SFJ00219030120001 DS/flk ADMIRALEN for anker i sterk vind

 

1903 DS/Flk ADMIRALEN (SFJ002190301)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalkokeri / steam ship, floating whale processing factory

Off.no (IMO):

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

Pile & Co., Monkwearmouth, Sunderland

Bnr (Sno):

180

Bygger (yard):

1869

Eier (owner):

A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord

Disponent (manager):

Chr. Christensen, Sandefjord

Klasse (Class).:

DnV A.1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.400 tdw, 1.517 brt, 905 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 254’ – B: 32’ 3”

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

Den hadde hakkekniv med elevator, samt fire kokekjeler som kunne produsere i alt 100-120 fat i døgnet, og en pressekjele som kunne klare 10 fat i døgnet. ADMIRALEN kunne ta hjem på egen kjøl 5.600 fat, derav 2.600 fat på jernbeholdere og tanker.
6 x wincher (5 fornyet i 1904). Den hadde anordninger og redskap som gjorde det mulig å flense både på fordekk og akterdekk.
Man kunne også produsere ca. 20 tonn ferskvann i døgnet, noe som var viktig for produksjonen.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type compound exp., 2-sylindret, 163 NHK (800 IHK)

Fart/forbr.(speed/cons.):

12,0 knop/ca 14 tonn kull pr døgn under gange. Fra Sandefjord til Montevideo brukte ADMIRALEN gjerne normalt 35 døgn. Fra Montevideo til Port Stanley tok det ca.7 døgn.

Hjelpemaskineri (aux):

1 x evaporator, kapasitet ca 20 tonn/pr døgn.

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x hoveddampkjeler (main boilers), total heteflate: 2.6922 ft.
2 x hjelpekjeler (donkey boilers). Den ene ble innstallert i 1904

 

 

Bemanning (crew):

63 pers. (i 1905)

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1869 Bygget som lastebåt ARIADNE ved Pile & Co., Monkwearmouth, Sunderland for Ryde & Co.London. Sjøsatt 09/10-1869.
1873 Solgt til Belgian Royal Mail Co., Ltd., London.
1875 Solgt til John Hall jr. & Co., London. Omdøpt GIBRALTAR.
1903 Innkjøpt av A/S Ørnen i oktober 1903 for £ 3.750.
1904 Ombygget til flytende kokeri ved A/S Framnæs mek.Værksted. Arbeidet fikk betegnelse som ”Kogeri No. 1”.
Kokeriet ble ombygget med sikte på kun å ta vare på olje fra spekket på hvalen. Ombyggingen omfattet innstallasjon av 4 åpene spekk kokere med en diameter på 7’. Disse ble plassert i luke nr. 2 på fordekket. På babord, på utsiden av maskinrommet, ble det montert en trykk basert koker for utkoking av tunge og benrester. I akterkant av spekk kjelene ble spekkhakken plassert. Kummer for oppsamling av rester fra utkoket i kokene ble plassert ved foten av spekk kokene. Klaringskasser og oljemottagere ble plassert på skipets mellomdekk. Oljen ble samlet i fat, samt en bunntank på 60 ton i tillegg til klaringskassene.
Hun blir satt i fangst ved Spitsbergen i sesongen 1904/05. Bestyrer var Alex. Lange.
1905 I fangst på feltene ved Svalbard på sommeren med hvalbåtene HAUKEN og ØRNEN, samt hjelpekokeriet VESTERLIDE. Til å hjelpe seg deltok også slepebåten DS ACTIVE som bøyebåt. Resultatet ble totalt 123 hval som ga et utbytte 4.782 fat. ADMIRALEN ankom Sandefjord 01/06-1906.
Grunnet hvalfredningen på Finmarkskysten, ble det stor konkurranse på hvalfeltenefeltene i nord.
Man søkte derfor andre felter. På en ekstraordinær generalforsamling i A/S Ørnen, ble styret den 29/08-1905 av aksjonærene gitt myndighet til å søke sydover.
Etter en overhaling og oppgradering ved Framnæs mek. Værksted til en kostnad på Kr. 5.216,46, dro ADMIRALEN fra Sandefjord 21/10-05 på sin første tur til sydligere fangstfelt isammen med hvalbåtene HAUKEN og ØRNEN med Alex.Lange som ekspedisjonens bestyrer og som kaptein var Søren Andersen, Veierland. Ankom for første gang Port Stanley på Falklands øyene 13/12-1905. Etter en del parlamentering med guvernøren fikk de tillatelse til å fange ved øyene. Ekspedisjonen fanget ved New Island på Falkland til den 20/01-1906. Da hadde man fanget 40 hval, som ga et utbytte på ca. 1.000 fat.
1906 Etter et dårlig resultat ved New Island, med mye vind og sjø, ble ADMIRALEN etter rådslagning ble det enighet om å forlate Falklands øyene og prøve lykken ved Syd Shetland. De ankom Admirality Bay 27/01-1906 med kaptein Søren Andersen som kjentmann.
Resultatet ble 4.200 fat. Christensen skriver i årsberetningen:
«Olien er solgt dels i Glasgow, dels i Christiania. Bardene (12 tonn) er solgt i Paris med Undtagelse af Seihvalbardene, som er usolgte, - og er udestaaende. Fordringer for solgt Olie samt for de usolgte Barder opført med kr. 70.000,00, hvilken sum er meget lavt ansat, saaledes er circa Kr. 5.000,00 siden Regnskabets Afslutning i indkommet fra 2 Debitorer mere end opført, saa Aarets Gevinst vil blive større end som Regnskabet viser».
Regnskapet, som er datert 16. august 1906 viser en Balance (Gevinst) på kr. 9.516,44.
Sesongen 1905/06 hadde vært så dårlig at ved en ekstraordinær generalforsamling 06/06-1906 fikk Christensen bemyndigelse til å selge selskapet til en pris av ikke under Kr. 500.000, men det ble ingen salg.
Med dette kan man vel si at Sandefjords fremtid som hvalfangerby ble avgjort.
ADMIRALEN forlater 23/08 Sandefjord atter en gang, med kurs for sydligere farvann. Denne gang i sammen med VESTERLIDE (en seilskute bygget i 1872, ombygget som kokeri og innkjøpt i 1904). Hvalbåtene HAUKEN og ØRNEN var lagt opp i Port Stanley under sommeren.
1907 ADMIRALEN ankom Sandefjord 14/05-1907 og begynte å losse sin last av oljefat om bord til lekteren ERIN ISLE.
Sesongen 1906/07 viser en gevinst på Kr. 82.204. Chr. Christensen skriver i A/S Ørnens årsberetning:
-“fra Fangstfeltet ved West Falkland og South Shetland hjembragtes pr. ADMIRALEN 4848 og pr. VESTERLIDE 893 Fade Olie, foruden barder, hvilken Fangst er solgt og vil indbringe circa Kr. 367.000,-. Fangsten har vært mindre god paa Grund af Hvalens Maverhed, og Udgiftene store, hvorfor Overskuddet ikke svarer til den med denne Fart forbundne store Risiko—“
ADMIRALEN forlot Sandefjord på vei til fangstfeltet i Sydishavet 03/10-1907 for å delta i fangst sesongen 1907/08.
1908 Etter endt sesong var resultatet 6.100 fat hvalolje. Mr Alex. Lange gir opp som fangst betyrer. Denne høsten går ADMIRALEN til isen med ny bestyrer. Som ny bestyrer var ansatt skipsfører Julius Paulsen for sesongen 1908/09.
Paulsen kom om bord som vaktmann på sommeren, etter en  kort tid som ansatt på kontoret til Lars Christensen. Høsten 1907 hadde Paulsen vært skipsfører på A. F. Klaveness bark GULDREGN. Denne forliste på kysten av Canada.
En dag kort tid etter at han hadde begynt som vaktmann kom Chr. Christensen om bord i ADMIRALEN på inspeksjon. Etter en kort inspeksjon av både fartøy og Paulsen, ble Paulsen spurt om han kunne komme en tur opp på kontoret til Christensen. Paulsen tenkte at han kunne jo like godt få sparken på kontoret, som om bord--.
Da han ankom kontoret på Kamfjord sier Christensen til ham:
“Kan De få med Dem noen Liagutter (gutter fra Grønli) og gå om bord i den holken og slå den full av fett? Men det sier jeg, at dette gjør jeg på eget ansvar, så får De ikke holken full av fett, kan De pakke sammen ute i fjorden her, -  og det samme kan jeg”
1909 Da ADMIRALEN ankom Sandefjord etter endt sesong 1908/09 hadde resultatet blitt 8.000 fat, og Paulsen slapp å pakke. Solgt til Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (Thor Dahl).
1910 Resultatet for sesongen 1910/11 ble 17.000 fat.
1911 Sesongen 1911/12 innbragte 20.000 fat.
1912 Resultatet for sesongen 1912/13 ble 19.500 fat.
Solgt til Alaska Whaling Co (Lars Christensen). Dette selskapet ble avsluttet i 1914, og ADMIRALEN ble solgt.
1914 Solgt til Admiralen A/S (Johan Bryde), Sandefjord.
1918 Solgt til Admiralen A/S v/Knud Olsvik, Ålesund.
1926 Skipet er strøket fra registeret. Endelig skjebne ukjent.

 

 

History in english:

1869 Built as cargo ship ARIADNE by Pile & Co., Monkwearmouth, Sunderland for Ryde & Co.London. Launched on 09/10-1869.
1873 Sold to Belgian Royal Mail Co., Ltd., London.
1875 Sold to John Hall jr. & Co., London. Renamed GIBRALTAR.
1903 Purchased by A/S Ørnen in October 1903 for £ 3.750.
1904 Converted to floating factory by A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord. The work was assigned as “Factory No. 1”.
The ship was converted to take care of oil from the whale blubber. The conversion included instalation of 4 off open blubber cokker with a diameter of 7’. This was mounted on hatch no. 2 on the fore deck. On port side, outside the engine room, a pressure based cooker for togue and bone. In the aft of the blubber boilers a cutting device for blubber was mounted. Tanks for collecting waste from the process in the boilers was installed at the bottom of the boilers. Settling tanks and oil recievers was mounted at the mid deck. The oil was collected on empty barrels, and a bottom tank of abt. 60 tons, in addition to the settling tanks.
She was whaling off Spitsbergen in the season 1904/05. Mr. Alex. Lange was the whaling manager.
1905 Catching in area round Svalbard during summer season with the catcher HAUKEN and ØRNEN, and the auxiliary factory VESTERLIDE. As an extra support the tug boat SS ACTIVE was acting as a pick up vessel. The result was 123 whales giving a production result of 4.782 barrels of oil.
Because of the whale preservation in the north of Norway, it ended up with too many competitors in this area. New whaling fields had to be explored. On an extra ordinary general meeting in the company A/S Ørnen on 29/08-1905, the board was given authority to seek new whalefields in the south.
After an upgrading and overhaul at Framnæs mek. Værksted for a cost of NOK 5.216,46, ADMIRALEN left Sandefjord on 21/10-05 on her first trip southerly latitude as factory, with her two catchers HAUKEN and ØRNEN and Alex.Lange as whaling manager and Mr. Søren Andersen from Veierland as master. Arrived for first time Port Stanley on the Falkland Islands on 13/12-1905. After some parlamentary discussins with the Governor, they were given licens of whaling round the islands. The expedition was catching by the New Island until 20/01-1906. At that time they had reached a total of 40 whales, giving 1.000 barrels of oil.
1906 After a bad result at New Island, with high sea and very windy, the ADMIRALEN after a discussion, it was agreed upon leaving the Falklands and try the fields at South-Shetland Islands. Arrived Admirality Bay on 27/01-1906 with captain Søren Andersen as guide. The result was 4.200 barrels. ADMIRALEN arrived Sandefjord on 01/06-1906.
Christensen wrote in his annual report:
«The oil sold partly in Glasgow, partly in Christiania. Bardene (12 tonn) sold to Paris with exeption of the bard of the sei whale, which is unsold, - and is outstanding. Outstanding claims for sold oil and unsold bard is entered as Nkr. 70.000,00, whitch is a sum of very low estimation, about Nkr. 5.000,00 have since the settle of the account 2 more debtors than entered has arrived, so the annual profit will be higher than the account entered indicate».
The account dated 16/08-1906 indicates a balance (profit) of Nkr. 9.516,44.
As the outcome of the season of 1905/06 had been so low, Mr. Christensen had the authority from the genaral meeting on 06/06-1906 to sell the company at a price of not less than Nkr. 500.000. But the sale never happened.
ADMIRALEN left Sandefjord on 23/08, again heading for southerly latitude. This time supported by VESTERLIDE (a sail ship built in 1872, converted to factory. Purchased in 1904). The cather HAUKEN and ØRNEN had been laid up in Port Stanley during the summer.
1907 ADMIRALEN arrived Sandefjord on 14/05-1907 and started discharging her cargo og oil barrels onboard the lighter ERIN ISLE. The season of 1906/07 indicated a profit of Nkr. 82.204.
Chr. Christensen wrote in A/S Ørnens annual report:
-“from the whaling field at West Falkland and South Shetland with ADMIRALEN brought home 4.848 and with VESTERLIDE 893 barrels of oil, in addition bard, which is sold and give us abt.
Nkr. 367.000,-. Whaling has been less good caused by skinny whale, high expences. Why the profit does not comply with the risk of such trade—“
The ADMIRALEN left Sandefjord on her way to the whale fields in the Antarctic on 03/10-1907 for the season of 1907/08.
1908 AS the season of 1907/08 ended the result was 6.100 barrels of oil. Mr. Alex. Lange sign off as whaling manager. This autumn the ADMIRALEN went to the Antactic with a new whaling manager. As new manager was captain Julius Paulsen for 1908/09 season.
Paulsen was employed as watchman during this summer, after a short time at the office of Mr. Lars Christensen. In the autumn of 1907 Mr. Paulsen had been the master of the barque GULDREGN of A. F. Klaveness. She was lost on the coast of Canada.
A short while after he started as watchman, Mr. Chr.
Christensen entered the ADMIRALEN on his inspection round. After a short inspection of both the vessel and Mr. Paulsen, he asked Mr. Paulsen if he could pay a visit to the office of Mr. Christensen. Paulsen thought that he likely could get fired at the office, as well as on board--.
As he entered the office at Kamfjord (Sandefjord) Christensen asked him:
“Can you get some Lia boys (boys from the area of Grønli, Sandefjord) and enter that hulk and fill it with fat? But this I tell you, this I do on my own risk, so if your not able to fill her with fat, you can pack up out in the fiord, -  and the same can I!”
1909 As ADMIRALEN arrived Sandefjord after the season of season 1908/09 the result had been 8.000 barrels and Mr. Paulsen was not told to pack.
ADMIRALEN was sold to Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (Thor Dahl).
1910 The result of 1910/11 season was 17.000 barrels.
1911 The result of 1911/10 season was 20.000 barrels.
1912 The result of
1912/13 season was 19.500 barrels. Sold to Alaska Whaling Co. (Lars Christensen). This company was ended in 1914, and ADMIRALEN sold.
1914 Sold to Admiralen A/S (Johan Bryde), Sandefjord.
1918 Sold to Admiralen A/S v/Knud Olsvik, Ålesund.
1926 The ship deleted from the register. Final d
estiny unknown.

 

 

             

Kilde: Thor-Glimt, jubileumsskriftet "Aktieselskabet ØRNEN 25 ÅRS FANGST I SYDISHAVET" og boken "DAMP-
Dampskibets æra i Vestfold".
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 10/06-2012 (RI)

 

SFJ00219030120002 DS/flk ADMIRALEN i sommeropplag i hjembyen