NOR-CARGO K/S


Etterkrigstid.

        Kystgodsrutene både før og etter siste krig var dominert av de ‘’tre store": Bergenske, Nordenfjeldske og Vesteraalske som også hurtigrutefarten var det.
I tillegg drev de nordlandske rederiene, Det Nordlandske D/S, Ofotens D/S, Det Helgelandske D/S, Narvik D/S og Nordlandslinjen godsruter på kysten.
Fra 1952 kom dessuten rederiet A/S Saturn Co., Oslo inn i kystfarten med tre fartøyer på strekningen Oslo-Kirkenes.
        Kystrutefarten hadde inntil 1948 vært en fri næring, men ble nå konsesjonsbelagt, uten at dette ga seg noen store utslag i rederienes aktiviteter på kysten.
De første årene etter krigen var naturlig nok rederiene opptatt med å fornye og forbedre sine flåter. Dampskipene ble erstattet med dieselmotorskip, mens godshåndteringen stort sett skjedde etter de gamle prinsipper. Det var ikke før i 1955 da Bergenske satte inn sine tre nybygde "15-milere" at man kan snakke om en forbedret godshåndtering, idet kraner nå hadde overtatt bommenes funksjoner.
        Ennå skulle det gå mange år før de store endringer skjedde på godshandteringssiden. Og det var i 1965 da Narvik D/S satte inn sine to nybygde sideportskip "Narvik" og "Ankenes", begge spesialbygd for truck til truck lasting/lossing og innredet for behandling av pallettert last.
To år senere kom Nordenfjeldske med to nybygg basert på samme prinsipp som Narvikselskapets.
Vesteraalskes tre nye fartøyer derimot var utrustet med tradisjonelle kraner, men uten sideport.

NFDS's Grimsby-rute.
        Foruten de ovenfor nevnte rene kystruter startet NFDS tidlig i 1948, med fartøyene "Ottar Jarl" og "Guttorm Jarl", en rute mellom Norge og England som fortrinnsvis var basert på fryse- og kjølelast, fisk og fiskeprodukter.
Denne ruten fungerte også som en kystrute idet den hadde anløp helt til Kirkenes i nord og Stavanger i sør.
Som så ofte med nyetableringer, fikk ruten mange vansker å stri med, men fra 1952 økte tilgangen på last såpass at det ble nødvendig å leie inn tonnasje (2 skip) for et ukentlig seilingsopplegg.
Nybyggene "Tore Jarl" og "Torfinn Jarl" gikk inn i ruten i 1956, mens "Ottar Jarl" gikk ut. Leietonnasje var derfor fortsatt nødvendig.
        I 1962 ble ruten tilført ytterligere tonnasje, nemlig fryseskipene "Sigurd Jarl” og "Sote Jarl”, foruten ytterligere nybygg, ‘’Toste jarl” i 1970 og "Atle Jarl" i 1976.
Ruten utviklet seg i positiv retning, men mot slutten av 70-årene kom noen svake år som aktualiserte samarbeide med andre aktører.

Samarbeide.
        Med basis i de fartøyene som gikk i ren rutefart på kysten, innledet i 1967 de "tre store" et pool-samarbeide med felles markedsføring og samordnet drift under navnet Be-No-Ve.
Samarbeidet medførte at poolen's 8 nye fartøyer erstattet 13 eldre.
De nordnorske rederienes anstrengelser for et samarbeide strandet hovedsakelig på grunn av en rekke særinteresser. Kun Ofotens D/S og Narvik D/S fant til en viss grad å kunne samordne sine aktiviteter. Imidlertid, fra Be-No-Ve’s side ble det tatt et initiativ for også å få med de nordnorske rederiene. Forhandlingene lykkes, og den 1 april 1971 så kystsamseilingen Nord-Poolen dagens lys.

Nord-Poolen.
        Kystsamseilingen omfattet nå 6 rederier med følgende tonnasje og seilingsopplegg:
V D S: "Vågan"-"Senja"-"Nordkyn", Oslo-Kirkenes
B D S: "Ursa"-"Uranus"-"Ara", Oslo-Hammerfest
N F D S: "Frode Jarl"-"Faste Jarl", Oslo-Tromsø
N D S: "Nordfjell"-"Nordskott", Stavanger-Tromsø
O D S: "Barøy", Trondheim-Honningsvåg
Narvik D S: "Narvik"-"Ankenes", Trondheim-Honningsvåg
        Samseilingen startet med 13 skip, alle spesialbygget for stykkgodstrafikk med paller og containere. Men hverken BDS eller VDS’s sine fartøyer var utstyrt med sideporter, og kom kostnadsmessig dårlig ut når det gjaldt godsbehandling. De nordnorske smårederienes fartøyer var derimot alle utstyrt med sideporter og hadde følgelig et mere kostnadseffektivt gods handteringsutstyr.
Dette avstedkom strid om samarbeidsavtalen, og ny avtale ble utarbeidet og trådte i kraft fra 1 september 1974. I denne avtalen skulle hvert enkelt rederi være ansvarlig for kostnadene med lasting og lossing.
        Som en følge av dette ble Bergenskes "15-milere" trukket ut av samarbeidet og erstattet med sideportskip. Vesteraalske trakk også sine "kappløpere" ut av "poolen" og erstattet disse etter hvert med nybyggene "Nordland" og "Nordkyn".
Foruten Nord-Poolen opererte nå Finnmark Fylkesrederi en godsrute på Bodø, og Nordlandslinjen i Harstad og Saturn & Co. i Oslo med ruter mellom Oslo og Nordnorge.
Foruten disse seilte, som vi har hørt, Nordenfjeldske's Grimsbyrute på
kysten til Kirkenes som et supplement til Nord-Poolen.
        I første halvdel av 70-årene etablerte poolen et såkalt tonnasjeutvalg for å vurdere nye skipstyper for virksomheten. Etter lengre interne diskusjoner endte det opp med at det skulle bygges to nye fartøyer, og ODS og NDS fikk ansvaret for anskaffelsen av hvert sitt fartøy.
Narvik D/S ivret også sterkt for nybygg, og kontraherte i 1975 et stort godsruteskip fra Sandnessjøen Slip & Mek. Verksted. Imidlertid måtte rederiet kansellere denne kontrakten da bare ODS og NDS fikk gå inn med nybygg i poolsamarbeidet.
På grunn av dette avslaget kontraherte Narvik DS to rene containerskip som det var meningen å sette i fart sammen med Saturnlinjen utenom poolsamarbeidet.

Utvidelser.
        Nå gikk det ikke bedre til enn at Saturnlinjen kom med i poolsamarbeidet i 1976. Dermed stod Narvik D/S uten beskjeftigelse for sine containerskip, og trakk seg ut av samarbeidet med Nord-Poolen fra 31 desember 1976.
I desember 1978 kjøpte Bergenske og Nordenfjeldske 71% av aksjene i Nordlandslinjen for deretter å trekke rederiets fartøyer "Sverre Hund" og "Tore Hund" inn i poolsamarbeidet.
        Men"pool"ens økonomiske resultater var ikke tilfredstillende. Overkapasitet og sterk konkurranse var hovedårsaken, foruten at det fortsatt var interne gnisninger i selskapet.
Det ble derfor besluttet at det skulle dannes et eget selskap, der den økonomiske driften ble samlet. Rederiene solgte/overførte sine fartøyer til det nye selskapet som fra årskiftet 1980/81 under navnet K/S Nord-Poolen A/S var en realitet.

K/S Nord-Poolen A/S.
        Selskapet startet med 16 skip og 7 eierrederier slik at hvert rederi eide 1/7 av selskapet.
Overgangen til K/S ga i første rekke skattemessige gevinster, Men ellers skulle hvert rederi ha den maritime og tekniske drift av sine tidligere skip.
Men det store problemet var overkapasitet i tonnasje, og de forventede forbedrede økonomiske resultater lot vente på seg.
Nordlandske D/S: "Nordfjell"-"Nordskott"-"Nordvær"
Ofotens D/S: "Barøy"-"Porsøy"-"Tjeldøy"
Nordlandslinjen: "Sverre Hund"-"Tore Hund"
Saturnlinjen: "Slevik"-"Sletter"
Nordenfjeldske D/S: "Frode Jarl"-"Faste Jarl"-"Fjord"
 Bergenske D/S: "Iris"-"Leo"
Vesteraalens D/S: "Nordland"-"Nordkyn".
Det Nordlandske D/S som fortsatt var med i pool-selskapet fusjonerte med Saltens D/S fra 1 januar 1981. Dermed var Saltens D/S/. kommet med i selskapet.
        For å redusere den overflødige tonnasje ble flere skip lagt i opplag for senere å bli solgt. Fire år senere i 1985 var flåten redusert til 8 fartøyer, nemlig "Nordland”, "Nordkyn", "Porsøy", "Fjord", "Frode Jarl", "Faste Jarl", "Tore Hund" og "Nordvær.
        Det ble også inngått en avtale med hurtigruterederiene om utnyttelse av disse fartøyers kapasitet. Den økonomiske situasjon ble nå bedret, men fortsatt ikke tilfredstillende.

K/S Nor-Cargo A/S.
Men det var ikke bare i kysttrafikken man søkte etter samarbeide. Etter noen svake år for Bergenske og Nordenfjeldske mot slutten på 70-årene for godsrutene på Nordsjøen ble det tatt et initiativ for samarbeide mellom selskapene, og fra 1 juli 1979 var det felles selskapet K/S Nor-Cargo A/S en realitet, hvor hver av partene eide 50%. Fartøyene "Sigurd Jarl", "Sote Jarl" og "Atle Jarl" og det nye ro/ro-fartøyet "Astrea" (ex "Erik Jarl") som lå klar for levering fra Fosen Mek. Verksteder ble innlemmet i selskapet. Dessuten ble det bestilt to nye ro/ro-fartøyer fra det samme verftet av omtrent samme størrelse som "Astrea".
I mellomtiden leide Nor-Cargo gamle "Canis" samt "Vela", "Lynx" og "Toste Jarl".
De nye fartøyene fra Fosen Mek. Verksteder ble levert i november 1980 og i juni 1981 som "Canis" og "Cometa".
        I juli 1981 ble den Norsk-Tyske Hamburg Linje oppløst og integrert i Nor-Cargo. Dermed ble "Fjord" tatt ut av Nordsjøtrafikken og i stedet utleid til Nord-Poolen som erstatning for "Leo", mens tysk-registrerte "Fjell" ble chartret for 6 1/2 år og satt inn i Nor-Cargofs rutenett. Selskapets rutenett inkluderte nå:
        Hamburgruten, 2 seilinger pr. uke
        Ruter på Amsterdam, Rotterdam og Antwerpen, 1 seiling pr. uke
        Rute på Grimsby, 2 seilinger pr. uke
        Rute på Newcastle, 1 seiling pr. uke
        Rute på Aberdeen, 1 seiling pr. uke
Selskapet hadde også i 1981 kjøpt Bergenskes andeler i "Jupiter" og "Venus", og kunne derfor i sommermånedene tilby ekstra lastkapasitet på Newcastle, Amsterdam og Cuxhaven.
        Det Bergenske Dampskibsselskab hadde nå vært gjennom en kraftig snuoperasjon og forventninger til fremtidig inntjening gjorde selskapet attraktivt på børsen. Store aksjeposter begyndte å skifte eiere og på generalforsamlingen den 12 november ble det besluttet å fusjonere Det Bergenske Dampskibsselskab inn i Kosmos.
Omtrent samtidig hadde Norcem kjøpt seg opp i Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab med over 50% av aksjene. Dermed måtte de utløse de øvrige aksjonærer og kom opp i en eierandel på ca. 90%. Nordenfjeldske ble så splittet i to selskaper, Nordenfjeldske Offshore og Nordenfjeldske Shipping.
        Norcem som kun var ute etter offshoredelen solgte shippingdelen til Kosmos for kr. 290 mill. i april 1985 som gjorde selskapet om til et datterselskap av Det Bergenske Dampskibsselskab.
        Senere i 1985 innledet selskapet et samarbeide i Antwerpenruten med Rhein, Mass und See-Schiffahrtskontor (RMS) og Paal Wilson & Co. og etablerte Antwerp-West Norway Line (AWL) og innbefraktet de to fartøyene "Stenfoss" og "Susanne L".
        Det lå nå i kortene at selskapets viktigste oppgave var å samordne sine aktiviteter. Det ble bestemt at Nordsjødelen av selskapet skulle drives fra Bergen og kystdelen fra Trondheim. Samtidig ble det for å frigjøre kapital besluttet å selge alle fartøyene og leie dem tilbake på T/C.
"Fjell” ble derfor i januar 1986 solgt til Rederiet Stenersen, Bergen med T/C tilbake på 3 år.
Fartøyene "Atle Jarl", "Astrea”, "Canis" og "Cometa” ble solgt til K/S Norwegian Transport Services A/S, Bergen i desember 1986 med T/C tilbake på 5 år samt med opsjon på gjenkjøp.
De eldste fartøyene "Sigurd Jarl" og "Sote Jarl" ble solgt til Torkel Alen dal i mars 1988 med T/C tilbake på 18 mnd.

Eierstruktur.
        Foruten kampen om de økonomiske resultater skulle rederiet i den nærmeste tiden tiden stå foran en rekke betydelige endringer i eierstrukturen.
Som nevnt i forrige avsnitt kjøpte Kosmos opp Bergenske samtidig som Norcem kjøpte opp Nordenfjeldske. Shippingdelen i Nordenfjeldske ble så solgt til Bergenske, og gjenoppstod som et datterselskap til dette selskapet.
        Kosmos hadde nå 33% eierandel i Nord-Poolen, med skipene "Frode Jarl", "Faste Jarl" og "Fjell". Sistnevnte ble forøvrig solgt i august 1986. Saturnrederiet gikk ut av poolen i august 1986 da selskapet opphørte som eget kystrederi.
        Ofotens D/S og Vesteraalens D/S fusjonerte med ODS som den overtakende part og gjenoppstod under navnet Ofotens og Vesteraalens D/S med virkning fra august 1987.
Endrede strategiplaner hos Kosmos gjorde at selskapet i 1988 besluttet å selge sin eierandel i Nord-Poolen. Etter at de to hovedinteressentene til kjøpet var spilt ut mot hverandre endte det med at en gruppe bestående av Troms Fylkes D/S, Saltens D/S og Det Stavangerske D/S fikk tilslaget for kr. 305 mill. Og den 1 januar 1989 ble Bergenske overtatt av samarbeids selskapet RoNoTro A/S.
        Deretter ble Bergenskes datterselskap Nordenfjeldske Shipping overtatt av TFDS for kr. 42 mill., mens andelen i Nord-Poolen ble delt likt mellom partene.
I forbindelse med salget av Bergenske og Nordenfjeldske skjedde det andre ting som skulle få betydning for selskapet. Ro/No/Tro-selskapet hadde ved kjøpet også fått hand om selskapet Nor-Cargo som var BDS og NFDS felles "Nordsjø"-selskap.

K/S Nor-Cargo A/S.
        Sommeren 1989 solgte imidlertid RoNoTro Nor-Cargo til K/S Nord-Poolen, hvoretter disse to sistnevnte selskaper fusjonerte med virkning fra 1 september 1989 til K/S Nor-Cargo A/S.
        1989 ble et vanskelig år for fraktmarkedet, og året ble gjort opp med et underskudd på ca. kr. 40 mill. Styret i SDS fant at de ikke kunne sitte på den store eierandelen, og solgte sin andel til DSD for kr. 29 mill., et salg som falt spesielt OVDS tungt for brystet. Gamle dagers kontroverser mellom selskapene var tydeligvis ennå ikke glemt.

Fortsatt endringer.
        Etter dette salget hadde Stavangerske 46% av aksjene i selskapet mens Troms Fylkes D/S og Ofotens og Vesteraalens D/S hadde henholdsvis 21% og 33%. Siden de to andre eierne hadde forkjøpsrett tilsvarende sin andel endte fordelingen av eierinteressene i Nor-Cargo opp med at hver av partene satt igjen med 1/3 av selskapet.
        Men problemene for SDS var ikke slutt med dette. Etter at selskapet hadde kjøpt seg stort opp i A/S Nord-Ferjer måtte de selge sin andel til OVDS i Narvik. OVDS fusjonerte så med Nord-Ferjer i januar 1990.
Samtidig startet også OVDS oppkjøp av aksjer i erkefienden Saltens D/S og kunne med virkning fra 1 januar 1991 også fusjonere inn SDS i sitt imperium.

Nyanskaffelser.
        Selskapet startet sin virksomhet i 89 med en flåte på 10 fartøyer, alle moderne godslastefartøyer, nemlig:
"Nordland”, "Porsøy", "Tore Hund", "Nordkyn”, "Nordskott", "Nordfjell", "Astrea", "Canis", "Cometa" og "Atle Jarl".
Med bakgrunn i de store tap selskapet opparbeidet de første årene, og mulighetene for å frigjøre kapital, ble fire av fartøyene "Astrea", "Canis", "Cometa" og "Porsøy" solgt, for deretter for tre av fartøyenes gjeldende tatt tilbake på T/C.
        1992 var det året da selskapet for første gang viste positive resultater. De praktiske opplegg med flåten var tydeligvis vellykket.
Året etter ble det innleide fartøyet "Victoriahamn" kjøpt, ombygget, og omdøpt til "Nordvær" og satt i drift i desember.
        To år sener var det igjen klart for salg, men denne gang ikke for å frigjøre kapital, men som en normal fornyelse av flåten, idet to av de eldste fartøyene "Atle Jarl" og "Tore Hund" gikk ut av flåten. Samtidig gikk man til anskaffelse av et 9 år gammelt kjøle/palle-/containerskip som under navnet "Nordjarl" gikk inn i rutenettet fra august måned.
"Cometa", ett av fartøyene som tidlig ble solgt og tatt tilbake på T/C, ble også innlemmet i flåten tidlig på 1996.
Foruten disse egne fartøyene har rutenettet, for kortere eller lengre perioder, vært underholdt med innleid tonnasje.
Fartøyene "Rogaland", "Stenfjell" (ex. "Fjell") og "Røyksund" tør være blant de mest kjente.
For tiden opprettholdes de forskjellige rutene med følgende fartøyer:, , , , , , ,
A-1: Hirtshals-Hammerfest: "Nordfjell" og "Nordskott"
A-2: Hirtshals-Tromsø: "Nordland" og "Rogaland"
B-1: Stavanger-Tromsø: "Porsøy" og "Røyksund"
K-1: Amsterdam-Bergen: "Tungenes" ("Astrea")
K-2: Hamburg-Ålesund: "Stenfjell"
UK-2: Grimsby-Kirkenes: "Nordkyn", "Nordvær" og "Nordjarl"
UK-3: Grimsby/Aberdeen-Bergen: "Cometa".

Økonomiske resultater.
        Det skulle vise seg at K/S Nor-Cargo A/S ikke skulle få noen lett start, fødselen var heller trang. I så måte er det klare paralleller tilbake til starten av K/S Nord-Poolen A/S i 1981, hvor det faktisk først ved det syvende driftsåret kunne fremvises positive tall i regnskapet.
Årene 1989, 90 og 91 ble meget smertefulle med store tap for det nystiftede selskapet.
Først i 1992, etter tilpasningbestrebelser i et marked i tilbakegang, fikk selskapet en positiv driftsutvikling med et totalresultet på kr. 10 mill. En resultatforbedring på ca. kr. 60 mill. fra året før.
De neste tre årene viste en positiv utvikling med resultater stort sett som budsjettert (ca. kr. 60 mill. kr. for 1994 og 1995)
Siste fulle regnskapsår, 1996, ble imidlertid et kraftig tilbakeslag, selv om resultatet gikk i pluss.
Med en omsetning på over 3000 mill. kr. forventet eierne større avkastning enn noen skarve millioner, noe som igjen har ført til ny ledelse og omorganisering av virksomheten. Bil, terminal og rederi skal nå adskilles for en rendyrking av hvert aktivitetsområde, noe som i første omgang forventes å skulle gi en besparelse på ca. kr. 50 mill.
Men det er nok ennå et stykke igjen til den tidligere målsettingen om et årsresultat på 5% av omsetningen er nådd.
Kilde: Nor-Cargo flåteliste 1998 av Finn R. Hansen.

I 2004 gjennomførte de daværende eierne Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab (OVDS) og Det Stavangerske Dampskibsselskab en oppsplitting av selskapet.
Eierne beholdt den sjøbaserte transporten i Nor-Cargo Shipping som ble videreført under navnet Nor Lines.
Resten av selskapet Nor-Cargo ble solgt til Posten Norge. I 2005 hadde selskapet 1200 ansatte og var representert på 90 steder i Norge og hadde datterselskaper i Sverige, Danmark og Frankrike. Nor Cargo ble i 2008 integrert i Posten Norge sin godsvirksomhet - Bring.
Kilde: SNL.