II

EN LITEN ORIENTERING

 

Jeg er født i Bergen, i nærheten av Skuteviken, i et av de små, stilige skipperhusene derate, hvorav der ennu er noen få tilbake, blandt andre også det. Før jeg var ett år gammel flyttet vi til Stavanger, fordi min far begynte å føre skib derfra. Der bodde vi til jeg var henimot 12 år. Så kom vi tilbake til Bergen. Jeg husker som om det var idag både da vi steg i land på Nykirkebryggen og veien op til Klosterhaugen. Derfra så jeg mig ordentlig rundt, og fjellene var det alt overveiende inntrykk. Jeg syntes likesom jeg stod i bunnen av en gryte. Det syn eller det inntrykk har jeg aldri på samme sterke måte kunnet opleve siden.
     I Stavanger gikk jeg på Kongsgårds skole. Det var daværende statsminister Steen som var rektor. Jeg klarte mig særs godt i forskolen, som var treårig den gang. Men Ostindia-turen tok mig alt i alt bort fra skolen i henved 1 1/2 år. Far hadde nok lest litt med mig ombord, men noe ordentlig var det ikke blitt. Da jeg kom hjem, fortsatte jeg med mine tidligere klassekamerater uten å gå klasser op igjen og uten å lese privat, noe som uten tvil fikk en bestemmende innflytelse på mitt senere liv.
     Mine foreldre vilde ha mig til prest og det var jeg derfor også mest sannsynlig blitt, dersom ikke mitt lange fravær fra skolen hadde nødvendiggjort mer leksepugging enn det lå for
mig. Jeg tapte lysten til skolen av den grunn. Men ellers var det lenge uvisst hvad jeg skulde bli. Da jeg i 2. — eller kanskje det var 3. middelskoleklasse skulde velge mellem engelsklinjen og latinlinjen, gav jeg mig ikke før mine foreldre, meget mot sin vilje, skrev mig seddel om at jeg skulde gå engelsklinjen. Men dagen efter hadde vi rektor Steen på besøk. Han mente at jeg burde studere. Far og mor var ikke vanskelige å få med på det, tvertom. Og så måtte jeg da, omenn meget ugjerne, ta fatt på latinlinjen. I Bergen gikk jeg på Katedralskolen. Da middelskolen var stridd, vilde jeg slutte. Men så kom rektor Henriksen hjem og fremholdt som sin mening at jeg burde fortsette, og det blev det til. I midten av 2. gymnasiumsklasse fikk jeg allikevel min vilje og sluttet skolen. Det blev dog satt som betingelse at jeg ikke skulde gå til sjøs, men isteden velge en eller annen levevei på landjorden. For å få lov til å slutte skolen kunde jeg gå med på hvad som helst, syntes jeg den gang.
     Mine foreldre fikk mig inn i postvesenet. Jeg begynte i det gamle postkontoret, et lite trehus, som stod der hvor Bergens Skipperforening nu holder til. Da postkontoret straks efter var flyttet og kommet inn i sine nuværende lokaler, blev jeg satt til å selge frimerker sammen med frøken Meyer. Det var en sjelden dame. På alle måter førsteklasses. Litt streng, syntes jeg den gang. Utmerket, synes jeg nu. Jeg husker også godt Egede-Nissen fra den tid. Han var postmesterens sekretær. Det var det flagrende slipset han alltid løp omkring med som gjorde inntrykk på mig. Når jeg sier at han løp omkring, så mener jeg at han tilsynelatende alltid hadde slikt hastverk at det så ut som om han løp. Jeg blev på postkontoret 1 1/2 år eller der omkring, men så vilde jeg ikke mer. Jeg resonnerte med mine foreldre over at forfremmelse i postvesenet bare kunde komme gjennern anciennitet, i beste fall ved foranstående funksjonærers død eller ulykke og føide til at jeg under ingen omstendigheter kunde stile mot postmesterernbedet i Oslo eller Bergen, fordi tradisjonen krevet jurister i disse embeder. Senere er det gjort brudd på det prinsipp, i hvert fall for Bergens vedkommende. Min argumentasjon falt i god jord — og så blev det sjøen.