TRH110118860320001 OLAF KYRRE før ombygging. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1886 DS OLAF KYRRE (TRH110188603)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods/passasjer,
steam ship, general cargo/passengers.

Off.no:

5615434

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1886/07

Bnr (Sno).:

21

Bygger (yard):

Laxevaag Mek. Verksted (Martens & Olsen), Bergen.

Eier (owner):

NFDS, Trondhjem.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

963 brt, 702 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 149,3’-B: 24,5’-D: 17,0’-Dypg.: 13,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Sertifikat for 200 passasjerer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JSPW

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskiner (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 20,0’’–33,0’’–53,5’’, slag/stroke: 36,0’’. 174 NHK, 840 IHK. Bygget av Laxevaag Mek. Verksted (Martens & Olsen), Bergen.
Første norske skip med triple exp. dampmaskin.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 11,4’ x 10,5’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 160 psi. Bygget av Laxevaag Mek. Verksted (Martens & Olsen), Bergen.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1885 Kontrahert.
1886
Bygget som
OLAF KYRRE av Laxevaag Mek. Verksted (Martens & Olsen), Bergen for NFDS, Trondhjem. Sjøsatt 08/02, levert 09/07. Byggekostnader NOK 360.000.
Første norske skip med elektrisk lys. Promenadedekk akter. Baderom for første klasse passasjerer.
I Hamburglinjen og turistfart.
Mistet 3 propellblader på nordtur. Returnerte til Trondhjem for reparasjon.
Grunnstøtte 28/10 ved Farsund. Ny propell montert.
Grunnstøtte 02/12 ved Kyststraumen. Ingen skade.
Grunnstøtte 12/12 ved Moldøen. Ingen skade.
1897 Mistet 08/06 tung last ned i rommet under lossing i Trondhjem. Tanktopp skadet.
Turisttrafikk om sommeren Bergen-Trondhjem-Nordkapp. Ellers i Hamburglinjen.
1888 Ny propell montert.
1889 Ny propell montert.
1892 Dekkshus forut redusert. Maskin omregulert. Ytelse økt med 100 IHK.
1893 Ny propell. Stor maskinoverhaling. Lagt om elektriske ledninger.
1894 Ny donkeykjel.
Ommålt: 928 brt, 571 nrt.
1895 Bygget bestikklugar på bro. Bygget lugar for 3. klasse i forre lasterom.
I Hurtigruten fra 06/06.
I Hamburgruten fra januar.
Dokket i Hamburg, Tyskland for bunnpuss.
Lagt opp i september ved Laxevaag Værft, Bergen. Kjelene skiftet. Ny dampstyremaskin. Akterkran delvis fornyet. Nye klyss. Reparert dekksmaskineri.
1898 Dokksatt. Turistinnredning pusset opp.
1899 Dokksatt 25/09 ved Nordre Verft, Trondheim og klargjort for Hurtigruten mellom Trondhjem og Tromsø. I fart fra 04/10.
1900 Dokksatt for bunnpuss. Ror og stevnsko reparert.
Dokksatt i oktober ved Akers Mek. Verksted, Kristiania. Ny propell.
1901 Ny veivaksel montert ved Laxevaag Verft. Mindre reparasjoner etter kollisjon med kai i Tromsø.
Kolliderte i november med russisk skip i Sandtorvstrømmen. Reparert ved Nylands verksted, Kristiania.
1902 Grunnstøtte 22/09 ved Nyholmsodden ved Bodø. Trukket av med hjelp av NFDS DS HAAKON JARL og BDS DS ASTREA.
1903 I Hamburglinjen.
1906 Til Agdenes med selskapets aksjonærer for å følge kongens ankomst til kroningen i Trondhjem.
1907 På tur i juli-august med kongefamilien til Finnmark.
Grunnstøtte 07/09 ved Ypse i Herløfjorden. Reparert i Bergen.
1909 Havarerte 10/07 på Bjogna på Hustadvika mens hun var på reise fra Molde til Kristiansund med post og passasjerer. DS MERCUR og DS TURID tok over passasjerer og gods. Skroget revnet senere og sank.

 

 

History in English:

1885 Ordered.
1886
Built as
OLAF KYRRE at Laxevaag Mek. Verksted (Martens & Olsen), Bergen for NFDS, Trondhjem. Launched 08/02, delivered 09/07. Building costs NOK 360.000.
First Norwegian vessel with electric lights. Promenade deck aft. Bath room for first class passengers.
In Hamburglinjen tourist service.
Lost 3 propeller blades northbound. Returned to Trondhjem for repairs.
Stranded 28/10 at Farsund. New propeller montert.
Stranded 02/12 atd Kyststraumen. No damage.
Stranded 12/12 at Moldøen. No damage.
1897 Lost 08/06 a heavy kolli down in the hold. Tank top damaged.
Tourist service in summer Bergen-Trondhjem-Nordkapp. Else in Hamburglinjen.
1888 New propeller mounted.
1889 New propeller mounted.
1892 Reduced size on forward deckhouse. Engine re-regulated. Output rise by 100 IHP.
1893 New propeller. Major engine overhaul. Upgraded electric kables.
1894 New donkey boiler.
Re-meas.: 928 grt, 571 nrt.
1895 Built chart room on bridge. Built cabin 3. class in fore cargo hold.
In Hurtigruten from 06/06.
In Hamburgruten from January.
Docked in Hamburg, Germany for bottom service.
Laid up in September at Laxevaag Værft, Bergen. New boilers. New steam steering gear. Crane aft partly renewed. New hawse pipes. Repaired deck machinery.
1898 Docked. Tourist interior renovated.
1899 Docked 25/09 at Nordre Verft, Trondheim and readied for Hurtigruten between Trondhjem and Tromsø. In service from 04/10.
1900 Docked for bottom cleaning. Rudder and bow shoe repaired.
Docked in October at Akers Mek. Verksted, Kristiania. New propeller.
1901 New crank shaft mounted at Laxevaag Verft. Minor repairs after collision with quay at Tromsø.
Collided in November with a Russian vessel in Sandtorvstrømmen. Repaired by Nylands verksted, Kristiania.
1902 Stranded 22/09 at Nyholmsodden of Bodø. Refloated with help from NFDS SS HAAKON JARL and BDS DDS ASTREA.
1903 In Hamburglinjen.
1906 To Agdenes with the companys shareholders to follow the King arrival to the coronation in Trondhjem.
1907 A voyage in July and August with the Royal family to Finnmark.
Stranded 07/09 at Ypse in Herløfjorden. Repaired in Bergen.
1909 Wrecked 10/07 at Bjogna on Hustadvika whilst on a voyage from Molde to Kristiansund with mail and passengers. SS MERCUR and SS TURID took over passengers and mail.
The hull split later and sank.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 18/07-2017 (PS/SN)

TRH110118860320002 OLAF KYRRE etter ombygging. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

TRH110118860320003 OLAF KYRRE på grunn. Bilde fra SIU.