GRI40419120120001 STARKAD. Bilde fra boka Olaf Tønnevold & Sønner.

 

1912 DS STARKAD (GRI404191201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no (IMO):

1095543

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Grimstad

Byggeår (year built):

1889/04

Bnr (Sno):

138

Bygger (yard):

C. S. Swan & Hunter, Wallsend, Newcastle, England.

Eier (owner):

A/S Thelma, Grimstad.

Disponent (manager):

O. T. Tønnevold, Grimstad

Klasse (Class).:

LR +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.376 brt, 1.492 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 288,1’-B: 39,0’-D: 19,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

HMFK

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 22,5”-36,5”–60,0”, slag/stroke: 39,0”. 250 NHK. Bygget av Wallsend Slipway & Engineering, Newcastle, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med 3 fyrganger. Total heteflate 4.130 ft². Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Wallsend Slipway & Engineering. Newcastle.

 

 

Bemanning (crew):

22 pers.

 

 

Historikk:

1889 Bygget som DERAMORE ved C. S. Swan & Hunter, Wallsend, Newcastle, England for Deramore SS Co. Ltd (Carlisle & Co.), London, England. Sjøsatt 09/03, levert i april.
1899 Solgt til A/S Deramore (Johs. Bull), Tønsberg.
1902 Solgt til A/S Deramore (Andreas Gjersøe), Fredrikstad.
1905 Rederiet flyttet til Trondhjem.
1911 Solgt til A/S Starkad (J. B. Stang), Kristiania. Omdøpt til STARKAD.
1912 Solgt til A/S Thelma (O. T. Tønnevold), Grimstad.
1915 Solgt 26/04 for NOK 435.000 til E. B. Aaby, Drammen som overtok skipet 03/07.
1916 Seilte 29/02 fra Newport News, VA, USA og forsvant mens hun var på reise fra New York, NY, USA via Newport News til Marseille, Frankrike med 3.139 t stykkgods. Sjøfartsinspektøren fant at siden skipet hadde 400 t bunkers ved avgang og 6 tunge lastebiler på lukene var hun overlastet.

 


Fra sjøforklaringen:
D/S »Starkad« (H.M.F.K.) av Drammen, forsvandt i februar eller mars paa reise fra Newport News til Gibraltar og Marseille.
        Paa skibsinspektørens foranledning blev indhentet oplysninger i New York og Newport News samt forhør optat i Drammen. Av disse dokumenter samt Sjøfartskontorets mappe for dette dampskib fremgaar, at dampskibet var bygget i Newcastle i 1899 og hadde en drægtighet av 2369 brutto og 1496 netto registerton. Dampskibet gjennemgik periodisk klassebesigtelse i januar, februar, mars og april 1911 i Kristiania av besigtelsesmænd ved Lloyds register, i hvilket selskap dampskibet var klassifisert. Besigtelsen var meget indgaaende og efterat boring av hudplaterne var foretat blev adskillige nye plater indsat. Endel nye spanter samt delvis nye plater indsattes i dæk samt omfattende reparationer forøvrig foretat.
Vaaren 1915 blev dampskibet atter besigtet i Newcastle i an­ledning av at rederiet hadde andraget om utsættelse med den periodiske besigtelse. Ved den anledning blev hele skibets maskineri samt dampkjeler færdigbesigtet og i sin rapport til hovedkontoret i London anbefalte vedkommende besigtelsesmand utsættelse med fuldførelse av klassifiseringen, forutsat at alle reparationer var utført inden utgangen av april 1916. Den norske Skibskontrol besigtet sidste gang indredning og utrustning i mars 1915, hvorefter Sjøfartskontoret utstedte fartscertifikat gjældende til april 1919.
Skibets besætning bestod av 22 mand, deri medregnet kap­tein, 2 styrmænd og 3 maskinister.
Skibet lastet i New York efter opgave fra avladerne 3139 ton stykgods, der ifølge manifest bestod av de mest forskjelligartede varer. Paa fordæk hadde man 491 drums «lactic acid.« Paa agterdæk var 6 automobiler og 18 colly »lactic acid.« Ifølge opgave og plan over ladningens stuing maa det antages, at skibet har været stabilt. Av bunkerkul opgives at skibet hadde inde 75 ton ved avgang fra New York og ca. 30 ton ved ankomst til Newport News, Paa dette sted indtokes 394 ton kul. Skibets dypgaaende ved avgang fra New York opgives av avladerne til 19,3 forut og 20,6 agter. Kapteinen opgir 19,3 og 20,4. Lodsen i Newport News opgir, at dypgaaende ved ankomsten dertil var 22' og ved avgangen 22' 9". Da skibet med et dypgaaende mellem 20—21 fot antagelig laster 25 ton pr. tomme, kan man let regne ut hvil ket dypgaaende skibet hadde ved avgangen fra Newport News, under forutsætning av at avladernes og kapteinens opgivende over dypgaaende ved avgangen fra New York er rigtig. Skibet hadde et middelsdypgaaende ved avgangen fra New York av 20' 9" og ved ankomst til Newport News ca. 20' 7". Med de ca. 400 ton vegt der indtokes dersteds, blir dypgaaende ved avgangen 20' 7" + 1' 4" — 21 fot 11 tom. Regner man saa at skibet paa Nordatlanter vin termerke kan laste til 21 fot og 6 tom,
blev skibet overlastet ca. 5 tommer. Hvorvidt denne omstændighet har hat nogen indflydelse paa skibets og mandskapets forvinden er ikke oplyst, men det kan formentlig forutsættes, at det dyplastede skib med bl. a. 6 tunge automobiler paa agterdæk og utsat for en av de paa den tid av aaret, nemlig mars maaned, herskende sterke storme, kan ha blit slaat istykker av sjøen og gaat tilbunds.
Da kapteinen og mandskapet er omkommet, gir saken ikke anledning til nogen forføining, men
henlægges.

 

 

History in English:

1889 Built as DERAMORE at C. S. Swan & Hunter, Wallsend, Newcastle, England for Deramore SS Co. Ltd (Carlisle & Co.), London, England. Launched 09/03, delivered in April.
1899 Sold to A/S Deramore (Johs. Bull), Tønsberg.
1902 Sold to A/S Deramore (Andreas Gjersøe), Fredrikstad.
1905 The company relocated to Trondhjem.
1911 Sold to A/S Starkad (J. B. Stang), Kristiania. Renamed STARKAD.
1912 Sold to A/S Thelma (O. T. Tønnevold), Grimstad.
1915 Sold 26/04 for NOK 435.000 to E. B. Aaby, Drammen.
1916 Sailed 29/02 from Newport News, VA, USA disappeared whilst on a voyage from New York, NY, USA via Newport News to Marseille, France with 3.139 t general cargo.
The maritime inspector found that since she had 400 t bunkers onboard and 6 heavy trucks on the hatch covers, the ship was overloaded.

 

 

             

Kilde: Lloyd’s, DnV, Starke, Boken ”Olaf Tønnevold & Sønner 1878 - 1978” av B. Dannevig.
Skipsforlis 1916. Bjørn Fretheim, Norsk sjøulykkestatistik 1916.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 06/03-2018 (SN/PS)