trakk seg ut i 1919 overtok Sigurd Dreyer disponeringen. Henrik Ameln avløste Grieg.
I 1925 ble Sigurd Dreyer (1888 - 1963) og Andreas Blomhoff (1902 - 1954) medinnehavere av disponentfirmaet som skiftet navn til L. Harboe Jensen & Co.

D/S A/S Bananfart
-startet 1925 med aksjekapital kr. 1.000.000.
            Årene 1925 - 1945:
Ifølge aksjeinnbydelsen overdro innbyderne, L. Harboe Jensen & Co., til D/S A/S Bananfart byggekontrakt med Kjøbenhavns Flydedok og Skibsvært for en fruktbåt på ca. 2.300 tdw., pris ca. NKR. 1.650.000 etter dagens kurser, levering våren 1926. Videre ble overdratt certeparti med United Fruit Co. for 5 år med befrakters opsjon av ytterligere 1 + 1 + 1 år, frakt $ 11.500 pr. måned.
            Aksjekapitalen var satt til kr. 1.000.000 hvorav L. Harboe Jensen & Co. hadde tegnet kr. 100.000, mens tegning av kr 870.000 var sikret ved forhåndstilsagn. Resterende kr. 30.000 ble lagt ut til offentlig tegning.

A/S Gulftrade
-startet 1935 med aksjekapital kr. 150.000.
        
Årene 1935 - 1945:

Stiftere tilstede på konstituerende generalforsamling var: Andresens Bank A/S v/Bankchef M. Holst, Regjeringsadvokat Kristen Johanssen, Skibsreder Hjelm Waage
v/Skibsreder Hjelm Waage, O.R. sakfører Henrik Ameln, Skibsreder Sigurd Dreyer, Skibsreder Andreas Blomhoff.

D/S A/S Bananfart og A/S Gulftrade 1946 – 1986
        
Etter å ha mottatt oppgjør fra Nortraship primo 1947 disponerte Bananfart og Gulftrade henholdsvis kr. 5,2 mill. og kr. 1,2 mill. I februar 1948 kunne rederiet presentere endelig regnskap for krigsårene 1940-1945. Regnskapene inkluderte årlig utbytte, 5% i Bananfart og 6% i Gulftrade.
            Det tok tid å anskaffe ny tonnasje, markedet var dominert av kjøpere, og få attraktive skip var for salg. I april 1946 bød rederiet kr. 2,7 mill. for byggekontrakt lasteskip 2.700 tdw., levering våren 1947. Den potensielle selgeren, Thorviks Rederi A/S, utsatte spørsmålet om salg og endte opp med å overta skipet selv.
            Staten v/Skipsfartsdirektoratet hadde hånd om et antall ex-tyske skip tildelt Norge som krigsskadeerstatning. Skipene ble lagt ut for salg til rederier som hadde lidt spesielt store tap. Prisen var takstverdi fastsatt av Det Norske Veritas. Rederiet hadde budt forgjeves på tre skip, da det våren 1947 fikk tilslag på d/s "BRUNLANES" som kostet kr. 4.380.000.
            Rederiet var dessuten nær ved å anskaffe ytterligere tonnasje. Under siste krig ble det i USA masseprodusert 2700 libertyskip med gjennomsnittlig byggetid 44 døgn. Liberty skipene var oljefyrte lastedampere på 10.000 tdw., enkelt utstyrt og, som det viste seg, robuste og nyttige. I desember 1946 fikk rederiet valutalisens for kjøp av et slikt skip. Saken ble forsinket grunnet et midlertidig eksportforbud, men i juni 1947 ble rederiets søknad approbert av US Maritime Commission. Teknisk konsulent og påtenkt kaptein var kommet langt i arbeidet med å finne passende skip, da de norske myndighetene i september 1947 plutselig trakk valutalisensen tilbake, under henvisning til landets vanskelige valutasituasjon.
            Det var svært uheldig at det ikke ble noe kjøp. Prisen, $ 500.000 ( = kr. 2,5 mill.), var rimelig, og de rundt 50 norske rederiene som kjøpte Libertyskip, gjorde en god forretning.

            D/S BASIS ble rederiets eneste skip de neste 8,5 årene. Etter overtagelsen i mai 1947 ble det pålagt å seile et halvt år i forsyningsfart til Norge. Deretter gikk "BASIS" inn i et 1,5 års timecharter til British Ministry of Transport til en god rate. Skipet var egnet for linjefart, og i årenes løp ble det sluttet på tidscertepartier til europeiske og amerikanske linjer. Ratene varierte fra 32/6 til 17/6 pr. tdw. for europeiske befraktere og fra $ 35.000 til $16.000 pr. mnd. i amerikansk fart. Dvs. fra god fortjeneste til kun noe mer enn dekning av driftsutgifter. Imellom tidscertepartiene ble det utført to trelastreiser fra Skandinavia til Middelhavet. Videre ble utført to kullturer, den ene fra England til USA, og noe senere en reise fra USA til kontinentet. Kullturene var tapsbringende, men bedre enn å seile i ballast.

        
Andreas Blomhoff døde høsten 1954, og Lorentz Blomhoff (1928 - 1977) etterfulgte sin far som partner i L. Harboe Jensen & Co. Etter Sigurd Dreyers død ble han eneinnehaver i 1963.
            Lorentz Blomhoff døde 4. april 1977 bare 49 år gammel. Med stort initiativ hadde han bygget opp rederiet, og det hadde ved hans bortgang eierinteresser i bulk-, fryse-, ro-ro- og offshoreskip. Nye innehavere av disponentfirmaet L. Harboe Jensen & Co. ble Ingeborg Blomhoff og Fred. Olsen. Den daglige ledelsen ble overtatt av Arne Guttormsen, visedirektør i Fred. Olsen & Co., mens Arne Gulbrandsen, ansatt hos L. Harboe Jensen & Co. siden 1973, fortsatte som ansvarlig for regnskap/økonomi.
           
Høsten 1986 overtok Erik Jebsen den daglige ledelsen av rederiet etter Arne Guttormsen. Han utarbeidet forslag om å fusjonere A/S Gulftrade og A/S Loki (et mindre selskap eiet as Blomhoff-familien) inn i D/S A/S Bananfart med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 1987. Forslaget inkluderte utvidelse av kapitalbasen og et styre med 3 - 7 medlemmer i stedet for disponentfirmaet L. Harboe Jensen & Co. Fusjonsforslaget ble vedtatt i januar 1987. Samme år ble det også vedtatt å endre selskapets navn
til Loki A/S.

Kilde: Boka L. Harboe Jensen & Co. 1912 - 1986 av Georg Dreyer.

 

1913

DS

PORT ANTONIO

(Bygget 1913)

1.740 tdw
1.266 brt
717 nrt

A/S Askim (L. Harboe Jensen), Kristiania.

 

1913

DS

WAGAMA

(Bygget 1913)

8.200 tdw
4.649 brt
2.609 nrt

A/S Asker (L. Harboe Jensen), Kristiania.

 

1939

DS

WASCANA

(Bygget 1913)

8.200 tdw
4.649 brt
2.609 nrt

A/S Asker (L. Harboe Jensen), Kristiania.

 

1914

DT

AZTEC

(Bygget 1914)

8.300 tdw
5.6739 brt
3.468 nrt

A/S Aztec (L. Harboe Jensen), Kristiania.

 

1915

DS

CATHERINE CUNEO

(Bygget 1911)

1.515 tdw
1.181 brt
679 nrt

A/S Frugtfart (L. Harboe Jensen), Kristiania.

 

1915

DS

CIBAO

(Bygget 1912)

1.677 tdw
1.185 brt
691 nrt

A/S Frugtfart (L. Harboe Jensen), Kristiania.

 

1915

DS

BOWDEN

(Bygget 1912)

1.667 tdw
1.255 brt
716 nrt

A/S Frugtfart (L. Harboe Jensen), Kristiania.

 

1915

DS

SOSUA

(Bygget 1912)

1.677 tdw
1.255 brt
716 nrt

A/S Frugtfart (L. Harboe Jensen), Kristiania.

 

1915

DS

BEATRICE

(Bygget 1903)

1.220 tdw
1.054 brt
588 nrt

A/S Frugtfart (L. Harboe Jensen), Kristiania.

 

1916

DS

BASIS  (1)

OCEANA
(Bygget 1895)

5.505 tdw
3.439 brt

2.157 nrt

 

A/S Asker (L. Harboe Jensen), Kristiania.

 

1916

M/AUX

PORTLAND

(Bygget 1917)

2.600 tdw
1.594 brt
1.333 nrt

Pacific Motor Shipping Co. (L. Harboe Jensen), Kristiania.

 

1916

M/AUX

TACOMA

(Bygget 1917)

2.600 tdw
1.608 brt
1.343 nrt

Pacific Motor Shipping Co. (L. Harboe Jensen), Kristiania.

 

1917

DS

BELITA

(Bygget 1903)

1.220 tdw
1.061 brt
586 nrt

A/S Frugtfart (L. Harboe Jensen), Kristiania.

 

1918

DS

HONDURAS

(Bygget 1915)

1.750 tdw
1.255 brt
1.086 nrt

D/S Honduras (C. H. F. Jensen), Kristiania.

 

1920

DS

GRETE

(Bygget 1920)

1.850 tdw
1.164 brt
685 nrt

L. Harboe Jensen, Kristiania.

 

1921

DS

SYLVIA I

(Bygget 1921)

1.755 tdw
1.170 brt
672 nrt

L. Harboe Jensen, Kristiania.

 

1925

DS

NEWSOME

(Bygget 1925)

2.050 tdw
1.605 brt
944 nrt

A/S Frugtfart (L. Harboe Jensen), Oslo.

 

1926

DS

CADMUS

(Bygget 1926)

2.300 tdw
1.855 brt
1.066 nrt

D/S A/S Bananfart (L. Harboe Jensen & Co.), Oslo.

 

1929

MS

HARBOE JENSEN

(Bygget 1929)

2.400 tdw
1.862 brt
1.071 nrt

D/S A/S Bananfart (L. Harboe Jensen & Co.), Oslo.

 

1931

MT

HENRIK AMELN

(Bygget 1931)

9.640 tdw
6.246 brt
3.646 nrt

A/S Frugtfart (L. Harboe Jensen & Co.), Oslo.

 

1945

DS

EIDENES

HERO
(Bygget 1924)

989 brt
589 nrt

Den norske stat (L. Harboe Jensen), Oslo.

 

1947

DS

BASIS (2)

BRUNLANES, PALMYRA
(Bygget 1944)

5.600 tdw
2.954 brt
1.660 nrt

D/S A/S Bananfart & A/S Gulftrade (L. Harboe Jensen & Co.), Oslo.

 

1957

MS

BAMBI (1)

(Bygget 1957)

4.330 tdw
2.733 brt
1.542 nrt

D/S A/S Bananfart & A/S Gulftrade (L. Harboe Jensen & Co.), Oslo.

 

1964

MS

CARMEN

(Bygget 1964)

4.542 tdw
2.977 brt
1.689 nrt

D/S A/S Bananfart & A/S Gulftrade (L. Harboe Jensen & Co.), Oslo.

 

1968

MS

BAMBI (2)

BAJAMAR, LEEWARD ISLANDS
(Bygget 1953)

2.700 tdw
2.272 brt
1.031 nrt

Harboe & Jensen & Ørvigs Rederi, Oslo.

 

1968

MS

BONZO

BAÑADEROS, WINDWARD ISLANDS
(Bygget 1953)

2.700 tdw
2.269 brt
1.026 nrt

Harboe & Jensen & Ørvigs Rederi, Oslo.

 

1973

MS

BRUIN

(Bygget 1973)

2.460 tdw
1.599 brt
1.143 nrt

D/S A/S Bananfart Partrederi (L. Harboe Jensen & Co.), Oslo.

 

1977

LEKTER

LONKA

(Bygget 1977)

4.857 tdw
4.826 brt

L. Harboe Jensen & Co., Oslo.

 

 

 

Kilde: DnV, Starke, Miramar, Boka L. Harboe Jensen & Co. 1912 - 1986
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Sist oppdatert: 24/03-2018 (SN)