Sigurd B. Sverdrups Rederi, Oslo.
Skrevet av Olav K. Westby og publisert i Skipet 2/1996.


        I 1951 ble Skips-A/S Polarfront, Tromsø/Oslo stiftet av bl.a. skipsmeglerfirma R. S. Platou, Oslo og Leif Gabrielsen, Tromsø. Det var et rederi som kom inn under den daværende Nord-Norgeplanen og rederiet hadde hovedkontoret i Tromsø. I Oslo var det et driftskontor som sto for den daglige driften og her kom Sigurd B. Sverdrup inn som leder. Han var ansatt som kontorsjef i rederiet Gørrisen & Klaveness som hadde kontor nede på 'Bananmodneriet' på Filipstadutstikkeren i Oslo. Med seg hadde han inspektør Hagbart Drægebø og en kontormann. Teknisk konsulent var ingeniør Martin Siem i daværende Akers Mek. Verksted, Oslo.
        Sverdrup er født i Oslo i 1918 av foreldre Sigurd Bernhard Sverdrup (1874-1951) og Helene Wilhelmine Smith (1882-1952). Sverdrupslekten kommer fra Balestrand i Sogn. Han gikk på universitetet i Oslo og kom tidlig med i motstandsbevegelsen under krigen og var en av nr. 24 Gunnar Sønsteby's nære medarbeidere og informanter, samt medlem av den sjømilitære gruppen. Han var også til Sverige i kurertjeneste.
        Etter krigen fortsatte han sin utdannelse og ble cand.jur. i 1948. Han arbeidet for Clarkson's i London og i 7 år for Gørrisen & Klaveness som senere ble til Torvald Klaveness. Sigurd B. S verdrup giftet seg i 1948 med Aud Thomassen (1917-1973) og de fikk 3 døtre.
        Rederiet ble hele tiden meget effektivt drevet og hadde i alle år få ansatte på kon­toret da det meste av den daglige driften av skipene og innkjøpene ble overlatt til de ansatte om bord under forutsetning av rasjonell drift og at sikkerhet og forsvarlig vedlikehold ble utført. Ved eventuelle problemer om bord ble det likevel raskt og effektivt grepet inn fra rederiet. Det ble da også sagt fra ansatte som kom inn på senere tidspunkt at de ikke hadde trodd at det kunne drives så effektivt med så lite folk ansatt på rederikontoret, men de ble jo fort overbevist.
        Det kan være at det var en skuffelse i slutten av 60 årene at rasjonaliseringen og desentralisert drift i den norske handelsflåte ikke ga de store gevinster i Sverdrups skip, men det kom av at det hadde vært gjennomført hele tiden.
        Sigurd B. Sverdrups rederi ble stiftet i 1957 og sto for driften av de forskjellige selskap som eide skipene.
        Videre var følgende skip under management eller opplagsettersyn: M/T Magna, T/S Sysla, M/T Vira Gas, M/T Aura Adventure (Liberia), M/T Aura Bravery (Liberia), T/T Ocean Trader, M/T Yorkshire (Engelsk) og M/T Bahrainiah (Kuwait).

        Administrasjon:
        Ved årsskiftet 1966-67 var det 13 ansatte på rederikontoret som da drev 7 skip. Det var foruten skipsreder Sigurd B. Sverdrup teknisk direktør Per Sundnes og en inspektør, kontorsjef Wilhelm Bolin, befrakter og økonomisjef samt 7 sekretærer og regnskapsfolk.
        Det første rederikontoret var som nevnt på Filipstad. I 1956 flyttet kontoret til Thiisgården i Haakon den VII gt. 1 og i 1962 til Hegdehaugsveien 36. I 1964 flyttet kontoret til Sjøfartsbygningen i Kongensgt 6 og var der til rederiets slutt. Sverdrup var også styremedlem i bla. Bergen Bank, Oslo og Castrol Norge.
        I 1967 var den første rederikonferansen hvor alle hjemmeværende kapteiner og maskinsjefer deltok. Senere kom også overstyrmenn, 1 st maskinister og stuerter med. Det var også mange som var på forskjellige kurs som SAFs kurs på Rauland og kurs i automasjon og forskjellige kurs for navigasjon og tekniske utstyr som kraner, hovedmotorer og elektrikerkurs.

Velferdstiltak:
        Fra rederiets start var alltid Velferden satt høyt og allerede fra første REIN var det delvis gratis film og et utvalg aviser. På REIN 2 var dette ført videre og vi fikk alle ukeblad i 3 eksemplar samt Nordlys, Tromsø, 'Sjøfarten' og Aftenposten.
Dette ble nok litt redusert da det kom flere skip til, men Nordlys og 'Sjøfarten' var det hele tiden samt 1 gratis film i uken.
        Ganske tidlig på sekstiårene ble de som ble ansett som fast ansatt tildelt årlig julegratiale og dette besto helt til det siste år rederiet ble drevet. Senere da 'Nytt fra Norge' kom ble dette fast avis på alle båter sammen med 'Sjøfarten'. Det må også nevnes at alle fikk bokgave sendt fra Norge eller en ting innkjøpt av skipet på rederiets regning.
        Morsomt var det også at i New Orleans kom Sjømannskirken om bord i buss som bl.a. hadde Sverdrup's flagg malt på siden som takk for rederibidrag for kjøp av bussen for skip som gikk fast i området. I 70 årene kom teppeknytting som en stor hobby om bord i båtene og her fikk alle som ønsket det knytteutstyr for inntil 500 kr i året. Fotografering var også en stor hobby og her kostet rederiet utstyret. Det var REIN 2 som hadde slikt utstyr først, men her kom det risting inn i bildet, så det ble bare på 2-3 skip utstyret kunne brukes utenom havneopphold, men da var det andre interesser.
        Fra 1965 kom også rederiets 'NOR-AVIS' ut med 2-3 nr årlig og de første år var inspektør Per Hauan redaktør. Det var vel meningen at det skulle være 4 utgaver i året, men det ble mest til at en fast gjeng sendte inn bidrag fra skipene og det ble for lite, foruten hva de rederiansatte skulle skrive i tillegg til sine faste gjøremål. En stor bidragsyter til avisen var den da 80 år gamle direktør Ole Siem som skrev fra sine dager som førstereis og senere fra seilskutefarten.
        Ved årsskiftet 69/70 hadde rederiet bare 4 skip hvorav 2 bilskip; ett bilskip var kon­trahert og ett ble overtatt i juli 1971 og da hadde rederiet 4 bilskip i fart. Høsten 1970 var rederiet i forhandlinger om overtakelse av en kontrakt på en 108000 tdw OBO-carrier fra skipsverftet i Split. 10 års god timecharter var ordnet, men så tok verftet reservasjoner mot norsk flagg og byggeregler og dette ble umulig for Sverdrup å godta. Dette gjaldt forøvrig
to skip, det andre skulle Golden West ha. Skipene ble levert og kom i 80 årene under norsk eierskap som Norman Atlantic og Norman Pacific; den ene ble senket under 'Gulfkrigen' i 1987.
        I 1972 overtar inspektør Per Hauan som teknisk sjef, ellers er organisasjonen ved rederiet stort sett som 1967. Det er nu bare 10 personer inkludert skipsreder Sverdrup og rederiet driver 5 skip.
        I 1975 var det 226 avløsninger om bord i skipene, kapteiner ikke medregnet. Av disse var det 77 offiserer med gjennomsnitt om bord på ca. 6 mnd. Topp med avmønstringer i mars med 35 personer og minimum i september med bare 5. Ellers var det 20 personer i november, så de skulle vel hjem til jul? Rederiet hadde da 4 skip.

A/S Nortank:
        Rederiet overtar i april 1977 5 av ex-Waageskipene samt opplagsettersyn med det sjette. Som eierselskap sto A/S Nortank med følgende eiere: H. Astrup, F. S. Platou, Severin Dahl, Sigurd B. Sverdrup og Georg Vefling.
       
Rederiet har nu 10 skip i beholdning hvorav 5 er i drift. Rederiet ledelse er Sigurd B. Sverdrup og Bjørn Wilhelmsen som adm. direktør. Driftssjef Per Hauan og 2 inspektører, kontorsjef Wilhelm Bolin og befrakter Tom Christensen samt 7 sekretærer, regnskap og annet totalt 14 personer.
       
Rederiet blir til A/S Sigurd B. Sverdrup. Fra Waage kom to personer til kontoret og de fleste av mannskapene på skipene fulgte med over.
        I 1979 gikk Akergruppen inn med 25% eierskap i Nortank II (Norbright og Norbom). Norbrott ble solgt til en etter forholdene god pris.
        Rederiorganisasjonen er uforandret i ledelsen, men Knut Brandvold er ansatt som regnskapssjef og totalt er det nu 16 personer. Dette har sin grunn i at mannskapsregnskapet er overtatt fra en av de tidligere parteiere i ex-Waageskipene. Ved utgangen har rederiet 5 skip i fart og Norbird ligger i sitt 6. år i opplag, det vil koste ca 11 mill kr å få den i fart og bruttofrakter for en tur AG til Europa vil gi ca. 7-8 mill kr.
        18 desember 1980 undertegnes kontrakten på bygging av Norbella. Det var ingen større forandringer i 1981, men A/S Kristian Siem overtar 40% av A/S Sigurd B. Sverdrup.
        I 1982 overtar Aage Figenschou som direktør etter Bjørn Wilhelmsen som sluttet i september. Driften er overtatt av to skip på vegne av Common Brothers, ettersynet av 3 utenforstående opplagsskip er overtatt og Norbella ble overtatt 22 september så rederiet har ved utgangen av året ansvar for 11 skip.
       
I januar 1982 ble Western Bulk Carriers A/S dannet av rederiene A/S Sigurd B. Sverdrup, Belships Co. Ltd Skips-A/S, Stove Shipping, C. T. Gogstad, Rederi-AB Fraternitas, Göteborg og Rederi-AB Dalen, Göteborg. WBC gruppen hadde kontorer hos A/S Sigurd B. Sverdrup med direktør Tom Christensen som daglig leder. Otto Grieg Tidemand var styreformann og Sigurd B. Sverdrup og Conrad T. Gogstad styremedlemmer.

Nortank-selskapene avvikles:
        En vil gå nærmere inn på avviklingen av K/S Nortank A/S og K/S Nortank A/S II hvor jeg er gitt adgang til avviklingsstyrets beretning.
        Felles for begge selskap er følgende: Ved årets (1982) begynnelse var man opp­merksom på at Garantiinstituttet (GI) ville ta opp til revurdering hele forholdet til Nortank flåten. Det viste seg tidlig i forhandlingene at GI ønsket å avvikle sitt engasjement ved å betale de garanterte lån og slette sine pantobligasjoner i skipene. Selskapet hadde derfor ingen annen mulighet en å avhende skipene.
        K/S Nortank A/S: Fra 1. prioriterte panthavere mottok man meddelelse om at disse ville overta ansvar for skipenes videre utgifter. Dette skjedde med virkning fra 2/4-82. Den formelle hjemmel til skipene ble fortsatt værende hos K/S Nortank A/S. 20/12-82 ble det i ekstraordinært fellesmøte vedtatt å oppløse kommandittselskapet.
        Hambros Bank og Norges Skips-hypotekbank A/S overtok ansvaret for Norbird. Skipet ble solgt til Finn Engelsen Holdings A/S 23/6 for kr. 16.5 mill. inkl. bunkers.
Hambros Bank overtok ansvaret for Norbay og Norbega. Norbay ble solgt til opphugging for USD 3.4 mill, og levert Taiwan 13/10-82. Norbega ble solgt til A/S Norbega for USD 5 mill. 31/12-82. Selskapets kontantbeholdning fra driften før 2/4 sto på konto pantsatt i favør GI, og ble overført dem. Man måtte konstatere at selskapet hadde uerholdelige fordringer på ialt kr. 309.184,52 som ble utgiftsført i 1982.
        Etter avviklingsstyrets mening ville det ikke bli endringer i regnskapet etter proklamasjonsfristens utløp.
        Hambros Bank og de norske 1. pr. kreditorer forpliktet seg fra 2/4 å dekke utgiftene til ivaretagelse av skipene og deres sikkerhet, og ved at disponentforholdet til A/S Sigurd Sverdrup opprettholdes. Kjøpesummen for Norbird ble betalt kontant og i sin helhet anvendt til betaling av pantegjeld. Norbay ble på anmodning av Hambros Bank solgt til opphugging for USD 3,4 mill. netto levert gass-fri. Nettoprovenyet ble i sin helhet anvendt til betaling av pantegjeld.
        Hambros Bank var nå selskapets eneste finansieringskilde da de øvrige hadde abandonert sine pant og frafalt sine krav på udekket gjeld under en styrt avvikling. Hambros Bank sto som eier av Norbega til den ble solgt i mai 1984 til Taiwan.
        K/SNortank A/S II: På deltakermøte 22 mars ble det, etter krav fra komplementaren, besluttet å oppløse K/S'et så snart som mulig. Ved utløpet av proklamafristen var det ikke meldt ukjente krav. 1. prioritets panthavere ønsket skipene overført til selskaper eiet av dem selv. Norborn ble etter avtale med kreditorene solgt til K/S A/S Humbolt for kr. 65 mill. inkl. bunkers med virkning fra 2. april 1982, og Norbright ble overført K/S A/S Itea til samme pris og betingelser. Salgssummen kr. 130 mill. ble anvendt til motregning av 1 pr. pantegjeld. Den derved udekkede del av pantegjelden ble frafalt ved en styrt avvikling av selskapet.
        K/S Nortank A/S II ble i generalforsamlingen 22 mars 82 besluttet oppløst i henhold til avtalens § 12. Selskapet hadde ikke kunnet oppfylle kreditoravtalen, eide ikke lenger skip, og grunnlaget for fortsatt drift var ikke tilstede.
        A/S Aker Mek. Verksted besluttet med samtykke fra Låneinstituttet for Skipsbyggeriene A/S likeledes å abandonere sine pant i selskapets skip og frafalle sine krav ved en styrt avvikling av selskapet. Da selskapet var ute av stand til å oppfylle kreditoravtalen av 13 juli 79, ble skipene overført til nye selskaper som nevnt ovenfor. De nye eierne inngikk disponentavtale med A/S Sigurd Sverdrup. Etter 2 april ble de fleste tilgodehavender innkassert og løsgjeld betalt.
        Norborn som hadde ligget i semi-opplag ved Khor Fakkan fra des. 81 til den 1 febr 82 ble sluttet for en enkeltreise fra AG til Durban til rate WS 29. Etter utlossing gikk den i opplag i Brunei Bay.

        Rederiet selges:
        I 1983 selger Sigurd B. Sverdrup sine resterende 60% av aksjene til A/S Kristian Siem som da eier A/S Sigurd B. Sverdrup, Common Brothers, Newcastle, Bahama Cruiseline, Norex Corp. Ltd, forsikringsselskapet Harrison Horncastle Ltd.
        For overtakelse av Vira Gas ble A/S Norhav dannet. Videre hadde rederiet 30% i
2 produkttankskip på 39000 tdw bygget i Jugoslavia for Fearnley & Eger.
        I året gikk følgende skip ut av rederiet: Norbulk, Norbright, Norborn, Aura Adventure, Aura Bravery og opplagskipene Sinmar, Yorkshire og Bahrainiah.
        I 1984 ble Vira Gas ex Helios overtatt i mai, ble Norbega solgt til skrap og Ocean Trader ble overtatt av nye eiere.

        
Sammen med Øyvind Lorentzen dannet A/S Sigurd B. Sverdrup Oslo Ship Management A/S for drift av egne og andre rederiers skip. OSM startet driften fra 1 juli 1984 og fra samme dato kan en si at rederidriften av A/S Sigurd B. Sverdrup/Norhav opphørte selv om de sto som formelle eiere av Norbella og Vira Gas.
        Fra A/S Sigurd B. Sverdrup fulgte teknisk direktør Per Hauan, inspektør Finn Pilegård og regnskapssjef Knut Brandvold over til stillinger i Oslo Ship Management.
        Investeringsselskapet Norhav kjøpte i 80 årene majoriteten av aksjene i NAL, som det fusjonerte med høsten 1985.
        Sigurd B. Sverdrup selv gikk noe senere inn som deleier i A/S Poseidon som bl.a kjøpte 58% av aksjene i NAL som da var eiet av Herness Shipping.
        Sigurd B. Sverdrup er i dag ute av shippingvirksomheten, men driver som pensjonist et selskap ved navnet A/S Audax i Oslo.
        A/S Audax er nå (2015) et firma med formål å forvalte verdipapirer og faste eiendommer med Sigurd Bernhard Sverdrup som styreleder og Trine Lise Sverdrup og Hege Helene Sverdrup som aksjeeiere.

 

Kilde: Skipet 2/1996, Olav K. Westby.
Forkortet og lettere redigert av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 27/03-2015 (PS)