Skeppsredaren Niels Onstad föddes den 25 mars 1909 i Kristiania och startade tillsammans med brodern Haakon år 1934 Onstad Shipping A/S i Oslo. I november beställdes via Rederi Ab Pagota ett tankmotorfartyg på 12500 ton dw vid Götaverken. Då hon sjösattes den 23 november 1936 döptes hon till ALBERT L. ELLSWORTH och registrerades på Rederi-A/S Alse, Oslo. Formodligen är detta bolag en fortsättning av det svenska Rederi Ab Alse, som hade likvideräts den 15 februari 1934, och då var ägare till tankern PAN GOTHIA. Uppgifterna är dock inte bekräftade. Fartyget levererades i februari 1937, samtidigt som ytterligare en tanker beställdes vid Götaverken. Detta fartyg döptes till BRITAMSEA och registrerades vid leveransen i april 1939 på Skibs-A/S Canada Tank, Oslo. Fartygen sysselsattes i fart på Canada, och år 1940 lämnade Niels Onstad Norge och begav sig till USA. Han tycks också under krigsåren haft goda kontakter med Nortraship i London. Den 8 januari 1943 torpederades ALBERT L. ELLSWORTH av en tysk ubåt, men hela besättningen räddades.
        Efter krigsslutet erbjöd amerikanarna under den sk Marshall-hjälpen de av tyskarnas framfart drabbade länderna i Europa återuppbyggnadshjälp. Bl. a. bjöds mängder av krigsbyggda fartyg ut, och ett sådant inköptes sommaren 1947 av Rederi-A/S Alse, Oslo. Fartyget var av standardtypen T-2, ett tankfartyg med turboelektriskt maskineri och lastande ca 16500 ton dw. Förvärvet gavs namnet ATLANTIC AFRICA, men hon vidaresäldes omgående till annan norsk redare. I stället beställdes vid Götaverken ett nybygge på 23000 ton dw, som vid sjösättningen den 8 maj 1951 av fröken Astrid Onstad gavs namnet MARGARET ONSTAD. Emellertid ville fartyget inte glida i sjön, då ett lås inte kunde frigöras. Efter ett intensivt arbete kunde dock fartyget sjösättas dagen därpå utan några problem. Redan den 6 juli kunde fartyget levereras till Rederi-A/S Alse.
        År 1956 gifte sig Niels Onstad med den berömda norska konståkerskan Sonja Henie (1912-1969), som på 1930-talet erövrade 3 OS- och 10 VM-guld i konståkning. Paret satsade mycket på att samla modern konst, vilket resulterade i en magnifik donation till Bærum Kommune, som for pengarna byggde Høvikodden kunstsenter, idag ett av de fornämligaste museerna for modern konst.
For att återgå till sjöfarten beställde rederiet ännu en tanker vid Götaverken på 17250 ton dw, vilket vid döpet den 4 december 1956 av fru Henie-Onstad gavs namnet SONJA. Leveransen skedde den siste februari 1957. Med detta bygge synes dock kontakterna med Sverige vara avslutade, och fortsättningsvis beställdes nya fartyg antingen i Norge eller Japan. Den gamla BRITAMSEA säldes 1960 for nedskrotning, och 1963 säldes den stora MARGARET ONSTAD till Liberia. Hösten 1964 säldes SONJA till liberiska köpare. Under 1964 förvärvade Niels Onstad ett helt rederi, nämligen Aamodts Tankrederi A/S, som blir dotterbolag. Detta bolag overtog samma år från Sverige tankern SYLVANIA, som dock omgående vidaresäldes. I stället beställdes en trio tankfartyg på drygt 70.000 ton dw vid Stord Verft i Lervik. Dessa fartyg levererades under perioden 1965-68 och fick namnen SONJA, ASTRID resp. SYLVANIA. Redan 1973-74 avyttrades de två förstnämnda till utländska köpare, och de ersattes då av två nybyggen från Japan. I maj 1974 overtogs motortankern SUSANNE ONSTAD på 138.000 ton dw, och i mars 1977 bulkern NANNY ONSTAD på 118.000 ton dw, båda registrerade på Niels Onstads Tankrederi A/S, Oslo. Under tiden hade också tankern SYLVANIA forsälts till utlandet hösten 1975.
        År 1978 avled Niels Onstad, men verksamheten fortsattes. Det var snabb omsättning på Niels Onstads fartyg, och redan i slutet av 1980 forsäldes SUSANNE ONSTAD till Liberia. Forsäljningen lösgjorde kapital for att klara rederiets sista beställning, vilken kom att gälla två bulkfartyg på vartdera 130.000 ton dw, vilka beställts hos Kawasaki i Japan. Det första fartyget sjösattes den 12 maj 1981 och fick då namnet NIELS ONSTAD till minne av rederiets grundare. Systerfartyget ONSTAD TRADER sjösattes den 19 augusti och levererades den 28 januari 1982. Men tiden for Onstadrederiema under norsk flagg hade runnit ut, och redan 1985 sattes punkt, då de båda fartygen avytträdes. Sista fartyg blev ONSTAD TRADER, som i november 1985 säldes till Uglands for $12.000.000.
        Således kom 13 fartyg att redas av Onstad under norsk flagg, varav dock två fartyg endast gjorde snabbvisit i rederiet.

Avskrift fra artikkel i Båtologen 6-95 av Per Sundfær 10/10-2018.