TRH110118790120001 HAAKON JARL. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1879 DS HAAKON JARL (2) (TRH110187901)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer, jernskrog,
steam ship, general cargo/passenger, iron hull.

Off.no:

5619766

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1879

Bnr (Sno).:

277

Bygger (yard):

Motala mek. Verkstad A/B, Göteborg, Sverige – Lindholmens Verkstad, Göteborg.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

500 tdw, 899 brt, 548 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 186,6’-Lbp: 179,6’-B: 27,1’-D: 21,5’-Dypg.: 15,2’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Lugarer for 52 passasjerer.
4 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JSPG

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 119 NHK. Bygget av Motala mek. Verkstad A/B, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1879 Bygget som HAAKON JARL av Motala mek. Verkstad A/B, Göteborg, Sverige/Lindholmens Verkstad, Göteborg for NFDS, Trondhjem. Byggekostnader NOK 320.000.
I Hamburglinjen.
1882 Grunnstøtte i Ørsvaag.
1885 Styring fra midtskip montert.
1883 Satt inn i NFDS sine første turistruter.
1888 Kolliderte 19/08 med DS KRISTANSUND ved Moldøen. Stevn brukket, plater skadet. Rekke, svinerygg og halgatt revet bort. Reparert ved Laxevaag Mek. Verksted, Bergen.
1890 Ny veivaksel montert.
1891 Ankom 06/03 til Nylands Verksted, Kristiania. Forlenget med 16,6’. 858 brt. L: 203,0’. Nye kjeler. Nytt midtskipshus i stål. Dampstyremaskin montert. Innredning ombygget. Dampmaskin endret til høyere damptrykk. Installert kjølerom som senere ble fjernet da ingen ville betale høyere frakt for bruken.
Ferdig ombygget 29/10.
1894 Bro, telegraf, rekker og dekkshus sterkt skadet i storm i Nordsjøen. Reparert i Trondhjem.
1895 Broens brystvern forhøyet.
1896 Dokksatt i Hamburg, Tyskland for bunnpuss.
1898 På verksted i oktober i Trondhjem.
1899 Maskinproblemer 21/03. Reparert i Laxevaag.
Ny propellaksel montert i desember.
1900 I opplag fra 30/03 for sommeroverhaling. Innredning akter oppusset.
Propell løsnet 08/11 ved Tromsø. Landsatt i fjære. Propell festet.
1901 Kolliderte 17/03 i Hamburg med ukjent skip. Reparert i Trondhjem.
Ut av Hamburglinjen. Inn i Kristiania-Hammerfest/Vardølinjen.
1902 Reparert i juni-juli i Trondhjem. Ny skorstein.
Trakk 22/09 sammen med BDS DS ASTRÆA NFDS DS OLAF KYRRE av grunnen ved Nyholmsodden ved Bodø.
1903 Reparert i februar kjele ved Trondhjem Mek. Verksted.
Ny propell og nytt dampstyreapparat montert i november.
1906 Ombygget og modernisert fra april ved Akers Mek. Verksted, Kristiania. Ny innredning. Nye dekkshus og skorstein. Ny maskin installert: Dampmaskin, triple. exp., 3-sylinder. 127 NHK, 760 IHK. Bygget av Akers Mek. Verksted, Kristiania. Ny tonnasje: 700 tdw, 873 brt, 524 nrt.
Ankom 26/12 til Trondhjem etter verkstedopphold.
1908 Grunnstøtte 01/01 ved Eljarnes i Kristianiafjorden.
Kolliderte 30/03 med DS FALKNISS på Vardø havn.
1914 Avløserskip fra 14/05 i Hurtigruten.
Fast fra 01/10 i Hurtigruten.
1916 Traff 10/02 i Trondhjem hekken på VDS DS RICHARD WITH som fikk skader på rekke og øvre dekk.
Grunnstøtte 27/06 ved Bratholmen nord for Bergen. Reparert i Bergen.
1921 Trakk 16/04 MK NORRØNA av grunnen ved Sør-Kråkøy.
1924 Kolliderte 17/06 med NFDS DS KONG HARALD nær Landegode i Vestfjorden mens hun var på reise i Hurtigruten mellom Trondhjem og Kirkenes med post, passasjerer og stykkgods.
7 passasjerer og 10 av mannskapet omkom.

 

 

History in English:

1879 Built as HAAKON JARL at Motala mek. Verkstad A/B, Göteborg, Sweden/Lindholmens Verkstad, Göteborg for NFDS, Trondhjem. Building costs NOK 320.000.
In Hamburglinjen.
1882 Stranded in Ørsvaag.
1885 Steering from mid ship mounted.
1883 Sailed for NFDS with tourists.
1888 Collided 19/08 with SS KRISTANSUND at Moldøen. Bow broken, plates damaged. Reeling, ancor lining and mooring pipe ripped off.
Repaired by Laxevaag Mek. Verksted, Bergen.
1890 New crank shaft mounted.
1891 Arrived 06/03 at Nylands Verksted, Kristiania. Lengthened 16,6’. 858 grt. L: 203,0’. New boilers. New super structure in steel. Steam steering machinery mounted. Interior rebuilt. Steam macinery made ready for higher steam pressure. Installed refrigerated hold that was later removed since none would pay more for refrigerated freight.
Conversion completed 29/10.
1894 Bridge, telegraph, reeling and deck house heavy damaged in a storm in the North Sea. Repaired in Trondhjem.
1895 Parapet on bridge made higher.
1896 Docked at Hamburg, Germany for bottom cleaning.
1898 At shipyard in October in Trondhjem.
1899 Engine problems 21/03. Repaired in Laxevaag.
New propeller shaft mounted in December.
1900 Laid up from 30/03 for summer overhaul. Interior aft renovated.
Propeller loosened 08/11 at Tromsø. Beached at low water. Propeller fastened.
1901 Collided 17/03 in Hamburg unknown vessel. Repaired in Trondhjem.
Out of Hamburglinjen. In Kristiania-Hammerfest/Vardølinjen.
1902 Repaired in June-July at Trondhjem. New funnel.
Pulled 22/09 with BDS SS ASTRÆA NFDS SS OLAF KYRRE of Nyholmsodden off Bodø.
1903 Repaired in February boiler at Trondhjem Mek. Verksted.
New propeller and new steam steering gear mounted in November.
1906 Rebuilt and modernized from April by Akers Mek. Verksted, Kristiania. New interior. New deck house and funnel. New steam engine installed: steam reciprocating, triple. exp. 3-cylinder.
127 NHP, 760 IHP. Built by Akers Mek. Verksted, Kristiania. New tonnage: 700 tdw, 873 grt, 524 nrt.
Arrived 26/12 at Trondhjem.
1908 Stranded 01/01 at Eljarnes in Kristianiafjorden.
Collided 30/03 with SS FALKNISS in Vardø harbour.
1914 Relief vessel from 14/05 in Hurtigruten.
From 01/10 in Hurtigruten.
1916 Hit 10/02 in Trondhjem stem on VDS DS RICHARD WITH that damaged rail and upper deck.
Stranded 27/06 at Bratholmen north of Bergen. Repaired in Bergen.
1921 Pulled 16/04 MK NORRØNA off grounding at Sør-Kråkøy.
1924 Collided 17/06 with NFDS DS KONG HARALD near Landegode in Vestfjorden whilst on a voyage in Hurtigruten between Trondhjem and Kirkenes with mail, passengers and general cargo.
7 passengers and 10 crewmembers lost.

 

 

           

Kilde: Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 18/07-2017 (PS/SN)