BRG58719080120001 OSTER. Bilde fra boka Fjordabåten av Dag Bakka Jr.

 

1908 DS OSTER (1) (BRG587190801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjerer
steam ship, dry cargo/passengers.

ID:

5266386

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1908/11

Bygg nr:

131

Bygger (yard):

Kristiansands mekaniske Værksted, Kristiansand.

Eier (owner):

A/S Indre Nordhordland D/S, Bergen.

Disponent (manager):

B. Samuelsen, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1-K

 

 

Tonnasje (Tonnage):

167 brt, 68 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 106,1’-B: 21,7’-D: 9,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

265 passasjerer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MFKS / LEPF

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp.,
 3-sylinder, syl. diam.: 11,0”–18,0”–29,0”, slag/stroke:
 18,0”.
54 NHK. Bygget av Kristiansands mekaniske
 Værksted, Kristiansand.

Fart/forbr(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 10,0’ x 9,6’ og 2 fyrganger.
 Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Kristiansands mekaniske
 Værksted, Kristiansand.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1908 Bygget som DS OSTER av Kristiansands mekaniske Værksted, Kristiansand for A/S Indre Nordhordland D/S (B. Samuelsen), Bergen. Sjøsatt 06/10, ferdigstilt i november. Byggekostnad NOK 97.000.
1915 Forlenget ved Mjellem & Karlsen, Bergen. Nye mål:
L: 118,6’-B: 21,7’-D: 9,9’. Ny tonnasje; 191 brt, 80 nrt. 312 passasjerer.
1924 Rederiet omdøpt til  Indre Nordhordland Dampbaatlag L/L, Bergen.
1939 Rekvirert i september av Den Kongelige Norske Marine.
1940 Kommando strøket og lagt opp i Telavåg 06/05.
Tatt som tysk bytte 22/05. Satt i tjeneste 24/05 for Hafenschutz Flotille Norwegen, Bergen. Omdøpt til NB-04 MARDER.
1941
Grunnstøtte 17/01 på Kjeøfluen på østsiden av Hjelma ved Alvø, syd for Fedje. Halt loss 22/05 og slept til Bergen. Slippsatt på Evje & Andersens Slip A/S, Bergen.
1944
Modifisert, ny 37 mm kanon installert, satt i tjeneste i mai for 55 Vorposten Flotille med navnet V5504 MARDER. Base i Stutzpunkt Florvaagbucht. (Florvåg)
1945 Ble forlatt av tyskerne i Telavåg ved slutten på krigen. Skipet var i dårlig forfatning. Omdøpt til OSTER.
1946 Satt i stand og delvis ombygget ved Storemøllens mekaniske Verksted, Bergen med bla. ny bro 60 cm høyere enn den gamle, ny kapteinslugar, kledd inn salongen akter.
1960 Brukt som reservebåt og avløsningsbåt om sommeren når de andre båtene var på verksted. Siste kullfyrte lokalbåt.
1963 Gikk siste turen i julehelgen.
1964 Gikk på verksted 02/01 for klassifisering. Kjelen i meget dårlig forfatning. Det ble besluttet å selge skipet. Det ble dannet en komite for å ta vare på båten, men det lyktes ikke. Solgt i september for NOK 50.000 til Berge Sag & Trelastforretning, Ølensvåg, Bergen. Ombygget til motor lasteskip. Installert: 1 dieselmotor, Caterpillar D343TA.
4-takt/enkltv., 6–sylinder, syl. dim.: 137 x 165 mm. 300 BHK. Bygget av Caterpillar Tractor Co., Peoria, Illonois, USA. Ny tonnasje: 250 tdw, 200 brt, 100 nrt.
1966
Solgt til Petter M. & Lars M. Berge Partrederi, Ølensvåg, Haugesund. Omdøpt til VAKA.
1974
Solgt til Oddmund Tjoflot, Vikebygd, Haugesund.
1980 Solgt til Partrederi Kristoffersen & Gundersen (Thor Åge Kristoffersen, Flekkerøy), Haugesund.
1983 Registreringshavn endret til Kristiansand.
1996 Solgt 08/03 til Nordhordland Veteranbåtlag, Ostereidet, Bergen. Omdøpt til GAMLE OSTER. Gudmødre var Kari Medaas & Margot Kaasa Hammer. Skipet ble gitt status som Verneverdig skip av Riksantikvaren. Lagt opp ved den gamle dampskipsbrygga i Bjørsvik. Restaureringen begynte. Den 29. august gikk GAMLE OSTER for egen maskin til verkstedet Andersen & Sønner i Dåfjorden for å få utført en masse arbeide..
1998 GAMLE OSTER returnerte fra Dåfjorden til Bjørsvik.
1999 GAMLE OSTER seilte 25/09 fra Bjørsvik til verkstedet Andersen & Sønner i Dåfjorden for ombygging til dampdreven fjordabåt.
2000 Kjelen kom på plass 07/02. Dampmaskinen kom på plass 29/05. Omdøpt 01/08 til OSTER i hjemmebrygg fra Nordhordland av Brit Kari Andersen. Den 03/08 kom DS OSTER til Bergen havn som hovedattraksjon under åpningen av veteranbåtstevnet Nordsteam 2000. Etter Nordsteam ble hun igjen lagt opp i Bjørsvik. I alle de åra som er gått har det blitt lagt ned en masse arbeide med veteran skipet.
2023 Fremdeles i bruk som veteran skip.

 

 

History in English:

1908 Built as SS OSTER by Kristiansands mekaniske Værksted, Kristiansand for A/S Indre Nordhordland D/S (B. Samuelsen), Bergen. Launched 06/10, completed in November.
Building cost NOK 97.000.
1915 Lengthened at Mjellem & Karlsen, Bergen. New measurements:
L: 118,6’-B: 21,7’-D: 9,9’. New tonnage; 191 grt, 80 nrt. 312 passengers.
1924 Owners renamed Indre Nordhordland Dampbaatlag L/L, Bergen.
1939 Requisitioned by the Royal Norwegian Navy.
1940 Decommissioned and laid up in Telavåg 06/05.
Seized by the Germans 22/05. In service 24/05 for Hafenschutz Flotille Norwegen, Bergen. Renamed NB-04 MARDER.
1941
Grounded 17/01 on Kjeøfluen on the east side of Hjelma at Alvø, south of Fedje. Refloated 22/05 and towed to Bergen. Docked on Evje & Andersens Slip A/S, Bergen.
1944
Modified, new 37 mm canon installed, in service from May for 55 Vorposten Flotille with name V5504 MARDER. Base in Stutzpunkt Florvaagbucht. (Florvåg)
1945 Was in Telavåg at the end of the war. The condition found to be poor. Renamed OSTER.
1946 Repaired and partly rebuilt by Storemøllens mekaniske Verksted, Bergen, new bridge 60 cm higher than the old one, new masters cabin, built in the saloon aft.
1960 Used as standy and relief boat in summer time then some of the other boats was at yards. Last coal burning local boat.
1963 Last trip in Christmas season.
1964 Arrived yard 02/01 for classification. The boiler in terribly condition. It was decided to sell the ship. It was establish a committee for taking care of the vessel, but without success.
Sold in September for NOK 50.000 to Berge Sag & Trelastforretning, Ølensvåg, Bergen. Converted to a motor freighter. Installed: 1 diesel engine, Caterpillar D343TA. 4-stroke/s.a., 6–cylinder, cyl. dim.: 137 x 165 mm. 300 BHK. Built by Caterpillar Tractor Co., Peoria, Illonois, USA. New tonnage: 250 tdw, 200 grt, 100 nrt.
1966
Sold to Petter M. & Lars M. Berge Partrederi, Ølensvåg, Haugesund. Renamed VAKA.
1974
Sold to Oddmund Tjoflot, Vikebygd, Haugesund.
1980 Sold to Partrederi Kristoffersen & Gundersen (Thor Åge Kristoffersen, Flekkerøy), Haugesund.
1983 Port of registry changed to Kristiansand.
1996 Sold 08/03 to Nordhordland Veteranbåtlag, Ostereidet, Bergen. Renamed GAMLE OSTER. God mothers was Kari Medaas & Margot Kaasa Hammer.
Laid up at the old steam ship quay in Bjørsvik. The restoration began. The 29 th of August was GAMLE OSTER moved by own engine to yard Andersen & Sønner in Dåfjorden for a lot of work.
1998 GAMLE OSTER returned from Dåfjorden to Bjørsvik.
1999 GAMLE OSTER sailed 25/09 from Bjørsvik to yard Andersen & Sønner in Dåfjorden for converting to steam ship.
2000 The steam boiler in place 07/02. The steam engine in place 29/05. Renamed 01/08 OSTER in home-brew from Nordhordland by Brit Kari Andersen. At 03/08 came S/S OSTER to Bergen port as chief attraction during opening of veteran ship meeting Nordsteam 2000. After Nordsteam was she again laid up in Bjørsvik. In the following years it is carried out a lot of work with this veteran vessel.
2023 Still in service as veteran ship.

 

 

BRG58719080120002 OSTER i 1963. Bilde fra boka Fjordabåten av Dag Bakka Jr.

             

Kilde: Dnv, Lloyd’s, Aarbok for norges Handelsflåte, Skipet 3/1980 ved Per Alsaker, boka Fjordabåten av
Dag Bakka Jr., oster.no
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 22/08-2023 (SN)