BRG50819090220001 CASTOR. Bilde via wrecksite.eu.

 

1909 DS CASTOR (2) (BRG508190902)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

ID:

5607809

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1909/06

Bygg nr:

70

Bygger (yard):

Fevigs Jernskibsbyggeri, Grimstad.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.678 tdw, 1.313 brt, 788 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 235,0’-B: 34,1’-D: 14,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Sertifikat for 50 passasjerer i Nordsjøfart og et ukjent
 antall for kystfart.
3 lasterom med 3 luker.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MFNV

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp.,
 3-sylinder, syl. diam.: 18,0”–29,0”–48,0”, slag/stroke:
 33,0”. 153 NHK. Bygget av Richardsons, Westgarth & Co.,
 Middlesbrough, England.

Fart/forbr.(speed/cons):

11,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el.power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 15,6' x 10,5' og 3
 fyrganger. Heteflate 1.851 ft2. Arbeidstrykk 180 psi.
 Bygget av Richardsons, Westgarth & Co., Middlesbrough,
 England. 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1909 Bygget som CASTOR av Fevigs Jernskibsbyggeri, Grimstad for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 30/01. Verftet gikk konkurs i februar. Dette laget problemer for ferdigstillelsen. I slutten av april lå det klart for å bli slept til England for installasjon av maskin og kjele. I begynnelsen av mai ble det holt konkursboauksjon ved verftet og det uferdige skipet ble solgt til advokat Gerhard Holm for NOK 192.000. Dette var sannsynligvis på vegne av Det Bergenske Dampskibsselskab for de overtok det uferdige skipet for samme sum. Det Bergenske Dampskibsselskab skulle så fullføre skipet for egen regning. Skipet ble så slept til Richardsons, Westgarth & Co., Middlesbrough, England for montering av maskin og kjele. Ferdigstilt i Middlesbrough, England i slutten av juni. Byggekostnad ble NOK 309.758.
1912 I en dom i Bergen Byrett i februar ble Det Bergenske Dampskibsselskab dømt til å betale ytterligere NOK 39.000 til Feviks konkursbo for skipet. Skipet ble ombygget og ominnredet ved Bergens mekaniske Verksted, Bergen. Deler av lasterommene ble isolert og kjøle/frysemaskineri ble installert
1913 Grunnstøtte 22/12 på Lestholmen i Måløysundet i nordgående rute. De kom av ved egen hjelp. Det lakk inn vann, men de valgte å fortsette nordover. Da vannstanden øket valgte de å snu ved Skongnes og returnerte til Måløy for inspeksjon. Her ble lasten losset og lekkasjen midlertidig tettet. Hun gikk så til Bergen for permanent reparasjon. Tilbake i fart i begynnelsen av januar.
1915 Minesprengt 10/01 ved Helgoland, Tyskland mens hun var på reise fra Stavanger til Hamburg, Tyskland med stykkgods. Minen var lagt av engelske stridskrefter. 1 mann omkom. Kaptein M. Mortensen og resten av mannskapet forlot skipet i livbåtene. De ble straks etter tatt opp av den tyske torpedobåten V 28 og landsatt samme dag i Wilhelmshafen, Tyskland.

 

 

 

UTDRAG FRA SJØFORKLARING FOR D/S CASTOR (M.F.N.V) AV BERGEN.

Avholt for generalkonsulatet i Hamburg den 16de januar 1915,administrert av generalkonsul Herman Schanche med bisidderne kapt L. Brinchmami, fører av D/S KONG MAGNUS av Trondhjem og kapt. F. Lugg, fører av D/S NIDELVEN av Trondhjem i anledning av at ownnævnte skib paa reise fra Stavanger til Hamburg den 10de januar 1915 er støtt paa mine og er sunket.
Kaptein Mortensen anførte, at saavel skibets dagbøker som øvrige papirer var gaat tapt ved forliset og fremla en om begivenheten etter hukommelsen utarbeidet beretning som var saalydende:
«Avgik fra Stavanger fredag den 8de januar 1915 kl. 7 fm. Fuldlastet. Dyptgående 16 fot agter og 15 fot forut. Lukene forsvarlig skalket og skibet fuldstændig klart. Begge livbaater utsvinget og sjøklar. Styrtes ut Feiestensløpet efter kapteinens kommando. Vinden flau S. 0. smult, vand, overskyet. Kl. 10 fm. pass, bøien paa Jæderens rev. Satte kurs direkte for Horus rev. Ut paa dagen økede vind og sjø, og luft blev overskyet med snøbyger. Tiltok utover natten til lørdag til stiv kuling med høi sjø og snebyger. Om formiddagen den 9de januar 1915 avtok vind og sjø og luften klarnede av. Kl. 1 em. pass. Horus rev ca. 1’ av om st. b. Satte kurs for Liester Tief. Kl. ca 2 t. 30' pass. Vye fyrskib ca. 3' av om b. b. Kl. 5 t. 50' em. ankredes paa 12 m. vand, idet vi beregnet os at være ca. 2' av bøien ved Liester Tief. Kl. 6 1/2 kom losbaaten roendes ombord fra lodsdamperen, der viste sig at ligge til ankers ca. 3 kabel længder av. Bestemte os at lette anker kl 1 fm. den 10de januar 1915 og fortsætte sydover. Kl. ca. 8 aften praiet en fiskedamper, antagelig en vagtdamper, os. og denne rapporterte, at vi ikke maatte gaa før dagslys, da det var observert miner ved Anrum bank. Blev derfor liggende stille til kl 7 fm. den 10de januar 1915 da vi lettet anker og fortsatte sydover. Styrte efter lodsens anvisning misv. kurs s. w. 1/2 s 32' til kl. 10 f. 30' fin. da vi loddet 17 meter. Beslutiet at fortsætte et, kvarters tid for at lodde os op til 20 meter, hvorfra kursen da iflg lodsens anvisning skulde forandres sydligere for at gaa øst om Helgoland. Ca kl. 10 3/4 fm. den 10de januar 1915 opdagedes 3 a 4 miner om b. b ca. 200 meter av, samtidig som 6 torpedobaate styrte henimot os om st b. Stoppet eieblikkelig maskinen og signalerte med dampfløiten for at advare torpedobaatene. Umiddelbart efter eksploderte en mine mot skibssiden om b. b. like agtenfor broen, vistnok like utfor kulboksen. Kunde først intet se for den store vand- og røksøile, men famlet os over til st. b. side for at komme til st. b. livbaat En del av mandskapet var da kommet op i denne, hvorpaa den firtes forsigtig ned Baaten kom vel paa vandet trods den temmelig høie sjø, mens 1ste styrmand og en del av mandskapet satte ut travaljebauten og gik i denne. Kommen ca. 100 meter fra skibet eksploderte nok en mine ca. 100 meter fra baaten og ca. 200 meter fra skibet. Rodde bort til næmeste torpedobaat og kom ombord i denne, hvor vi blev mottat paa den mest imøtekommende maate. Ved ombordkomsten mønstret kapteinen mandskapet og fandt da ut, at. der manglet en fyrbøter, Mikai (?) Julian Jensen. Begge styrmænd og en del av mandskapet gik da paany i baaten for at søke efter den savnede. Forinden baaten kom bort til
CASTOR laa denne med dækkei i vandet, hvorfor baaten kaldies ombord igjen. Første, maskinist, kunde nemlig oplyse, at om handlede fyrbøter i eksplosionsøieblikket befandt sig i fyrrummel og da dette tillikemed maskinrommet umiddelbart etter eksplosionen raudt fuldt av vand, antoges omhandlede fyr­bøter at være dræpt av selve eksplosionen. Han viste sig ikke paa dæk den helt tid efter katastrofen. Omhandlede fyrbøter var ombordkommen i Bergen den 6te januar 1915 og antoges at være fra Nordland (Bodø) og var saavidt vites, ugift Der var helt fra avgangen fra Stavanger og til eksplosionsøieblikket holdt skarp utkik efter miner saavel fra broen som fra baugen, saavel dag som nat uten at nogen saadanne hiltil hadde været observert.
Av torpedobaat
V 28 blev vi indbragt til Wilhelmshafen efterat mannskapet var blevet behandlet paa det bedste ombord, fikk tørre klær paa og opvartningspiken, der hadde faat sin arm endel oprevet, var blevet forbundet. Fra Wilhelmshafen blev vi mandag middag sendt pr. jernbane til Bremen, hvor mandskapet fik beklædning gjennem det norske konsulat, og derfra blev vi Tirsdag middag sendt til Hamburg, hvortil vi ankom den 12te januar 1915 kl. 2 t. 50' em. og hvor det Norske Generalkonsulat tok sig av os.»
(t.) M. Mortensen,
fhv. fører av D/S «Castor».

 

 

History in English:

1909 Built as CASTOR by Fevigs Jernskibsbyggeri, Grimstad for Aktiselskabet Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Launched 30/01. The Yard went bankrupt in February. This became a problem for the completion of the vessel. In end of April was she ready to be towed to England for installing of the engine and boiler. In beginning of May was it held a bankrupty auction at the Yard, and the incompleted vessel was sold to attorney Gerhard Holm for NOK 192.000. This was probably on behalf of Det Bergenske Dampskibsselskab because they took over the incompleted vessel for the same amount of money. Det Bergenske Dampskibsselskab wanted to make the vessel finished by own cost. The vessel was towed to Richardsons, Westgarth & Co., Middlesbrough, England for installing of engine and boiler.  Completed in Middlesbrough, England in end of June. The building costs became NOK 309.758.
1912 In a judgment in Bergen city court in February was Det Bergenske Dampskibsselskab doomed to pay additional NOK 39.000 to Feviks bankrupt estate for the vessel. The vessel was rebuilt and refurbished at Bergens mekaniske Verksted, Bergen. Part of the cargo holds were insulated and refrigerating machinery installed.
1913 Stranded 22/12 on Lestholmen in the Måløysundet in north bound route. They came off by own power. She was leaking water, but they decided to continue north. As the water level increased, they decided to turn at Skongnes and return to Måløy for inspection.
Here the cargo was discharged and the leaks temporary repaired. She sailed to Bergen for permanent repairs. Back in service in beginning of January.
1915 Mined and sunk 10/01 at Helgoland, Germany whilst on a voyage from Stavanger to Hamburg, Germany with general cargo. Mine laid by English military forces. 1 man died. The master, M. Mortensen and the remaining of the crew abandoned by the lifeboat. They were soon after taken up by the German torpedo boat V 28 and landed the same day in Wilhelmshafen, Germany.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr. Sjøforklaringer over krigsforliste norske skibe 1915.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 27/09-2023 (SN)