SFJ00119391120001 DS/Hvb SKUDD 5 som INDUS 5 (bilde via histamar.com.ar).

 

1939 DS/Hvb SKUDD 5 (SFJ001193911)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1930/08

Bnr (Sno):

311

Bygger (yard):

Nylands Verksted, Oslo.

Eier (owner):

Hvalfangstselskapet Skytteren A/S (Yngvar Hvistendal),
Tønsberg.

Disponent (manager):

A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

265 brt, 92 nrt

Dimensjoner (size):

Lbp.: 118,5'-B: 23,9'-D: 13,2'-dypg.: 13' 5".

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LDPE

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns
ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 13,8"-
22,0"-37,5", slag/stroke: 24,0". NHK 138. Bygget ved
Nylands Verksted, Oslo.

Fart/forbr.(speed/cons.):

13,5 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel med dim.: 14,0' x 11,1' og 3 fyrganger.
Heteflate (HF): 2.319 ft². Damptrykk 200 psi. Bygget av

Nylands Verksted, Oslo.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1930 Bygget som hvalbåt SKUDD 5 ved Nylands Verksted, Oslo for Hvalfangstselskapet Skytteren A/S (Hvistendahl, Sørlle & Co.), Tønsberg. Sjøsatt 07/08, ferdigstilt 28/08.
Fanget for kokeriet SKYTTEREN fra sesongen 1930/31.
1931 Totalt deltok 41 kokerier i fangsten sesongen 1930/31. Noen fikk solgt oljen, mens andre måtte gå i opplag med usolgt olje.
Lagt opp under sesongen 1931/32 som resten av den norske hvalfangstflåten.
1932 Fanget for Fl/k SKYTTEREN sesongen 1932/33.
1933 Fanget for Fl/k SKYTTEREN sesongen 1933/34. På høsten satte man igjen kursen for Sydishavet med hvalbåtene SKUDD 1, 2, 3, 4, og 5.
1934 Etter endt sesong 1933/34 var resultatet 89.600 fat.
Fanget for Fl/k SKYTTEREN igjen for en ny sesong.
1935 Hvalfangstselskapet Skytteren A/S overtas av Yngvar Hvistendahl, Tønsberg.
1936 Solgt 30/09 for NOK 3,5 mill. sammen med kokeri og hvalbåter til Hvalfangstselskapet Finnhval A/S (Jørgen Krag), Tønsberg. Bortfraktet 04/11 for 4 år til Margarine-Rohstaff Beschaffungsgesellschaft m.b.H., Berlin, Tyskland. Tidligere disponenter ble ansatt som agenter. Betalinger foregikk ved levering av tonnasje da tyskerne ikke kunne betale med penger. Bankene fikk derigjennom sine utlegg dekket.
Fanget i Sydishavet sammen med kokeriet og 5 andre hvalbåter. Hvalbåtene var SKUDD 1, SKUDD 2, SKUDD 3, SKUDD 4 og SKUDD 6.
1937 Produksjonsresultatet ble 70.230 fat hvalolje og 6.396 fat sperm olje på den første turen for det nye rederi og befrakter.
1938 Fanget for kokeriet SKYTTEREN sesongen 1938/39.
1939 Etter endt sesong satte alle hvalbåtene kurs for sin nye opplagshavn i Hamburg, Tyskland. Var innom Cape Town, Sør-Afrika før de satte kurs for Hamburg hvor de ankom 16/04. Sesongen 1938/39 ble den siste sesongen som for SKYTTEREN som hvalkokeri.
Utleid til A/S Kosmos som fangstbåt for KOSMOS II sesongen 1939/40. Skytter/fører var Harald Andersen. Sesongen starter med spermfangst 27/11 og langhvalen startet 08/12.
1940 Sesongen avsluttet 08/03. Ankom 18/03 til Walvis Bay, Sørvest Afrika. Fikk ordre om å gå til Clyde, Scotland. Avgikk Walvis Bay 19/03. Ankom 04/04 til St. Vincente, Mindelo, Kapp Verda for bunkring. Avgår neste dag på reisen mot Clyde. Blir sammen med SKUDD 4 stoppet og beslaglagt av fransk hjelpekrysser VICTOR SCHOELCHER 12/04 i Atlanteren og beordret til Casablanca, Marokko. Ankom Casablanca 14/04. Blir så frigitt og forlater Casablanca 22/04. Når frem til Gibraltar i tiden 23-24/04. Forlater Gibraltar 28/04 i konvoi HGF-32 med kurs for Falmouth, Cornwall. Ankom Falmouth 05/06. Gikk videre fra Falmouth 11/06 og ankom Greenock, Skottland 13/06.
Utleid til British Royal Navy i juni for ombygging til minesveiper. Registrert som
HMS SKUDD 5 (FY 1806)
1944 Omdøpt til HMS SURGE 03/04.
1945 Returnert til eier i oktober. Omdøpt til SKUDD 5.
1946 Solgt til Compañía Industrial S.A., Valparaíso, Chile. Omdøpt til INDUS 5.
1951 Gikk på grunn i tett tåke 22/08 ved Caleta Membrillo Creek utenfor Valparaiso bukten.

 

 

History in English:

1930 Built as a whale catcher SKUDD 5 at Nylands Verksted, Oslo for the whaling company Skytteren A/S (Yngvar Hvistendal), Tønsberg.
Put into operation as catcher for the newly re-built factory ship SKYTTEREN from the season 1930/31.
1931 A total of 41 floating factories participated in the catch in the 1930/31 season. Some sold the oil, while others had to go into storage with unsold oil.
Laid up during the 1931/32 season as the rest of the Norwegian whaling fleet. Someone was with the cargo inside when the recipient did not have tank space.
1932 Catching for SKYTTEREN in the 1932/33 season.
1933 Catching for SKYTTEREN season 1933/34.
In the autumn, they set course for the Southern Ocean with the whale catcher
SKUDD 1, 2, 3, 4, and 5.
1934 After the end of the 1933/34 season, the result was 89,600 barrels.
Catching for
SKYTTEREN again in the autumn for a new season 1934/36.
1935 The whaling company Skytteren A/S is taken over by Yngvar Hvistendahl, Tønsberg.
1936 Sold to the whaling company Finnhval A/S (Jørgen Krag), Tønsberg 30/09, together with factory and catchers for NOK 3.5 million. Hired out to Margarine-Rohstaff Beschaffungsgesellschaft m.b.H 04/11 for a four year period. Former managers were considered as agents. Payments were made upon delivery of tonnage as the Germans could not pay with money. The banks thereby got their expenses covered.
Went to the Southern Ocean whaling ground together with the factory and 5 other whale catchers. The catchers were SKUDD 1, SKUDD 2, SKUDD 3, SKUDD 4 and SKUDD 6.
1937 The production result was 70,230 barrels of whale oil and 6,396 barrels of sperm oil on the first trip for the new shipping company and charterer.
1938 Catching for the SKYTTEREN season 1938/39.
1939 At the end of the season, all the whale catchers set course for their new storage port in Germany. Went to Cape Town before setting course for Hamburg where they arrived 16/04-1939. The season 1938/39 was the last season as for SKYTTEREN as a whaling factory ship.
Leased to A/S Kosmos as a catcher for KOSMOS II in the 1939/40 season. The shooter/master was Harald Andersen. The season starts with sperm season from 27/11. The baleen whale season commenced on 08/12.
1940 After the season ends 08/03 the return trip starts. Arrived at Walvis Bay and arriving 18/03. Received order to proceed to Clyde. Departed Walvis Bay 19/03. Arriving at St. Vincent 04/04 for bunkering. Departed the next day on her journey to Clyde. Is together with SKUDD 4 halted and seized by French auxiliary cruiser VICTOR SCHOELCHER on 12/04 in the Atlantic and ordered to call Casablanca. Arriving in Casablanca 14/04. Was then released and left Casablanca 22/04. Arrived at Gibraltar in the period 23-24/04. Left Gibraltar 28/04 in convoy HGF-32 with course for Falmouth. Arrived at Falmouth 05/06. Went on from Falmouth 11/06 and arrived in Greenock in Scotland 13/06-1940.
Leased to the British Royal Navy in June for conversion to a minesweeper. Renamed HMS SKUDD 5 (FY 1806)
1944 Renamed HMS SURGE 03/04.
1945 Returned to shipowner in October and get back the original name SKUDD 5.
1946 Sold to Compañía Industrial S.A., Valparaíso, Chile. Renamed INDUS 5.
1951 Sank in dense fog 22/08 at Caleta Membrillo Creek off Valparaiso Bay.

 

 

TBG10219391120001 DS/Hvb SKUDD 5 i krigsutrustning

             

Kilde: DnV reg-1935, Kaldnes Mek. Verksteds byggeliste, www.warsailors.com, www.uboat.net
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 10/08-2021 (RI)