SFJ00119291020001 DS/Flk SEVILLA. Bilde fra boken 70North to 70South, Graeme Somner 1984.

 

1929 DS/Flk SEVILLA (SFJ001192909)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, flytende hvalkokeri
steam ship, whale processing vessel

Off.no (IMO):

146549

Flagg (flag):

BRI

Havn(port):

Port Stanley F.I.

Byggeår (year built):

1900/04

Bnr (Sno):

81

Bygger (yard):

J. Priestman & Co., Southwick, Sunderland.

Eier (owner):

I/S Sevilla (Gustav B. Bull), Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre, Sandefjord.

Klasse (Class).:

Lloyd’s + (Carrying whale oil in bulk).

 

 

Tonnasje (Tonnage):

7.022 tdw, 6.414 brt, 4.267 nrt (1922)

Dimensjoner (size):

L: 397,0’–B: 52,2’–D: 28,0’.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

8 åpne koker,
20 presskjeler
5 separatorer.

 

 

Navigasjonsutstyr:

Radiopeileutstyr (direction finder(DF))

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

Radiotelefoni og telegrafi

Kallesignal (Call sign.):

KMLT

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 27”-43”-72”, slag/stroke: 48”. 436 NHK. Bygget av T. Richardson & Sons Ltd, Hartlepool, England.

Fart/forbr.(speed/cons.):

Max. 10,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1900 Bygget som kombinert passasjer- og lasteskip SEVILLA ved J. Priestman & Co., Southwick, Sunderland for det spansk/tyske rederiet A.C. de Freitas & Co, Hamburg, Tyskland. Overlevert i april. Registrert i Hamburg.
Solgt samme år sammen med hele rederiet til Hamburg-Amerika Linie, Hamburg og satt i linjefart som emigrant- og lasteskip på Syd-Amerika. Navn uendret.
1914 Internert i august i argentinsk havn ved utbruddet av Den første verdenskrig.
1919 Overgitt til Storbritannia og overtatt av Board of Trade, London. Britisk registrert, navn uendret.
1922 Solgt i april til The South Georgia Co. Ltd (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Scotland for ombygging til flytende hvalkokeri. Ombygging ble foretatt ved Smith’s Dock Co., Middlesbrough, England.
Skipets lastekapasitet målt til 30.000 fat i tank, og 5.000 fat i fat.
SEVILLA var det største av skipene som ble ombygget til hvalkokeri.
Fanget med tre til fire hvalbåter i de antarktiske fangstsesongene 1922/23 til 1928/29
1927 I fangst i Sydishavet sesongen 1927/28. Kombinert fangstbestyrer og skytter var Magnus Davidsen.
1928 Fikk store skader på ror og propell og måtte avbryte fangsten. Resultat av sesongen ble 37.303 fat.
1929
Om sommeren solgt for £105.000 sammen med hvalbåtene SILVA, SOUSA, SJOA og SAIMA til I/S Sevilla (Gustav B. Bull), Tønsberg. Disposisjonen av selskapet ble overlatt til Anders Jahre. Selv dro han på hvalfangst som fangstbestyrer for Lars Christensen.
Selskapet, med kokeri og hvalbåter, solgt videre i desember til Waalman & Bugge, Tønsberg.
SEVILLA-ekspedisjonen ble sendt til Sydishavet det året.
1930 I januar stifter Waalman & Bugge selskapet A/S Sevilla. Selger videre til det nyopprettede selskapet, Hvalfangerselskapet Polhavet (Granøe & Fuhr A/S), Tønsberg. Dette selskap stiftet i mai selskapet Polar Whaling Co. Ltd (A/S Polhavet), London, England og flåten ble så leid ut til dette selskapet da A/S Sevilla mente at dette gamle skipet ikke kunne konkurrere med de mer moderne kokeriene. Bemerk at Chr. Salvesen & Co. hadde eierinteresser i A/S Sevilla så vel som i A/S Polhavet og reddet disse fra konkurs etter opplagssesongen 1931/32 ved å øke eierandelene - og deretter erverve selskapene 100 %.
1933 SEVILLA og hvalbåtene SILVA, SOUSA og SAIMA solgt i oktober tilbake Chr. Salvesen & Co., Leith, men ikke inkludert under Salvesens flagg. Ikke satt i fangst som kokeri, men benyttet som tankskip. Ny norsk representant; Onesimus Andersen, Tønsberg. Navn og registreringshavn uendret.
Grunnen til at Salvesen sikret seg full kontroll av A/S Polhavet/Polar Whaling Co. var at selskapet begynte å sno Salvesen og Sandefjords Thor Dahl A/S for skyttere – selv om det var på konkursens rand. Overtakelsesprosessen var en koordinert operasjon med Lars Christensen. Ved å kjøpe opp aksjemajoriteten - for så å avsette rederiledelsen, sikret d’herrer Lars Christensen og Harold Salvesen seg mindre konkurranse, samt at Salvesen tok kontrollen over skipsmateriellet. (Hvordan Lars og Harold gjorde opp seg imellom sier historien intet om, men man aner et jovialt samrøre).
Kallesignal byttes til VPNF (britisk).
1934 Ikke i fangst som hvalkokeri.
1935 Ikke i fangst som hvalkokeri.
1936 Ifølge listen i Hvalfangernes Assuranse selskaps årlige rapport, er SEVILLA listet med tre hvalbåter. Nemlig SOUSA (1924), SILVA (1924) og SAIMA (1924). Alle med Polar Whaling Co. Ltd (Chr. Salvesen & Co.) som eiere. SEVILLA ikke i fangst som hvalkokeri.
Samme år formelt overtatt av Chr. Salvesen & Co., Rederiet Polar Whaling Co. Inc. registrert som driftsselskap under Salvesen.
1937 Benyttet som transportskip for landstasjonen Hawke Harbour, Labrador fra 1937 til utbruddet av WWII.
1940 I alliert tjeneste under WWII.
1945 Satt inn som transportskip på Leith Harbour, 45 år gammelt og nedslitt, i mangel av mer egnet etterkrigstonnasje.
1946 Hvalbåtene SILVA, SOUSA og SAIMA ble solgt
.
1949 Solgt i juni for hugging i Ghent, Belgia.

 

 

History in English:

1900 Built as combined cargo/passenger liner SEVILLA by J. Priestman & Co., Southwick, Sunderland for the Spanish/German A.C. de Freitas & Co., Hamburg. Registered in Hamburg.
Later same year purchased together with the entire company by Hamburg-Amerika Linie, Hamburg. Name unchanged. Used as cargo/emigrant vessel Europe-South America.
1914 In August, detained in the Argentine port at the outbreak of the First World War.
1919 Surrendered to Great Britain and taken over by Board of Trade, London. Name unchanged.
1922 In April purchased by The South Georgia Co. Ltd (Chr. Salvesen & Co.), Leith UK for conversion to whale processing vessel. The conversion was executed at the Smith’s Dock Co. Name unchanged. Her whale oil cargo capacity was measured to 30.000 barrels in bulk plus 5.000 barrels/barrels.
SEVILLA was the biggest of the ships converted to a whaling factory ship.
In Antarctic service with three to four whale catchers from the 1922/23-season to 1928/29
1926 The 1926/27 season the factory SEVILLA planned to do whaling at South Orkney but was chased by the English inspector as Salvesen did not have a license for more than one factory at a time here. SARAGOSSA was the other factory. SEVILLA then started her catch outside the 3-mile border. Something that was allowed. After 14 days, the factories exchanged place.
1927 Whaling in the Southern Seas also the season of 1927/28. The combined whaling manager and shooter was Magnus Davidsen.
1928 Damage to rudder and propeller 05/03. It was so bad that they had to break up and end the season. Final result was 37.303.
1929
During the summer sold to I/S Sevilla (Gustav B. Bull) for £105.000, including the whale catcher SILVA, SOUSA, SJOA and SAIMA. Gustav B. Bull left over the management to Mr. Anders Jahre and he himself went to the whaling ground as whaling manager for Mr. Lars Christensen. The I/S Sevilla was further sold to Waalman & Bugge, Tønsberg during the month of December.
SEVILLA and her four catchers were sent to the Antarctic for whaling the whaling season of 1929/30.
1930 In January company Waalman & Bugge of Tønsberg established the A/S Sevilla. Again, the fleet was sold. This time to the newly established company Hvalfangerselskapet Polhavet (Granøe & Fuhr A/S), Tønsberg.
This company established a new company, the Polar Whaling Co. Ltd. (A/S Polhavet) of London in May. The whole fleet hired out to this company. The reason was that the A/S Sevilla found the factory SEVILLA too old to compete with the new and more modern factories.
Name unchanged. Registered in Port Stanley, Falkland Islands.
(Salvesen of Leith had stakes in the ”Sevilla” and ”Polar” whaling companies. After getting financial problems in the wake of the 1931/32 lay-up season, Salvesen purchased the two companies in 1933).
1933 SEVILLA and the catcher SILVA, SOUSA and SAIMA sold to Chr. Salvesen & Co., Leith in October, but not included under the Salvesen flag. SEVILLA did not act as a whaling factory, but as a tanker and supply ship with Onesimus Andersen, Tønsberg as the representative. Name and port of registry not changed.
The reason for Salvesen to take control of the A/S Polhavet/Polar Whaling Co. was that the company started ”stealing” whale gunners from Salvesen, and the Sandefjord based A/S Thor Dahl – even in realty the company was broke. The takeover process was a cooperative operation with Mr. Lars Christensen. By purchasing stocks and getting the majority – and then fire the leaders of the company, Mr. Lars Christensen and Harold Salvesen secured less competition, and Salvesen had the fully control of vessels. (How Lars and Harold handled the payment, the story does not tell).
Call sign is changed to VPNF (British).,
1934 Not in operation as whaling factory.
1935 Not in operation as whaling factory.
1936 According the yearbook of “Hvalfangernes Assuranceforening” (1936), The SEVILLA is listed with three catchers, namely SOUSA (1924), SILVA (1924) and SAIMA (1924). The Polar Whaling Co, Ltd (Chr. Salvesen & Co) was the owner. Not in operation as whaling factory.
Same year formally taken over by Chr. Salvesen & Co., and company Polar Whaling Co. Inc. registered as managers only under Salvesen.
1937 Used as supply ship for Polar Whaling Co.s shore-station Hawkes Harbour, Labrador from 1937, until the WWII began.
1940 In allied service during WWII.
1945 At the age of 45, put in service as tanker/transporter for Leith Harbour, South Georgia in shortage of better post war tonnage.
1946 The remaining catchers SILVA, SOUSA and SAIMA was sold.
1949 In June, sold for demolition to breakers at Ghent, Belgium. 

 

 

Til høyre vises logoen til det opprinnelige eierselskapet

               

Kilde: Miramar Shipindex / Lloyd’s Reg. 1930-45 / På alle hav, Pensjonistfor. Anders Jahre/Kosmos,
2007 / Twentieth-Century Shore-Station Whaling in Newfoundland and Labrador, A.B. Dickinson &
C.W. Sanger 2005 / From 70 North to 70 South, Graeme Somner, 1984 / A Whaling Enterprise,
Salvesen in the Antarctic, Gerald Elliot 1998, boken “Den moderne hvalfangsts historie” bind III.
Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen og Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 06/02-2022 (RI)