SFJ00119471220001 MT JASMIN. Bilde via Ove Rosenlund.

 

1947 MT JASMIN (2) (SFJ001194712)

 

 

 

 

 

 

Type

Motorskip, tanker
motor ship, tanker

IMO no:

5615130

Flagg (flag):

NOR

Reg.havn:

Sandefjord

Byggeår (year built):

1942/06

Bygg nr.:

87

Bygger (yard):

Odense Staalskips Værft, Odense, Danmark.

Eier (owner):

Hvalfangerselskapet Kosmos A/S og Hvalfangerselskapet
 Kosmos II A/S, Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre A/S, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class).:

DnV +1A1 Tankskip for oljelast

 

 

Tonnasje (Tonnage):

15.450 tdw, 10.147 brt, 6.093 nrt

Dimensjoner (size):

L: 505’5”-B: 66’1”-D: 35’9”–dypg.: 28’7½”

Lasthåndtering
(cargo handling.)

Stempelpumper, dampdrevet.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

Radiostation El. Bureau SSB, VHF: Storno

Kallesignal (Call sign.):

LMRE

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Burmeister & Wain 874-TF-150. 4-
takt/enkeltv., 8-sylinder, syl. dim.: 740 x 1.500 mm.
5.640 IHK/4.620 BHK. Bygget av Burmeister & Wains
Maskin- og Skipsbyggeri, København, Danmark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

12,5 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 hjelpekjeler (ildrørskjeler/fire tube boilers), oljefyrte,
180 psi arbeidstrykk

 

 

Bemanning (crew):

32 pers,

 

 

Historikk:

1939 Byggekontrakt undertegnet 29/01 av Hvalfangerselskapet Kosmos A/S, Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord for levering november 1941.
Bygget som JASMIN ved Odense Staalskips Værft, Odense, Danmark. Sjøsatt 10/06. Etter krigsutbruddet i april ble skipet beslaglagt av tyskerne og etterhvert tatt “im Anspruch”.
Forsterket med ca. 500 tonn stål ferdig for krigstjeneste. Levert i juni som HOLSTEIN til Die
Kriegsmarine (Erste Deutsche Walfang G.m.b.H.), Hamburg, Tyskland.
1943 Benyttet til moderskip for ubåter. Torpedert 16/05 utenfor Mandal. Deretter brukt som flytende lager.
1945 Gjenfunnet i Lübeck i sterkt skadet tilstand. Frigitt av Ministry of War Transport (MoWT) 24/08. Benyttet av allierte myndigheter som lagertanker for elektrisitetsverket i Lübeck.
1946 Frigitt i Lübeck 09/03 og slept via København til Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for reparasjon. Ankom Sandefjord 30/09. Rederiet betalte NOK 2.913.000 for fartøyet. Hoved- og hjelpemaskineri ble sendt til Danmark for reparasjon.
I selskapets sirkulære av 20/10-1946 kan man lese:
«M/T JASMIN. Dette skip, en 15 350 tonns tanker, skulle ha vært levert til Kosmos- selskapene i november 1941. Den tyske krigsmarine beslagla imidlertid skipet. Ved krigens opphør befant det seg i Lübeck i meget skadelidt forfatning. Det ble frigitt den 24 august 1945, men tross frigivelsen la de britiske militærmyndigheter i Lübeck beslag på skipet og anvendte dette som lagertanker. Etter en del forhandlinger lyktes det oss å få frigitt skipet den 9 mars i år. Skipet ble tauet til København, hvor vi hadde håpet å få det reparert. Da reparasjonen av skroget ikke kunne påbegynnes der før i januar 1947, ble skipet tatt hjem til Framnæs mek. Værksted, Sandefjord, hvor reparasjonen nå er i full gang. Såvel hoved- som hjelpemaskineri er under reparasjon i Danmark. Skipet vil antagelig kunne leveres i reparert stand en gang på våren 1947».
1947 Dokksattes 15/01 til 15/03. I dokk igjen 02/08 til 23/08. Ferdig reparert 26/10 og gikk fra Sandefjord samme dag.
1948 Var transportbåt for fangstflåten i Sydishavet. Innleid av De Norske Hvalfangerselskapers Forbund. Fikk en treårs avtale med Anglo Saxon Petroleum Company Ltd, London, England. Deretter i løsfart.
1954 Var innom Sandefjord i mai måned.
1955 Gikk inn på en ny avtale, denne gang for fem år med Anglo Saxon (i 1955 overtatt av The Shell Petroleum Company Ltd).
1956 Innleid som transportbåt i Sydishavet for kokeriene KOSMOS III og KOSMOS IV for sesongen 1956/57.
1960 Løst fra kontrakten med The Shell Petroleum Company Ltd i juni.
Solgt til British Iron & Steel Corp. For hugging. Salgssummen var NOK 1.918.640.
Ankom Hughes Bolchow Ltd, Blyth, England 19/07.
På de årene den hadde vært i drift for selskapet hadde den et driftsresultat på NOK 27.138.485.

 

 

History in english:

1939 Construction contract signed by the Sandefjord based companies Hvalfangerselskapet Kosmos A/S, Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S (Anders Jahre & Co) 29/01-1939 for delivery November 1941.
1940 Seized and demanded by German authorities in April for use in German war service.
1942 Built as motor tanker JASMIN (II) at Odense Staalskip's Værft (A. P Møller), Denmark. Completed and reinforced ready for war service. Delivered to the German Navy 03/09 and renamed HOLSTEIN. As manager for the vessel was Erste Deutsche Walfang Gesellshaft, Hamburg.
The JA beginning in the ship name is now beginning to become common in the fleet of the shipping companies.

1943 Used as mother ship for the German submarines. Torpedoed 16/05, major damage. Not in use after this the rest of the war.
1945 Recovered in Lübeck in severely damaged condition. Released by Ministry of War Transport 24/08. Used by allied authorities as storage tanker for the electricity plant in Lübeck .
1946 Released in Lübeck 09/03 and towed to Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for repair via Copenhagen, Denmark. As no repair facilities was ready before January 1947 she was taken to Sandefjord. Arrived at Sandefjord 30/09. The companies paid NOK 2.913.000 for the ship. The main engine and auxiliary engines was sent to Denmark for repair.
In the company's circular of 20/10-1946 it’s written:
«M/T JASMIN. This ship, a 15 350-tonne tanker, was supposed to have been delivered to the Kosmos companies in November 1941. However, the German Navy seized the ship. At the end of the war, found in Lübeck in a very detrimental condition. It was released on August 24, 1945, but despite the release, the British military authorities in Lübeck seized the ship and used it as storage tanker. After some negotiations, we were able to release the ship on March 9 this year. The ship was towed to Copenhagen, where we had hoped to have it repaired. When the repair of the hull could not be started there until January 1947, the ship was taken home to Framnæs mek. Værksted, Sandefjord, where the repair is now in full swing. Both main and auxiliary machinery are under repair in Denmark. The ship will probably be delivered in repaired condition once in the spring of 1947 ».
1947 Drydocked 15/01 to 15/03. Returned to drydocking again from 02/08 to 23/08. Repair completed at Framnæs mek. Værksted, Sandefjord 26/10, and the ship was ready for trading as a regular crude oil carrier. Left the yard the same day.
1948 Hired as a transport carrier in the Southern Ocean by the Norwegian Whaling Company Association. Later gets a three-year time-charter with Anglo Saxon Petroleum Company Ltd., London (later (1955) known as The Shell Petroleum Company Ltd). After that trading in the short term markets.
1954 A short visit to Sandefjord in May.
1955 Received a new agreement, this time for five years with Anglo Saxon Petroleum Company Ltd. (taken over by The Shell Petroleum Company Ltd)
1956 Hired as a transport vessel in the Southern Ocean for the whaling factories KOSMOS III and KOSMOS IV for the 1956/57 whaling season.
1960 Released from contract with The Shell Petroleum Company Ltd in June.
Sold to British Iron & Steel Corp. for breaking. The sales price was NOK 1,918,640.
Arrived Hughes Bolchow Ltd., Blyth 19/07. In the years it had been in operation for the company, it had an operating profit of NOK 27,388,485.

 

 

             

Kilder:  Jahre-Nytt/78, 1/82 og 2/83, samt Digitalarkivet Radøy og Øygarden kommunar, boken «På alle hav-
skipene i Anders Jahres rederi»,
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 31/12-2021 (RI)