OSL30119320220001 BJØRN I som LAURITZ BERG ved kai i Tønsberg. Bilde via Ulf W. Gustavsen.

1932 DS/Hvb BJØRN I (OSL301193202)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalbåt. / steam ship, whale catcher

Off.no (IMO):

 

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1907/02

Bnr (Sno).:

257

Bygger (yard):

Akers Mekaniske Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

Hvalfangerselskapet A/S Victor, Tønsberg.

Disponent (manager):

Nils Bugge, Tønsberg.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

105,81 brt, 38,94 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 91,7’–B: 17,8’-D: 10,5’(ft).

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MGBH

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocation.), type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 11”-18”-29”, slag/stroke: 18”. 36 NHK (297 RHK). Bygget av Akers Mekaniske Verksted, Kristiania.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (ildrørskjel/firetube boiler), kullfyrt

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1907 Bygget som hvalbåt LAURITZ BERG av Akers Mekaniske Verksted, Kristiania for hvalfangerselskapet A/S Victor (Nils Bugge, Tønsberg), Island. Sjøsatt 13/02 og registrert i Tønsberg.
Oppkalt etter en av hjembyens hvalfangstpionerer.
1910 Utlånt til eierens A/S Hektor (Nils Bugge), Tønsberg (etablert samme år) for fangst i Antarktis med selskapets Fl/k RONALD (1) sammen med Victor-hvalbåtene MJØFJORD og T. H. DAHL.
Med Krogh-Hansen som bestyrer overgikk ekspedisjonen alle forventninger. Med et produksjonsresultat på 10.696 fat hvalolje til en samlet verdi på NOK 676.690,40 kunne selskapet dele ut 32% i utbytte.
1912 Overført til Nils Bugges A/S Kastor 11/05. Navn og registreringshavn uendret. Satt i fangst ved såkalte Tiger Bay på Angola-kysten for selskapets Fl/k BENGUELA. (Selskapet opphørte i 1913).
1913 Tilbakeført A/S Hektor.
1914 Solgt til hvalfangerselskapet A/S Ækvator (Chr. Castberg), Sandefjord. Et foretak der Lars Christensen hadde eierinteresser. Fanget for Fl/k VIK ved Congo under sommersesongen og forflyttet til Syd Shetlands øyene for den antarktiske 1913/14-sesongen. Navn uendret.
1916 Rekvirert som bevoktningsfartøy 09/03. Kommandoen ble heist 20/03 kl. 12.00 i Marvika. Hun hadde da fått montert om bord en 65 mm Nordenfeldts kanon.
1917 Solgt 01/07 til AS South Atlantic (Lorentz Bruun), Tønsberg. Overført til skipsregisteret i Tønsberg

1918 Kommandoen ble strøket 14/02. Hun ble overtatt av Statens Hvalfangerkontor.
1920 Solgt i mars til A/S Emma, København (Lerche, disp.), eier var Einar Abrahamsen, Hunstok i Sandar (Sandefjord), Thorshavn, Færøyene. Dansk flagg. Navn uendret. I fangst på Færøyene.
1921 Ankommer verkstedet i Sandefjord som LAURITZ BERG 07/04. Dokksettes 23/05. Dokkes ut 26/05. I denne perioden omdøpt BJØRN I. Returneres til lagerplass.
1922 Solgt i januar til A/S Congo (Søren L. Christensen) Sandefjord. Forhaler fra lager til verksted 10/04. Dokksettes fra 10/04 til 12/04. Forlater Sandefjord 29/04. Tilbake på verkstedet 22/12 fra lager.
1923 Går i dokk 02/01 til 03/01. Dokkes igjen 25/04 til 26/04.
1924 Ankommer Sandefjord og går til opplagsplass. Forhaler til verkstedet 25/11
1925 Dokksettes 07/01 frem til 22/01. Forhaler fra verksted til lager 10/02.
Ankommer Sandefjord og verkstedet 19/11 etter endt sesong. Går i dokk 14/12. Dokksettes sammen med VARG I. Dokkes ut 23/12.
1926 Forhales til lager 03/02. Tilbake til verksted 18/03. I dokk fra 18/03 til 20/03. Forhaler tilbake til lagerplass. Deltar i fangst om sommeren, tilbake i Sandefjord 23/11.
1927 I opplag i Sandefjord gjennom hele året.
1928 Forhales til verkstedet 30/04 for dokking samme dag. Ut av dokken og tilbake til opplagsplass 04/05. Tilbake på verkstedet 24/11 og dokkes samme dag. Ut av dokk 12/12
og tilbake i opplag 15/12.
1929 I opplag i Sandefjord. Til verkstedet 26/04som dampleverandør til kokeriet OLE WEGGER som ligger på verkstedet for å fullføre kokeri-innredningen. OLE WEGGER fungerte som hjelpekokeri i sesongen 1928/29. Tilbake til opplag 29/07.
1932
A/S Congo konkurs. Solgt 11/01 på tvangsauksjon til E. B. Aaby, Oslo. Solgt i april til Grimstad Ophugningskompagni, Grimstad for hugging.

 

 

History in English:

1907 Built as whale catcher LAURITZ BERG at Akers Mekaniske Verksted, Kristiania for whaling company A/S Victor (Nils Bugge, Tønsberg), Iceland. Launched 13/02 and registered in Tønsberg.
She was named after one of her home ports well known whaling pioneers.
1910 Hired by the owners of whaling company A/S Hektor (established same year) for whaling in the Antarctic with the factory ship Fl/F RONALD (1), together with the Victor-catchers MJØFJORD and T. H. DAHL.
With Mr Krogh-Hansen as manager, the expedition did better than expected. A production result of 10.696 bbls whale oil to a total value of NOK 676.690,40, the company were able to give a 32% out come to their shareholders.
1911 Transferred to Nils Bugges company A/S Kastor. Name and port of registry unchanged. Participated in catching at the so called Tiger Bay on the coast of Angola for the factory ship Fl/F BENGUELA. (company terminated in 1913).
1913 Returned to the company A/S Hektor.
1914 Sold to the whaling company A/S Ækvator (Chr. Castberg, manager), Sandefjord. A Company where also Lars Christensen had interests.
Started catching for Fl/F VIK on the coast of Congo during the summer season and moved to the whale grounds of South-Shetland Islands for the Antarctic season of 1913/14. Name unchanged.
1916 Requested by the Norwegian Navy as patrol vessel 09/03. The Command was raised on 20/03 at 12.00 hrs in Marvika. She was then equipped with a 65 mm Nordenfeldts gun.
1917 Sold 01/07 to AS South Atlantic (Lorentz Bruun), Tønsberg. Transferred to the shipping register of Tønsberg.
1918 The Navy command ended 14/02. Taken over by Statens Hvalfangerkontor (The Government office of Whaling).
1920 Sold in March to A/S Emma, København ((Lerche, manager), owner was Einar Abrahamsen, Hunstok i Sandar (Sandefjord)), Thorshavn, Faroe-Islands. Flying Danish flag. Name unchanged. Catching out from the Faroe-Islands.
1921 Arriving the Framnæs Mekaniske Verksted, Sandefjord as LAURITZ BERG on 07/04. Drydocking  23/05. Out of dock 26/05. In this period renamed BJØRN I. Returned to storage.
1922 Sold in January to A/S Congo (Søren L. Christensen) Sandefjord. Shifted from storage to shipyard 10/04. Docking during 10/04 to 12/04. Leaving Sandefjord 29/04. Returned to the yard from storage on 22/12.
1923 Dry docking 02/01 to 03/01. Back in dry dock  25/04 to 26/04.
1924 Arrived Sandefjord and lay-up. Shifted to shipyard on 25/11
1925 In dry dock 07/01 until 22/01. Shifted from yard to storage 10/02.
Arrived Sandefjord and the shipyard 19/11 after end of season. Went to dry dock 14/12. Docked together with VARG I. Refloated 23/12.
1926 Shifted to storage on 03/02. Returned to yard 18/03. In dry dock from 18/03 to 20/03. Shifted back to storage.
Catching during summer season. Returned to Sandefjord 23/11.
1927 Laid up in Sandefjord throughout the year.
1928 Shifted to the yard 30/04 for dry docking the same day. Refloated and returned to storage 04/05. Shifted to yard 24/11 and drydocked the same day. Refloated 12/12 and returned to storage 15/12.
1929 Laid up in Sandefjord. To the yard 26/04 as steam supplier to the whaling factory OLE WEGGER during completion of the cooking equipment to complete the conversion to whaling factory. OLE WEGGER had a function of auxiliary factory during season of 1928/29. Returned to storing on 29/07.
1932
A/S Congo bankrupt. Sold 11/01 in a forced sale to E. B. Aaby, Oslo.
Sold in April to
Grimstad Ophugningskompagni, Grimstad for demolition.

 

 

             

Kilde: A/S Hektors arkiver v/ Erik Evensen, Husvik. Dansk skibsregister 1920. Hvalfangsregisteret
1928,1929,1931, boken “Bevoktningsfartøyer” av Atle Wilmar..
Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen og Ragnar Iversen
Oppdatert 22/10-2011 (RI/PS)