TRH110118570120002 HAKON JARL. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1857 DS HAKON JARL (1) (TRH110185702)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer
steam ship, general cargo/passenger.

Off.no:

5611959

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1857/05

Bnr (Sno).:

48

Bygger (yard):

Alexander Denny, Dumbarton, Scotland.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

346 brt, 314 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 162,4’-B: 23,0’, D: 12,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JSLB

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som brigg.
1 x dampmaskin (steam reciprocating). 70 NHK.
Bygget av Alexander Denny, Dumbarton, Scotland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

Kontrahert av MacConnel & Laird for livdyrtransport på Irskesjøen.
1857 Bygget av Alexander Denny, Dumbarton, Scotland.
Solgt i mars til NFDS
, Trondhjem.
Levert 10/05 som HAKON JARL. Byggekostnader ca. 45.000 spd. Gikk til Hamburg, Tyskland for lasting. Ankom 12/06 til Trondhjem. Satt inn i rute på Trondhjem-Hamburg via vestlandshavner.
Grunnstøtte i juni i dårlig vær ved Haugesund. Reparert i Hamburg. I fart igjen fra 01/08.
I vinteropplag i Trondhjem i desember.
1858 Fikk postgodtgjørelse fra januar.
1859 Kunne før postflagg fra 11/08.
1860 Ombygget ved Brunchorst & Dekkes Værft, Bergen. Innredet lugarer med køyer og fellesrom med sofaer samt ny damesalong. Røkesalong på stormdekket. Ny kjel installert.
1861 Levert. Kostnad 15.000 spd. I Hamburgruten.
1865 Første rutetur 11/08 til Hammerfest. (Overtatt etter Statens dampskibsdrift).
1868 Annonserte 5 turer til Hammerfest, 2 til Hamburg, 1 til Namsos og 1 til Bergen.
Ankom i juni til Fabrikken ved Nidelven for omfattende ombygging. Ny 50’ bakk og 36’ avrundet midtskipshus. To nye dampvinsjer for lasting/lossing. Innredning for passasjerer og mannskap forbedret. Utvidet 2. klasse.
Arbeidet ferdig 16/11.
1869 Mistet 17/03 propellblad utenfor Bodø. NFDS DS INDHERRED kom fra Trondhjem med reservepropell og verkstedfolk. INDHERRED tok med last, post og passasjerer til Trondheim.
Gikk første tur i august på ruteutvidelsen fra Hammerfest til Vadsø (Etter Statens damskibsdrift).
Annonserte 3 turer til Hamburg, 7 til Hammerfest og en til Bergen.
Berget 24/09 det russiske trelastskipet ST. NICOLAUS i overhendig vær på Østhavet. Slepte skipet til Syltefjord.
1871 Inn i ny rute i Lofoten og Vesterålen.
1873 Fraktet i august sølv for 900.000 spd som var solgt av Norges Bank ved innføring av gullmyntfot.
1876 Grunnstøtte 13/10 ved Vivelstad i Thjøtø (Tjøtta). Berget og satt i fart igjen.
1877 Grunnstøtte 01/11 ved Kjeøy. Gled senere av og sank
.

 

 

History in English:

Ordered by MacConnel & Laird for transport of livestock on the Irish Sea.
1857 Built by Alexander Denny, Dumbarton, Scotland.
Sold in March to NFDS, Trondhjem.
Delivered 10/05 as HAKON JARL. Building costs approx. 45.000 spd. Sailed to Hamburg, Germany for cargo. Arrived 12/06 at Trondhjem. In trade on Trondhjem-Hamburg via west coast ports.
Stranded in June in bad weather near Haugesund. Repaired in Hamburg. In trade again 01/08.
In winter layup at Trondhjem in desember.
1858 Got allowance for postal service from January.
1859 Allowed to use the mail flag 11/08.
1860 Converted by Brunchorst & Dekkes Værft, Bergen. Fitted cabins with bunks and common rooms with sofa and a new ladies saloon. Smoking room on weather deck. New boiler installed.
1861 Delivered. Costs 15.000 spd. In Hamburgruten.
1865 First trip 11/08 to Hammerfest. (Taken over from Statens dampskibsdrift).
1868 Announced 5 trips to Hammerfest, 2 to Hamburg, 1 to Namsos and 1 to Bergen.
Arrived in June at Fabrikken ved Nidelven for extensive conversions. New 50’ forecastle, 36’ rounded mid ship house. Two new steam winches for cargo handling. Accomodation for passengers and crew modernized. Larger 2. class.
Work completed 16/11.
1869 Lost 17/03 propeller blade off Bodø. NFDS SS INDHERRED came from Trondhjem with spare propeller and engineers. INDHERRED brought cargo, mail and passengers to Trondheim.
Sailed first trip in August on route extension from Hammerfest to Vadsø (After Statens damskibsdrift).
Announced 3 trips to Hamburg, 7 to Hammerfest and one to Bergen.
Saved 24/09 the Russian timber vessel ST. NICOLAUS in very heavy weather on Østhavet. Towed the vessel to Syltefjord.
1871 In a new route on Lofoten and Vesterålen.
1873 Transported in August silver for 900.000 spd that was sold by Norges Bank at the introduction of the gold standard.
1876 Stranded 13/10 of Vivelstad in Thjøtø (Tjøtta). Refloated and in service again
1877 Stranded 01/11 at Kjeøy.
Slipped later off and sank.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen,
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 13/07-2017 (PS)