SFJ00219090220001 ØRN. Bilde via ”Thor-Glimt”. Bildet er tatt i Deception Bay på Syd-Shetland i 1910

 

1909 DS/Flk ØRN (SFJ002190902)

 

 HISTORIE

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalkokeri
steam ship, whale processing vessel.

Off.no (IMO):

87.038

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1882/09

Bnr (Sno):

433

Bygger (yard):

C. Mitchell, Low Walker, Newcastle, England.

Eier (owner):

Aktieselskabet Ørnen, Sandefjord.

Disponent (manager):

Chr. Christensen, Sandefjord.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

4.700 tdw. 3.200 brt, 2.028 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 336,6'–B: 41,2'–D: 26,5'.

Lasthåndterings
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

6 åpne koker
8 presskoker,
2 omkoker, samt dr. Ottos patent for kjøttkoking og guanofabrikk.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 23,5"-39,0"-64,0", slag/stroke: 42,0". 300 NHK. Bygget i 1891 i Stockton, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 dampkjeler (ildrør (”skotte-kjeler”)/fire tube boilers). Bygget i 1891 i Stockton, England

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1882 Bygget som lasteskipet FLORIDA ved C. Mitchell & Co, Low Walker, Newcastle for Nelson Donkin & Co., London. Den gang utstyrt med en 2-sylindret comp. exp., stempel dampmaskin med syl. diam (HT/LT): 42"-54" og en slaglengde på 74". 350 NHK. Bygget ved North Eastern Marine Eng. Co. Ltd, Sunderland, England. Sjøsatt 30/09.
1891 Ny dampmaskin og to "skotte"-kjeler fabrikert i Stockton blir montert.
1909 Skipet var kondemnert, men ble solgt i mai for £ 6.000 til Aktieselskabet Ørnen. Fartøyet ble brakt til Framnæs mek. Værksted for ombygging til hvalkokeri. Omdøpt ØRN.
Under ombygging ble det gjort om til faste tanker i lasterommene. I tillegg utstyrt med 6 åpne koker, 8 trykk-koker, 2 om-koker og dr. Ottos patent for kjøttkoking, samt guanofabrikk. Noe som senere viste seg å være totalt uskikket til formålet.
Som bestyrer var ansatt skipsfører Julius Paulsen. Om høsten gikk man til isen med sine to hvalbåter, HAUKEN og GRIB. Av hvalbåter hadde man 2 ½(!). Saken var at A/S Ørnens ØRN og A/S Nors BOMBAY delte en hvalbåt som man hadde leiet inn fra det færøybaserte selskapet Emma. Båten het FUNDING og skulle levere annenhver hval til henholdsvis ØRN og BOMBAY.
Historien sier at maskinisten på ØRN hadde lagt merke til at ØRN fikk alle de største hvalene, og BOMBAY fikk de minste--. Han spurte så skytteren på FUNDING, en fra Nøtterøy, hvorfor han fordelte hvalene slik? ”Jo”, svarte skytteren, ”Øhre (bestyreren på BOMBAY) har sittet i ligningskommisjonen for Nøtterøy i flere år, og han har satt meg i så stor en skatt.”
1910 For sesongen 1909/10 ble fangstresultatet 12.500 fat. Fangsten bestod av 54 blåhval, 140 finnhval og 371 knølhval.
1911 Sesongen 1910/11 ble resultatet 17.000 fat.
Sesongen 1911/12 ble to nye hvalbåter satt inn, to nybygg, mye større og kraftigere enn tidligere. Navngitt HAUKEN II og GRIB II.
1912 Sesongen 1911/12 endte opp med 20.000 fat.
I Norsk Hvalfangst-Tidende kunne leses: ”Intet annet kokeri har i disse årene hatt en så stor og jevn fangst
1913 Sesongen 1912/13 ble det litt dårligere enn tidligere, bare 19.500 fat.
I juli ble ØRN byttet med et annet kokeri ved navn FALKLAND, eiet av A/S Rethval & Thule (H. Fredriksen, Kristiania). ØRN omdøpt FALKLAND, og FALKLAND fikk navnet ØRN II. A/S Ørnen måtte betale et mellomlegg på kr. 160.000. Julius Paulsen gikk over til ØRN II som hvalfangst bestyrer.
FALKLAND (ex. ØRN) grunnstøtte samme år nær Kapp Santa Maria, på utsiden av Montevideo 12/11-1913 på reise fra Norge til Syd-Shetlands øyene i Antarktis for å drive hvalfangst. Fartøyet gikk tapt.

 

Fra sjøforklaringen:
D/s Falkland (Flytende kokeri) av Kristiania, reise Norge-Syd Shetland, strandet og forliste den 12. november 1913 ved Cap St. Maria, uruguay, Sydamerika.
         Kapteinen blev av vedkommende politimyndighet forelagt en bot av kr. 300,00 for forseelse mot strfl.s § 422 jfr. § 27 ved at ha gjort sig skyldig i grov uagtsomhet i tjenesten om bord, idet han undlot at lodde, uagtet det var taaket og usigtbart veir, og undlot at ta hensyn til mulig paalands strøm, ligesom hans utsætning av kursene i kartet var mangelfuld. Boten blev vedtat.

 

 

History in English:

1882 Built as cargo ship FLORIDA by C. Mitchell & Co, Low Walker, Newcastle for Nelson Donkin & Co., London. At that time propelled by a 2-cylinder, compound expansion, steam reciprocating engine. Cyl. diam.: (HP/LP): 42"-54" and stroke 74" (350 NHP). Built by NE Marine Eng. Co. Ltd., Sunderland. Launched on 30/09-1882. Completed the same month.
1891 New steam engine for propulsion and two ”scotch-boilers” (fire tube boilers) made in Stockton, fitted.
1909 The ship was already condemned, but was sold to Aktieselskabet Ørnen in May for £ 6.000. The vessel was brought to Framnæs mek. Værksted, Sandefjord, Norway for conversion to a floating whaling factory. Renamed ØRN.
During conversion, the cargo holds were constructed as fixed tanks for carrying whale oil in bulk. Additionally equipped with cookery equipment as 6 open, 8 pressurized and 2 for recooking, and a Dr. Otto’s patented equipment for meat cooking and guano factory. Later told to be a system not suitable for the purpose.
As manager captain Julius Paulsen was hired. The same autumn the factory went to the Antarctic in company with her two catchers, HAUKEN og GRIB.
The expedition had two and a half catcher! The reason was that the company A/S Ørnens factory ØRN and A/S Nors factory BOMBAY, hired a catcher from the Faroe based company Emma. The catchers name was FUNDING, and should deliver every second whale to Fl/F ØRN and BOMBAY.
The history says that an engineer on the factory ØRN had observed that ØRN had all the big sized whales, and BOMBAY had the smallest--. He asked the shooter on FUNDING, a man from Nøtterøy. What was the reason? ”Well”, replied the shooter, ”Mr. Øhre (the manager of BOMBAY) sat in the tax commission for his home place for many of years, and he gave him a very high taxation.”(!).

1910 The season of 1909/10 ended up with 12.500 bbl.
1911 The season of 1910/11 gave a result of 17.000 bbl. 54 blue whale, 140 fin whale og 371 humpback.
Next season, 1911/12, two new catchers was supplied.
Two new buildings, more powerful and bigger. Their names were HAUKEN II and GRIB II.
1912 The season of 1911/12 ended up with 20.000 bbl.
The season of 1912/13 went a little less, only 19.500 bbl. In the paper Norwegian Whaling Gazette was written: ”No other factory had such a good results and steady income
1913 In July, changed against another factory by the name of FALKLAND, owned by A/S Rethval & Thule (H. Fredriksen, Kristiania). ØRN renamed FALKLAND, and FALKLAND named ØRN II. A/S Ørnen had to pay NOK 160.000 for that deal. Mr. Julius Paulsen continued as whaling manager on the ØRN II.
FALKLAND (ex ØRN) grounded later same year near Cape Santa Maria, outside Montevideo on 12/11-1913 on route from Norway to the South Shetland Islands for whaling. Total Loss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Bladet «Thor-Glimt», «Aktieselskabet «Ørnen» 1903-1953» Norsk Sjøulykkestatistik 1913
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 24/11-2017 (RI/PS)