TRH110118570120001 NIDELVEN. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1857 Hjuldamper NIDELVEN (1) (TRH110185701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Hjuldampskip, tørrlast/passasjer
wheel steam ship, general cargo/passenger.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1850/09

Bnr (Sno).:

1

Bygger (yard):

Fabrikken ved Nidelven, Trondhjem.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

58,5 KL.

Dimensjoner (size):

L: 99,5’-B: 18,8’-D: 6,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JSKQ

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som brigantine.
1 x dobbel dampmaskin (double steam reciprocating). 70 NHK.
Bygget av Fabrikken ved Nidelven, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1849 Kontrahert 01/09.
Bygget som
NIDELVEN av Fabrikken ved Nidelven, Trondhjem for I/S Nidelven, Trondhjem.
Kjølstrukket 14/12.
1850 Sjøsatt 25/05, prøvetur 01/11, levert 12/11. Byggekostnader ca. 18.000 spd. Satt in i rute mellom Trondhjem og Stenkjær som ikke lønte seg. Lagt opp 18/12 ved Nordre Verft.
1851 Forlot Trondhjem 22/02 i rutefart på Trondhjemsfjorden samt turer til Kristiansund. Postruter på Indherred.
Forlot Trondhjem 08/04 med stykkgods og 62 passasjerer for Tromsø. Siste tur fra Tromsø 30/10.
I opplag 08/11.
1852 Ut av opplag 28/02. I rute til Tromsø og Hammerfest.
Slippsatt 03/11 for reparasjon av kjøler. Lagt opp.
1853 Ut av opplag 26/02. Turer til Tromsø. Aksjonærene betalte 14/5 inn 4.000 spd grunnet dårlig økonomi.
Grunnstøtte 22/07 ved Bjørø i Flatanger.
Viste seg hun var for liten for stor kystfart. Lagt opp 01/08.
Solgt 09/11 på auksjon for 11.200 spd til et I/S (Hans Petter Jenssen), Trondhjem.
1854 I fart fra mars mellom Trondhjem og Levanger-Sundneshavn.
Forlot Trondhjem 04/04 med sild og huder for Hamburg, Tyskland via Kristiansund, Bergen og Kristiansand. Tilbake i Trondhjem 05/05.
Forlenget fra november ved Fabrikken ved Nidelven.
1855 Ferdig forlenget i juli. Ny tonnasje 257 brt, 120 nrt. Nye dim.: L: 134,5’-B: 18,8’-D: 10,3’. Kostnad 11.000 spd.
Satt i fart mellom Trondhjem og Hamburg.
1856 I fjordtrafikk samt 9 turer til Hamburg. Lagt opp i november.
1857 Solgt i mars for 30.000 spd til Det Nordenfjeldske Damskibsselskab, Trondhjem. Fortsatte i fart på Hamburg.
1860 Grunnstøtte i oktober mellom Farsund og Mandal. Reparert ved Fabrikken ved Nidelven. Ny kjel installert. Kostnad 5.700 spd.
1861 Kjelen ombygget. Grunnstøtte 28/06 på Skjeggegrunnene nord for Stad grunnet losens uoppmerksomhet. Store skader. Passasjerene gikk i livbåtene. Lasten delvis losset til fiskebåter og delvis kastet overbord. Fløt av på høyvann. Slept på land grunnet store lekkasjer. Delvis tettet. Slept videre til Trondhjem. Satt på land ved Brattøra. De fleste bunnstokker knekt på styrbord side. Delvis reparert. Slept til Bergen og dokksatt ved Dekkes Verft. Nesten hele bunnen ble fornyet. Hele dekket og overbygg fornyet. Innredningen fornyet. Kjel og maskineri overhalt. Kostnad 25.000 spd.
1862 Ferdig reparert. Tilbake i Trondhjem i mars. Seilte i Hamburglinjen.
1865 Ekstratur til Hammerfest grunnet mye last.
1866 Ute av rutefart.
1867 Annonserte med 1 tur til Hamburg, 12 til Tromsø, 2 til Hammerfest og 2 til Bergen. Ekstratur til martna i Sandnessjøen.
1868 Annonserte 2 turer til Hamburg, 3 til Bergen og 3 til Hammerfest.
1869 Annonserte 3 turer til Bergen, 1 til Hammerfest og 3 til Hammerfest-Vadsø.
1871 Brukt som støtteskip fra mars til oktober under bergningen av CONSORT (OLAF TRYGVESØN) ved Bejan ved Brekstad.
Senere for det meste i opplag i Trondhjem.
1874 Siste tur i mai med sangere til Kristiansund.
1876 Dampmaskin tatt i land. Nedrigget til magasinskip. Senere til kullpram.
1895 Tatt på land 18/10 og hugget.

 

 

History in English:

1849 Ordered 01/09.
Built as
NIDELVEN at Fabrikken ved Nidelven, Trondhjem for I/S Nidelven, Trondhjem.
Keel laid 14/12.
1850 Launched 25/05, trials 01/11, delivered 12/11. Building costs approx. 18.000 spd. In service on Trondhjem-Stenkjær but made no profit. Laid up 18/12 of Nordre Verft.
1851 Left Trondhjem 22/02 in route on Trondhjemsfjorden and trips to Kristiansund. Mail service on Indherred.
Left Trondhjem 08/04 with general cargo and 62 passengers for Tromsø. Last trip from Tromsø 30/10.
Laid up 08/11.
1852 Out of layup 28/02. In service to Tromsø and Hammerfest.
On slipway 03/11 for repairs of keels. Laid up.
1853 Out of layup 26/02. Trips to Tromsø. The shareholders paid 14/05 in 4.000 spd because of a stretched economy.
Stranded 22/07 of Bjørø in Flatanger.
Found to small for coastal trade. Laid up 01/08.
Sold 09/11 in an auction for 11.200 spd to a I/S (Hans Petter Jenssen), Trondhjem.
1854 Sailed from March between Trondhjem and Levanger-Sundneshavn.
Left Trondhjem 04/04 with herring and hides for Hamburg, Germany via Kristiansund, Bergen and Kristiansand. Back in Trondhjem 05/05.
Lengthened from November at Fabrikken ved Nidelven.
1855 Work completed in July. New tonnage 257 grt, 120 nrt. New dim.: L: 134,5’-B: 18,8’-D: 10,3’. Costs 11.000 spd.
In trade between Trondhjem and Hamburg.
1856 In fjord trade and 9 trips to Hamburg. Laid up in November.
1857 Sold in March for 30.000 spd to Det Nordenfjeldske Damskibsselskab, Trondhjem. Continued trade on Hamburg.
1860 Stranded in October between Farsund and Mandal. Repaired at Fabrikken ved Nidelven. New boiler installed. Costs 5.700 spd.
1861 Boiler rebuilt. Stranded 28/06 on Skjeggegrunnene north of Stad caused by pilot negligence. Heavy damages. Passengers abandoned in life boats. Cargo partly discharged to fishing boats, partly tossed overboard. Refloated at high tide. Towed on shore with heavy leaking. Partly tightened. Towed to Trondhjem. Beached on Brattøra. Bottom very badly damaged. Partly repaired. Towed to Bergen and dry docked at Dekkes Verft. Nearly the whole bottom was renewed. The whole deck and deck house renewed. Accomodation renewed. Boiler and machinery overhauled. Costs 25.000 spd.
1862 Repairs completed. Back in Trondhjem in March. In Hamburglinjen.
1865 Extra trip to Hammerfest because of much cargo.
1866 Out of Hurtigruten.
1867 Announced 1 trip to Hamburg, 12 to Tromsø, 2 to Hammerfest and 2 to Bergen. Extra trip to marked in Sandnessjøen.
1868 Announced 2 trips to Hamburg, 3 to Bergen and 3 to Hammerfest.
1869 Announced 3 trips to Bergen, 1 to Hammerfest and 3 to Hammerfest-Vadsø.
1871 Used in assisting from March to October during salvage of CONSORT (later OLAF TRYGVESØN) at Bejan of Brekstad.
Most of the time laid up at Trondhjem.
1874 Last voyage in May with singers to Kristiansund.
1876 Steam machinery removed. Rigged down to a storage hulk. Later to a coal barge.
1895 Beached 18/10 and broken up.

 

 

           

Kilde: Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka her byggedes skibe 1843-1983 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 13/07-2017 (PS)