TRH110118840120001 PRÆSIDENT CHRISTIE. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1884 DS PRÆSIDENT CHRISTIE (TRH110188401)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer, jernskrog,
steam ship, general cargo/passenger, iron hull.

Off.no:

5618981

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1873

Bnr (Sno).:

29

Bygger (yard):

Bergens Mek. Værksted, Bergen.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

530 tdw, 612 brt, 362 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 166,6’-B: 24,8’, D: 14,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JQHN/LEOJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 430 IHK. Bygget av Bergens Mek. Værksted, Bergen.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1873 Bygget som PRÆSIDENT CHRISTIE av Bergens Mek. Værksted, Bergen for Interessentselskab ved Dorscher & Co., Bergen.
1882 Solgt til Det Bergensk-Nordlandske Dampskibsselskab (Krohn-linjen), Bergen.

1883 Rederiet konkurs i august.
1884 Solgt i januar etter loddtrekning med BDS for NOK 370.000 sammen med DS OLE BULL til NFDS, Trondhjem.
Levert 12/01 i Bergen.
Satt i fart mellom Bergen og Tromsø/Vardø.
Satt i fart i april mellom Kristiania og Hammerfest/Vardø.
Grunnstøtte i Valdersundet. Til verksted for reparasjon og innredning av postlugar.
1886 På verksted for skifte av propell og arrangement for midtskipsstyring.
Fra desember i rute Bergen-Harstad.
1887 Grunnstøtte ved Haakabogen i Eidsfjord. På verksted for skifte av propell. Nye master montert.
1890 Ny propellaksel montert i oktober.
1891 Stor maskinoverhaling.
1893 Ny skorstein og ny propell montert.
Kolliderte i oktober på Hadselfjorden med DS HANS EGEDE som sank.
1894 Kolliderte 16/02 med NFDS DS KONG EYSTEIN i Svolvær. Reparert i Bergen. Ommålt: 609 brt, 364 nrt.
1896 Dokksatt 24/01 for montering av reservepropell.
Dokksatt 03/02 grunnet løs propell.
Dokksatt 25/03 for bunnsmøring og ny propell.
Reparert kjele i november.
1897 To dokksettinger.
1898 Til verksted 10/02 for ettersyn.
Ny propell montert i juni.
På verksted 30/11 for ombygging og reparasjoner. All innredning fornyet. Nye dekk lagt. Plater under vannlinjen forut og i overbygg fornyet. Nye dekkshus. Nytt rekkverk. Rigg delvis fornyet.
1899 I rute Kristiania-Trondhjem, deretter mellom Kristiania og Tromsø/Hammerfest.
1901 Brann 0902 i kullbunkersen i Trondhjem.
Traff 28/11 moloen i Aalesund og sank ved kai. Tettet av bergningsskipet NAP som fulgte med til Trondhjem.
Dokksatt 06/12 ved Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem for reparasjon. Innredning tatt ut og tørket.
1902 Hovedoverhaling fra juli til oktober ved Bergens Mek. Verksted, Bergen. Installerte ny kjel, bysse og akslinger. Maskin ombygget til triple exp. Nye kullbakser.
1903 Dokksatt i juni i Kristiania for bunnsmøring.
Dokksatt 01/12 i Moss for fjerning av tauverk i propell.
1930 Ommålt: 530 tdw, 612 brt, 362 nrt.
1936 Havarerte 31/01 på Tristeinen og sank ved Færder mens hun var på reise fra Stavanger til Oslo med stykkgods.

 

 

History in English:

1873 Built as PRÆSIDENT CHRISTIE at Bergens Mek. Værksted, Bergen for Interessentselskab ved Dorscher & Co., Bergen.
1882 Sold to Det Bergensk-Nordlandske Dampskibsselskab (Krohn-linjen), Bergen.

1883 Owners bankrupt in August.
1884 Sold in January after a drawing with BDS for NOK 370.000 together with DS OLE BULL to NFDS, Trondhjem.
Delivered 12/01 at Bergen.
In service between Bergen and Tromsø/Vardø.
In service from April between Kristiania and Hammerfest/Vardø.
Stranded in Valdersundet. To shipyard for repairs and building a mail office.
1886 At a shipyard for fitting a new propeller and arranging  mid ship steering.
From December service on Bergen-Harstad.
1887 Stranded at Haakabogen in Eidsfjord. To a shipyard for a new propeller. New masts mounted.
1890 New propeller shaft fitted in October.
1891 Major machinery overhaul.
1893 New funnel and propeller mounted.
Collided in October on Hadselfjorden with SS HANS EGEDE which sank.
1894 Collided 16/02 with NFDS SS KONG EYSTEIN in Svolvær. Repaired in Bergen. Re-meas.: 609 grt, 364 nrt.
1896 Docked 24/01 for fitting of spare propeller.
Docked 03/02 of loose propeller.
Docked 25/03 for bottom painting and new propeller.
Repaired boiler in November.
1897 Two dockings.
1898 At a shipyard 10/02 for checkup.
New propeller fitted in June.
At a shipyard 30/11 for conversion and rebuilding. All interior renewed. New deck laid. Plating below the waterline forward and in deckhouse renewed. New rails. Rig partly renewed.
1899 In service on Kristiania-Trondhjem, then on Kristiania and Tromsø/Hammerfest.
1901 Fire 0902 in coal bunker in Trondhjem.
Hit 28/11 the breakwater at Aalesund and sank at quay. Tightened by salvage vessel NAP that followed her to Trondhjem.
Docked 06/12 at Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem for repairs. Interior taken ashore and dried.
1902 Main overhaul from July to October at Bergens Mek. Verksted, Bergen. Installed new boiler, galley and shafts. Engine converted to triple exp. New coal bunkers.
1903 Docked in June at Kristiania for bottom painting.
Docked 01/12 in Moss for removing rope from propeller.
1930 Re-meas.: 530 tdw, 612 grt, 362 nrt.
1936 Wrecked 31/01 on Tristeinen and sank at Færder whilst on a voyage from Stavanger to Oslo with general cargo.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 18/07-2017 (PS/SN)