TRH110118940220001 SIGURD JARL. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1894 DS SIGURD JARL (1) (TRH110189402)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjer,
steam ship, passenger.

Off.no:

5600653

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1894/05

Bnr (Sno).:

147

Bygger (yard):

Akers Mek. Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

470 tdw, 924 brt, 524 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 208,10’-Lbp: 198,4’-B: 29,1’, D: 23,0’-Dypg.: 15,10.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Sertifisert for 260 passasjerer i kort kystfart.
Køyplass for 78 passasjerer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JSHC/LEUN

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 20,0’’-32,0’’-52,0’’, slag/stroke: 30,0’’. 175 NHK, 1.060 IHK. Bygget av Akers Mek. Værksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 12,1’ x 9,7’ og 3 fyrganger. 160 psi arbeidstrykk. Bygget av Akers Mek. Værksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1894 Bygget som SIGURD JARL av Akers Mek. Verksted, Kristiania for NFDS, Trondhjem. Levert 08/05. Byggekostnad NOK 380.000. I fart på Hamburg, Tyskland til Vadsø via Vestlandshavner.
Ankom 14/05 til Trondhjem.
1895 På verksted for reparasjon og tetting av kjelrør.
1896 På verksted for stor oppussing av passasjerinnredningen. Elektrisk lys montert i ekstralugarer. Reparert donkeykjel. Ny lysrist over storluken.
1897 Reparert etter kollisjon med VALUND i Bergen.
1898 Ødela 2 propellvinger i Hamburg, Resevepropell montert i Bergen.
Prøvetur 11/06 etter endt oppussing ved Trondhjems Mek Verksted, Trondhjem.
Dokksatt i september i Bergen. Akterkran og styremaskin reparert.
1899 Innredet i juni for Hurtigruten.
1900 Dokksatt for ny propell og propellaksel.
1901 Grunnstøtte 11/06 nord for Aalesund. Kom av ved egen hjelp med ødela 3 propellvinger og inntrykket bunn. Reparert i Bergen.
Grunnstøtte 03/12 ved Sør-Kråkøy i Roan. Kom av etter deler av lasten ble losset.
1902 I Newcastlelinjen fra november.
Ankom 07/11 til Bergen etter orkan i Nordsjøen. Store skader på akterdekk og utstyr.
1907 Grunnstøtte 16/11 på havnen i Sandnessjøen.
1908 Grunnstøtte 30/01 ved Stornesset. Ingen skader.
Grunnstøtte 20/02 ved Grønnes. Ingen skader.
Ombygget for Hurtigruten for NOK 100.000.
Nye kjeler installert.
1909 Grunnstøtte 16/03 ved Tungenes på Jæren. Trukket av grunnen ved hjelp av lokalskip.
1912 Grunnstøtte 16/03 på vestsiden Jæderhalvøyen. Kom av etter lossing av last hjulpet av DS ROBERT og DS SKJOLD.
1917 Kolliderte 06/07 med MK AGDER i Trondhjemsfjorden.
1920 Ombygging og modernisering ved Trondhjems Mek Verksted. Nye kjeler, større skorstein og innebygget midtskipshus.
1931 Ombygget og modernisert 3. klasse. Ny spisesalong og promenadedekk.
Maskinskade 22/11 på Vestfjorden. Slept til Bodø av NFDS DS ERLING JARL.
Grunnstøtte og fikk propellskade i oktober ved Tyrhaug fyr. Slept til Trondhjem for reparasjon.
1940 Angrepet 21/04 av tyske fly ved kai på Bolsøya ved Molde.
Senket 23/04 av tyske fly på Vågsætervågen ved Molde.
1942 Hevet. Vraket solgt tilbake
til NFDS for NOK 160.000. Slept til Fredrikstad med tanke på reparasjon. Funnet for kostbart.
1947 Vraket solgt for NOK 12.000 til Fredriksstad Mek. Verksted, Fredrikstad.
Videresolgt for hugging som begynte i juli ved Stavanger Skibsophugnings Co., Stavanger.

 

 

History in English:

1894 Built as SIGURD JARL at Akers Mek. Verksted, Kristiania for NFDS, Trondhjem. Delivered 08/05. Building costs NOK 380.000. In service Hamburg, Germany to Vadsø via west coast ports.
Arrived 14/05 to Trondhjem.
1895 At shipyard for repairs of boiler tubes.
1896 At shipyard for major renovation of passengers interior. Electric light installed in extra cabins. Repaired donkey boiler. New skylight over main hatch.
1897 Repaired after collision with VALUND in Bergen.
1898 Damaged 2 propeller blades in Hamburg. Spare propeller mounted in Bergen.
Trials 11/06 after renovation at Trondhjems Mek Verksted, Trondhjem.
Docked in September in Bergen. Crane aft and steering gear repaired.
1899 Accomodation rebuilt in June for Hurtigruten.
1900 Docked for new propeller and propeller shaft.
1901 Stranded 11/06 north of Aalesund. Came off by own power but damaged 3 propeller blades and pushed in bottom. Repaired in Bergen.
Stranded 03/12 at Sør-Kråkøy in Roan. Came off after part cargo discharged.
1902 In Newcastlelinjen from November.
Arrived 07/11 at Bergen after hurricane in the North Sea. Heavy damages on aft deck and equipment.
1907 Stranded 16/11 in port of Sandnessjøen.
1908 Stranded 30/01 at Stornesset. No damages.
Stranded 20/02 at Grønnes. No damages.
Rebuilt for Hurtigruten for NOK 100.000.
New boilers installed.
1909 Stranded 16/03 at Tungenes on Jæren. Pulled off by local vessels.
1912 Stranded 16/03 on west side of Jæderhalvøyen. Came off after discharging part cargo and helped by SS ROBERT and SS SKJOLD.
1917 Collided 06/07 with MK AGDER in Trondhjemsfjorden.
1920 Rebuilt and modernized at Trondhjems Mek Verksted. New boilers, larger funnel and enclosed mid ship house.
1931 Rebuilt and modernized 3. class. New dining saloon and promenade deck.
Engine damage 22/11 on Vestfjorden. Towed to Bodø by NFDS SS ERLING JARL.
Stranded and propeller damaged in October at Tyrhaug Light. Towed to Trondhjem for repairs.
1940 Attacked 21/04 by German air planes at quay on Bolsøya off Molde.
Sunk 23/04 by German airplanes at Vågsætervågen off Molde.
1942 Refloated. Wreck sold back to NFDS for NOK 160.000. Towed to Fredrikstad for repairs. Repairs found to expensive.
1947 Wreck sold for NOK 12.000 to Fredriksstad Mek. Verksted, Fredrikstad.
Re-sold for demolition that began in July by Stavanger Skibsophugnings Co., Stavanger.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær& Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 18/07-2017 (PS/SN)