Dampskibsselskabet Veritas
av Dag Bakka Jr. Publisert i Skipet 2-1989.


        Tross all utvikling og forandringer i godsrutefarten det siste hundreåret, går de to røde skip i Veritas-ruten ufortrødent videre. Med tradisjoner gjennom 96 års kystfart står linjen i en særstilling, der den har holdt seg flytende gjennom skiftende og turbulente tider. Den har trosset konkurrenter og krigsår og har selv skiftet både eiere og hjemstavn flere ganger i sin lange historie. Og slik det i dag blåser frisk bris i kystfarten, kan vi vel oppleve å se Veritas-skipene i nye samarbeidsformer før året er ute.

        Sjøfartsbyen Arendal var enda i 1890-årene sterkt forankret i seilskipsfarten. Byen hadde gjennomgått både krakk og sammenbrudd i 1886, men skipsfartsnæringen levde videre, fremdeles basert på treseilerne. Likevel var det flere forsøk på å utvikle dampskipsfart og hevde byens posisjon i norsk rutefart. Arendals Dampskibsselskab hadde således vært blant pionerene i kystfarten. Det var likevel en seilskipsreder, Bertrand Jacobsen, som stod bak opprettelsen av to dampsklpsrederier for godsrutefart på kysten, selskapene Veritas og Kysten. Mens Kysten-selskapet forble i kystfarten med hjemsted i Arendal til etter Annen verdenskrig og fremdeles eksisterer som partreder i Ugland-gruppen, fikk Veritas en adskillig mer broget historie.
        Dampskibsselskabet Veritas ble etablert høsten 1893, og overtok i januar året etter to små godsruteskip fra konkursboet til Vestlandske Godsdampskibsselskab, Oslo. Båtene var bare 3 år gamle, bakladere på gode 200 tdw, som skiftet navn til "Lloyd" og "Loyal".
        Veritas tok nå opp ukentlige seilinger mellom Oslo og Bergen med avgang hver onsdag. Det var fra først av ment som en slags ekspresslinje, som bare anløp Arendal, Kristiansand, Stavanger og Haugesund. Bare ett år etter starten mistet selskapet det ene skipet, da "Lloyd" grunnstøtte og sank ved Eigerøy fyr 17. januar 1895. "Loyal" fortsatte sammen med et leieskip, inntil det tredje skipet etter tidligere Vestlandske Godsdampskibsselskab ble kjøpt i 1897 og sluttet seg til som "Grimstad".
        Veritas-selskapet holdt det nå gående i konkurranse med mange andre selskaper som tok last mellom Oslo og Bergen, Bergenske/Nordenfjeldske, Stavangerske og Arendalske. I forhold til disse større og solide selskaper ble Veritas etterhvert henvist til å anløpe alle mulige småsteder på strekningen for å ta ofte marginale partier. Halden, Drammen, en rekke havner i Vestfold og Frierfjorden, Sørlandsbyene, Farsund, Flekkefjord og flere kom nå inn på seillngsplanen, og nettopp denne fleksibilitet ble rutens konkurransefortrinn i årene fremover. "Loyal" og "Grimstad" seilte sammen i ruten i mange år. I 1915 ble "Loyal" forlenget 13 fot og ble derved 300 tdw og mer i klasse med "Grimstad".
        Første verdenskrig førte med seg både kullmangel og stigende kostnader og førte frem til konjunktursvikten i 1920. Situasjonen ble akutt i 1922, da selskapene kom inn i den rene fraktkrigen med dumpingpriser og hard konkurranse for å overleve. I sin tur førte dette til at flere av de mindre selskaper på kysten ble borte, som f. eks. Sørlandske Kystfart.
        En av disse linjer som la inn årene var Tønsberg & Horten Dampskibsselskab som i 1928 la ned sin godsrute på Oslofjorden (men opprettholdt passasjerlinjen). Godsrutebåtene "Transport 1" og "2" ble nå kjøpt av Veritas og omregistrert til Arendal som "Veritas" og "Lloyd". De tidligere navn var pussig nok akkurat de samme som "Lloyd" og "Loyal" hadde hatt opprinnelig.
        Skipsreder Bertrand Jacobsen var blant de siste som drev store stålseilere. Barken "Ariel" ble solgt til opphugging i 1928 og var da Arendals siste "skude". Forsøket på å komme med i tankfarten ble imidlertid mislykket, da rederiet i 1931 ikke uaktet å overta 9400-tonneren "Ashmore” fra britisk verft. Dette tankskipet ble likevel Arendals-skip, kjøpt av C H Sørensen som "Aino".


SELSKAPET SELGES

        Kysten og Veritas fortsatte gjennom vanskelige år. I 1937 ble flåten utvidet med en 500-tonner i 1937, "Hellesund" fra 1916, som delvis også ble drevet i utenriksfart.
I 1938 ble Veritas-selskapet overtatt av agenten i Oslo, O. Børresen, og flåten på fem skip ble da omregistrert til hovedstaden. Den nye ledelsen tok straks skritt for å trimme ned flåten og ellers forbedre driftsøkonomien ved ombygging til dieseldrift.
        "Grimstad" ble solgt til Porsgrunn i 1938 og "Lloyd" til Oslo året etter. Våren 1939 ble 300-tonneren "Loyal" bygget om med en 3-syl Wlchmann på 225 bhk, og fikk samtidig navnet endret til "Homborsund". Også rederiets store "Hellesund" ble bygget om til diesel vinteren 1939/40. Den nyombygde "Homborsund" ble sommeren 1939 satt inn i en nyopprettet ilgodsrute mellom Oslo, Stavanger, Sandnes og Bergen, med avgang fra Oslo hver tirsdag og fra Bergen hver fredag. De to andre skipene fortsatte den gamle ruten med mange anløp underveis. I en periode seilte også dampskipet "Ternesund" på charter for Veritas.
        Veritas-selskapet hadde derfor en flåte på tre skip da Norge kom med i krigen 1 april 1940: motorskipene "Homborsund" på 300 tdw, "Hellesund" på 450 tdw og damperen "Veritas" på 390 tdw. Krigsårene skapte stort behov for tonnasje på kysten, men begge motorskipene ble rekvirert av sivile tyske myndigheter for en periode.
        "Hellesund" gikk tapt i august 1942 i Østersjøen, på reise fra Hjørnefors til Lysaker med papirmasse. Det var derfor bare to skip som kunne settes i fart sommeren 1945, "Homborsund" og gamle "Veritas". Sistnevnte ble forøvrig bygget om til motor i Moss i 1947, og fikk deretter navnet "Randesund".

Konkurranseklimaet i kystfarten ble stadig skarpere etter krigen. De små Veritas-båtene holdt det gående, mens f. eks. det tidigere søsterselskapet Kysten måtte gi opp med sine gamle dampskip.


VERITAS-RUTEN INN I KNUTSEN-GRUPPEN

        Ole Andreas Knutsens interesse for å utvikle ny virksomhet på kysten, som oppkjøp av Haugesund Damp og etablering av oljeselskapet NOR, ble i 1955 ført et skritt videre ved kjøpet av Dampskibsselskabet Veritas.
        Kjøpet omfattet de gamle "Homborsund" og "Randesund", et nett av agenter og ekspeditører i alle havner mellom Oslo og Bergen, og først og fremst et innarbeidet renomme. Skipene ble omregistrert til Haugesund, men beholdt skorsteinsmerket med det blå-hvit-røde diagonaldelte flagget. Administrativt ble Veritas-ruten lagt inn under samme administrasjon som Haugesund Damp, med Øistein Lande som disponent.
        Mens Knutsen straks satset sterkt ved å bestille to 540-tonnere fra Sverige, ble fiskefartøyet "Suderøy V" i mellomtiden tatt til verksted og rigget om til godsrutefarten.
Båten fikk navn "Hellesund" og kom til å selle her i fire år fremover.
        10. desember1956 kunne rederiet overta sin aller tradisjonsriktig døpt "Homborsund" var bygget som singledekker med bommer med 5-12 tonns løft. Med søsteren "Karmsund" levert i august var opprustningen av linjen foreløbig fullført. Gamle ‘‘Homborsund’’ var blitt solgt allerede i september til Rutland-selskapet i Oslo.
        Derved var det en ganske ujevn flåte som opprettholdt ruten mellom Oslo og Bergen de første årene; gamle "Randesund" fra 1907, fiskefartøyet "Hellesund" fra 1930 og nybyggene "Homborsund" og "Karmsund". To nye shelterdekkere "Storesund" og "Hellesund" på 900 tdw ble levert i 1958/59 og gjorde at de to eldste båtene omsider kunne tas ut av fart.
        Med fire moderne skip ble selskapet i stand til å seile to rundturer i uken, og fra 1964 ble frekvensen utvidet til tre. 10. september 1965 åpnet Veritas-ruten en ny linje, mellom byene på strekningen Trondheim-Kristiansand og Århus i Danmark. I begynnelsen ble ruten drevet leieskipet "Nordborg" av Holmestrand.

 

TERMINALER 0G PALLESKIP

        Den begynnende omlegging av stykkgodstrafikken fra løse kolli til enhetslast på paller begynte å gjøre seg gjeldende for alvor rundt 1960. To år senere kom det første rene palleskip med porter inn i kystfarten, og trucker og pallestabler ble etterhvert kjente syn på kaiene.
        Både "Storesund" og "Hellesund" egnet seg godt til pallelast, men det var likevel et viktig skritt som ble tatt i oktober 1964 da selskapet bestilte to rene palleskip. Dette var den første store bestilling av slike skip, med både sideport, hekkport og kraner. Søstrene "Tromøysund" og "Randesund" ble overlevert samtidig, i juli 1966, og kom til å gi Veritas-ruten et betydelig konkurransefortrinn.
        Men skip alene løser ikke transportoppgavene. I 1966 kom selskapet til enighet med Arendals Dampsklbsselskab om å etablere en felles godsterminal i Oslo, Kyst-terminalen A/S. Høsten 1966 trådte samarbeidet 1 kraft, som også kom til å omfatte samseiling og felles frakt-regulativ.
Med levering av palleskipene kunne de eldre single-dekkerne "Karmsund" og "Homborsund" settes inn i Danmarksruten, som snart ble utvidet til et 14-daglig anløp av København. Denne linjen innarbeidet seg på kort tid, særlig ettersom Det Forenede Dampskibsseiskab i 1967 avviklet sin 100-år gamle rute på Vest-Norge.
        11. november 1968 ble ruten ført enda et skritt videre, da "Homborsund" innledet sin første rundtur fra Trondheim til Århus, København og Gøteborg. Tilgangen på last i denne ruten tok seg nå så godt opp at to second-hand shelterdekkere ble kjøpt i 1968/69, med navnene "Smedesund" og "Karmsund". De avløste "Homborsund" og "Karmsund" i Danmarks-ruten, og disse ble solgt våren 1969.
        Et nytt seilingsopplegg fra januar 1970 plasserte palleskipene "Randesund" og "Tromøysund" i Danmarkslinjen, sammen med "Karmsund", mens "Storesund", "Hellesund" og "Smedesund" ble satt inn på kysten.
        På denne tid gikk Øistein Lande av som disponent, og han ble avløst av Carl R. Amundsen. Styreformann gjennom mange år var Knutsens revisor og rådgiver, Thorvald Staalesen.
Hardere konkurranseklima i kystfarten, både fra land- og sjøtransport, gjorde det nødvendig å strømlinje linjene, basert på truck-til-truck-håndtering av godset. Den konvensjonelle shelterdekkeren "Karmsund" ble i 1971 omdøpt "Røyksund" og straks etter bygget om med sideport. Deretter kom et nytt, rent palleskip ut fra verksted i januar 1974 med navnet "Smedesund". Disse to, sammen med palleskipene "Tromøysund" og "Randesund" kom nå til å utføre rutene de neste årene, mens de eldre skip ble trukket og solgt.
        På denne tid ble også kystruten Oslo-Bergen samordnet med ruten Trondheim-Kristiansand-København-Gøteborg, slik at alle skipene roterte i samme rute etter et meget intensivt opplegg.
De tre eldste palleskipene ble alle solgt i 1977, "Tromøysund" riktignok til det samarbeidende selskapet Jøsenfjord Rutelag i Stavanger, som også var medeier i rutens terminal der. Dette og søsterskipet "Randesund" ble tatt tilbake på to års TC, mens det ombygde "Røyksund" gikk til Panama.
        For å følge med i utviklingen med helt moderne materiell, bestilte selskapet i 1977 to moderne godsruteskip fra Brødrene Lothe i Haugesund; utstyrt med sideport og tungløftkran for containere. Disse skipene kom ut i februar og juli 1979 som "Karmsund" og "Røyksund", og ble satt inn i et ruteopplegg som omfattet 27 anløpssteder mellom Trondheim og København med tre skip.


PÅ GYNGENDE GRUNN

        Sommeren 1981 verserte det rykter om at Veritas-ruten med skip og terminaler var tilsalgs for 50 millioner. Ryktene ble skarpt dementert, men avspeiler antagelig Knutsens interesse for å realisere verdiene i linjen. Likevel ble "Smedesund" solgt til Stavangerske og ruteopplegget strammet ytterligere inn for å kunne underholdes med to skip.
        Kostbare skip, høye driftsutgifter og et skarpt konkurranseklima på kysten førte i denne perioden til at ingen godsruterederler klarte å tjene penger (bortsett fra Stavangerske-Mørerutene som de fleste år seilte med overskudd), og i desember 1982 ble 50 prosent i ruten, inklusiv "Karmsund" solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap i Bergen for 24 millioner kroner. Skipet ble fortsatt drevet fra Haugesund på linje med "Røyksund, og linjen fortsatte som den tredje store operatør på kysten ved siden av Stavangerske-Mørerutene og Nord-Poolen.
        Det var ingen hemmelighet at Veritas-ruten gikk med tap og både den og Haugesund Damp hanglet videre. Også HSD på sin side tapte penger på ruten.
        I juni 1984 var linjen løpt ut. Refinansieringen av Knutsen-konsernet kom ikke utenom realisering av lønnsomme virksomheter og sanering av de ulønnsomme. Mannskapet på "Røyksund" og de ansatte ved terminalen i Haugesund ble sagt opp, mens skipet ble sirkulert for salg. HSD hadde forkjøpsrett på skipet, og løsningen ble at HSD overtok "Røyksund" og den resterende del av ruten for 14 millioner; et par millioner under skipets gjeld. I desember 1984 ble derfor K/S A/S Veritas-Ruten opprettet i Bergen som eierselskap og operatør. Det tradisjonsrike Dampskibsselskabet Veritas flyttet derved for fjerde gang i sin 91-årige historie.
        Under HSDs flagg fortsatte ruten etter gammelt opplegg. Svikt i inntjeningen gav problemer også for denne eieren, med store tap på terminaldriften i Oslo og Stavanger. Resultatet bedret seg imidlertid etterhvert, og høsten 1987 ble "Karmsund" forlenget 19 meter ved verft i Rotterdam, mens "Sira Trader" ble leiet i stedet.
        De store omveltningene som har skjedd i kystfarten de siste år, hvor eierkonstellasjoner og partnere har skiftet over natten, er enda ikke fullført. Dagens situasjon hvor de nordnorske selskapene ved kjøpet av Det Bergenske Dampskibsseiskab har overtatt full kontroll over Nord-Poolen og Nor-Cargo, har også fått samarbeidet Stavangerske-Mørerutene til å gå opp i limingen. Mørerutene gikk da over til å samarbeide med Nord-Poolen, mens Stavangerske fortsatte i1 egen regi. En mulig løsning i nær fremtid er at Veritas-ruten søker samarbeid med Stavangerske.
        Veritas-skipene seiler videre, som bærere av 96 års erfaring og tradisjon i godsrutefarten.

Avskrift 03.01.2019 ved Per Sundfær.