SFJ00219210220001 DS/Flk FALK i isen. Bilde fra Harald Fevang.

 

1921 DS/Flk FALK (SFJ002192102)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalkokeri
steam ship, floating factory

Off.no (IMO):

1097844

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1891/02

Bnr (Sno):

650

Bygger (yard):

Palmer & Co. Ltd, Jarrow, Newcastle, England.

Eier (owner):

Aktieselskapet Ørnen, Sandefjord

Disponent (manager):

Søren L. Christensen

Klasse (Class).:

DnV +1A1 med fribord

 

 

Tonnasje (Tonnage):

6.400 tdw, 4.503 brt

Dimensjoner (size):

L: 374'-B: 46,5'-D: 28,2'.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.)

Faste hvaloljetanker, kapasitet 20.000 fat (1911).

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

Ikke opphalingsslipp.
10 x åpne koker
18 x presskjeler
5 x hvaloljeseparatorer.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LCJC

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type Palmer trippel ekspansjon, 3-sylindret, syl. diam.: 25"-45"-73", slag/stroke: 48. 385 NHK. Bygget ved Palmer & Co. Ltd, Newcastle, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x dampkjeler (boilers) hver kullfyrt med dim.: 14' x 16,7' og 6 fyrganger. Total heteflate: 6.311 ft². Arbeidstrykk: 160 psi. Bygget av Palmer & Co. Ltd, Newcastle, England

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1890 Bygd som stykkgodsbåt SAINT ENOCH av Palmer's Co. Ltd, Jarrow, Newcastle, England for British & Foreign S.S.Co. (Rankin, Gilmour & Co.), Liverpool, England. Sjøsatt 29/10.
1891 Levert i februar.
1903 Solgt til Toronto Trading Co. Ltd (W. Petersen Ltd), Newcastle.
Omdøpt til TORONTO.
1904 Solgt til Britain S.S Co. Ltd (Watts, Watts & Co.), London, England.
Omdøpt til SANDHURST.
1910 Selskapet A/S Laboremus
(T. Dannevig), Sandefjord ble dannet om høsten. Formålet var hvalfangst ved Syd-Shetland med fornyelse av lisens for hvert år. Sesongen varte fra november til mars.
1911
Solgt for NOK 295.579 til A/S Laboremus (T. Dannevig), Sandefjord. Ombygget for kr. 288.280 til hvalkokeri ved Porsgrund mek. Værksted, Porsgrund. Omdøpt til ROALD AMUNDSEN II. Kokeriet fikk en lastekapasitet på 20.000 fat i faste tanker. Selskapet har i tillegg fire hvalbåter, HOBART (121 brt, bygget 1908), innkjøpt for NOK 85.000, og de nybygde GRANAT, HARPUN og KANON. I tillegg hadde man kokeriet seilskipet MIMOSA (ex. ROALD AMUNDSEN omdøpt MIMOSA i 1911).
MIMOSA og en hvalbåt ble sendt på en ekspedisjon til Tasmania dette året. Fanget sesongen 1911/12 i Sydishavet.
1912 Resultatet for 1911/12 var av moderat karakter.
Gikk igjen til feltet for sesongen 1912/13.
1913 Resultatet for sesongen 1912/13 ga et utbytte på 24.400 fat. Noe som var den største fangsten av alle kokeriene i Sydishavet det året.
1914 A/S Laboremus selger kokeriet MIMOSA.
Under verdenskrigen gikk kokeriet ROALD AMUNDSEN II i fraktfart da inntekten var bedre i tramp enn i fangst
.
1919 Kondemnert etter brann i Philadelpia 16/01-1919. Vraket ble solgt av assurandørene til Skips-A/S Fandango (Chr. Christensen jr), Sandefjord.
1920 Rekonstruert som hvalkokeri 1920/21
1921 Solgt for NOK 5,5 millioner til A/S Ørnen (Søren L. Christensen), Sandefjord. Omdøpt til FALK.
Kjøpet skulle vise seg å være meget heldig for selskapet. I regnskapet for sesongen 1921/22 het det:
Skipet har på denne første tur vist seg meget gunstig for selskapet, idet fangsten er forøket med ca. 9.000 fat olje, der har bragt en merinntekt av ca. 1.100.000,00 kroner.
Lasten til FALK ble forhåndssolgt til det amerikanske selskapet Procter & Gamble, Cincinatti, OH, USA.
FALK ankom fangstfeltet de første dagene av desember. Første telegrammer viser god fangst.
1926 Denne høsten ble kokeriet og ekspedisjonen forsinket grunnet kullstreik i England. Samtidig var bestyrerstillingene på begge kokeriene (FALK og
ØRN II) ledige. Det ble så vedtatt å legge den samlede flåte under en ledelse. Valget falt på Lars Anton Andersen fra Sandar. Han skulle være skytter på HAUKEN samtidig som han var bestyrer på begge kokeriene. Lars Anton Andersen fikk tidlig ry som en av de beste hvalskyttere i isen.
Historien sier at da Lars Andersen vokste opp skal han ha vært litt av en røver og umulius. Han elsket den hasardiøse sporten i å hoppe på isflak om våren. Mor hans var engstelig og skal ha sagt at ”skulle ønske Vår Herre ville sende en sykdom på ham, så han ikke ble så vill”!
1927 Sesongen 1927/28 startet 29/09 ved iskanten, nesten en måned tidligere enn vanlig med dårlig fangst. PROFESSOR GRUVEL (ex ØRN) var befraktet som transportskip og hjelpekokeri, kom til feltet 10/10 men total forliste to dager senere. Kokeriet fikk ikke den assistanse som var forventet. Hva som verre var, kull som skulle holde kokeriene i drift, gikk tapt ved forliset. Totalt ca. 3.300 tonn. Det ble innbefraktet et nytt fartøy, DS ULLSTAD (7.300 tdw, bygget 1919, Grefstads rederi-A/S, Arendal) som skulle gå til Syd-Shetland med en ny last på 4.684 tonn kull.
Uhellene var ikke over. ULLSTAD fikk brudd i rorstammen, og måtte berges inn til Port Stanley på Falklands-øyene. FALK (og ØRN II) måtte gå helt til Falklands-øyene for å bunkre. Noe som gjorde at de mistet en måned av fangsten.
1928 Resultatet av sesongen 1927/28 ble allikevel 44.082 fat.
Sesongen 1928/29 startet ved iskanten 09/10 og fram til 25/02. Da flyttet man over til tidligere felter ved Syd-Shetland frem til 29/04-1929.
1929 Sesongen 1929/30 var den første med full pelagisk hvalfangst. FALK fikk et resultat på 24.610 fat hvalolje.
1930 Sesongen 1930/31 ble den største i norsk hvalfangsts historie, så også for A/S Ørnen. Resultatet for FALK ble på 32.400 fat.
1931 Sesongen 1931/32 ble det opplag. En fornyelse av kokeriflåten var i gang.
1933 Selskapet A/S Thor Dahl overtar som disponent for skip og selskap.
1936 Solgt 14/03 for NOK 144.772,50 til N. Stern A.G., Essen, Tyskland. Forlot 15/03 Sandefjord for Hamburg, Tyskland for hugging ved Köhlbrandwerft - Paul Berendsohn.
I de 10 sesongene det hadde vært i drift for A/S Ørnens regning hadde det produsert 292.515 fat av 4.095 hval. Etter 1930/31 hadde det, bortsett fra en liten sommertur i 1934, ligget opplagt og tjent som lagerskip for hvalolje.

 

 

History in English:

1890 Built as cargo ship SAINT ENOCH by Palmer's Co. Ltd, Jarrow, Newcastle, England for British & Foreign S.S.Co. (Rankin, Gilmour & Co.), Liverpool, England. Launched 29/10.
1891 Delivered in February.
1903 Sold to
Toronto Trading Co. Ltd (W. Petersen Ltd), Newcastle. Renamed TORONTO.
1904 Taken over by Britain S.S Co. Ltd (Watts, Watts & Co.), London, England. Renamed SANDHURST.
1910 The company A/S Laboremus
(T. Dannevig), Sandefjord was established in the autumn. For the purpose of whaling in the area of South-Shetland, with renewal of the licens every year. The season last from November to March.
1911
Sold for NOK 295.579 to A/S Laboremus (T. Dannevig), Sandefjord. Converted at a cost of NOK 288.280 to factory ship at Porsgrunn mek. verksted, Porsgrund. Renamed ROALD AMUNDSEN II. The factory ship was constructed for a cargo capacity of 20.000 barrels in fixed tanks. The company also purchased whaling catchers. First HOBART (121 grt, built 1908), for NOK 85.000, and three new buildings; GRANAT, HARPUN and KANON. In addition the company had the sailing ship MIMOSA (ex ROALD AMUNDSEN, renamed MIMOSA in 1911).
MIMOSA and a catcher was sent on an expedition to Tasmania this year. The result did not bring any good news from this whaling ground.
1912
The outcome of season 1911/12 was of reasonable character.
Again leaving for whaling in the Southern Seas for the season of 1912/13.
1913 The result of season 1912/13 gave a outcome of 24.400 barrels. The best of result by any factory this season in the Southern Seas.
1914 A/S Laboremus sold the factory ship MIMOSA.
During the world war the factory ship ROALD AMUNDSEN II was hired out as a regular cargo vessel as the income was better than from the whaling.
1919 Condemned after a fire in the Port of Philadelpia 16/01. The wreck was sold by the insurer to Skips-A/S Fandango (Chr. Christensen jr), Sandefjord
1920 Re-built as floating whaling factory during 1920/21.
1921 Sold for NOK 5,5 millions to A/S Ørnen (Søren L.Christensen), Sandefjord. Renamed Fl/F FALK
The purchase really paid off for the company. In the financial periode for the season of 1921/22 it said: The vessel already on her first trip gave a favourable income to the company, as the result has increased by abt. 9.000 barrels of oil, and increased income by abt. NOK 1.100.000,00.
The cargo from FALK was sold to the American company Proctor & Gamble,
Cincinatti, OH, USA.
1926 This autumn the factory and the expedition was delayed because the coal strike in the UK. At the same time the manager position of both expeditions was vacant (FALK and
ØRN II). A desicion was made to put the whole fleet under one manager. The candidate became Lars Anton Andersen from Sandar. He would act as shooter on HAUKEN, at the same time also manager for the two factories. Lars Anton Andersen had an early reputation of being one of the best shooter in the Antarctic.
A history tell that when Lars Andersen was a young man he was a little imp and racal. He loved the hazardios sport of jumping on flakes of ice in the sea during spring. His mother became anxious of him and said ”should wish that the Lord will send him a sickness, so his not being that wild”!
1927 The season of 1927/28 started on 29/09 at the edge of the ice, almost a month earlier than normal, and a bad start. PROFESSOR GRUVEL (ex ØRN) was chartered as a transport vessel and auxiliary factory. She came to the whaling field 10/10, but was a total loss two days later. FALK did not get the support she needed. The worse was that the coal to keep it going, also where lost in the incident, a total of abt. 3.300 tonnes. A new vessel was chartered, the SS ULLSTAD (7.300 tdw, built in 1919, Grefstads rederi-A/S, Arendal). She left for South Shetland with a new load of abt. 4.684 tonnnes of coal.
The bad luck was not over. ULLSTAD had a breakdown on her rudderstock, and had to be rescued and helped to Port Stanley on the Falkland Islands. FALK (and ØRN II) had to proceed to the Falkland Islands to get the bunker coal. By this they lost a whole month of the whaling season.
1928
The result of season 1927/28 was anyway 44.082 barrels.
The season of 1928/29 started at the ice edge on 09/10 and continued to the 25/02 next year. Then they were moved to the whaling fields outside South Shetland until 29/04.
1929 The season of 1929/30 was the first with a total pelagic whaling. The Fl/F FALK had a result of 24.610 barrels of whaleoil.
1930 The season of 1930/31 became the best in the whaling history of Norway, so also for A/S Ørnen. The result for FALK ended up with 32.400 fat.
1931 The season of 1931/32 she joined the layup buoys. A replacement for old factories was underway.
1933 A/S Thor Dahl took over as managers for the ship and company (A/S Ørnen).
1936 Sold 14/03 NOK 144.772,50 to N. Stern A.G., Essen, Germany. Sailed 15/03 from Sandefjord for Hamburg, Germany for demolition byKöhlbrandwerft - Paul Berendsohn.
During the ten year of service for the account of A/S Ørnen, she produced 292.515 barrels of whale oil from a total of 4.095 whales. After 1930/31 season she had, except from a little trip at the summer of 1934, been laid up and used as storage tanker for whale oil.

 

 

           

Kilde: Narve Sørensen, "Aktieselskapet Ørnen 1903-1953",
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 06/12-2014 (RI/PS)

 

SFJ00219200120005 DS/Flk FALK på havnen i Cape Town, Syd-Afrika. Bilde via Harald Fevang.

SFJ00219210220004 DS/Flk FALK. Hvalbåten NEB bunkrer kull fra kokeriet. Legg merke til at jagerbroen til Iversen, Natholmen er på plass. Broen var hengslet på midten, slik at en del kunne taes vekk ved bunkring av kull. Bilde via Harald Fevang

SFJ00219210220003 DS/Flk FALK i isen. Bilde fra ”Thor-Glimt”

SFJ00219210255003 DS/Flk FALK. Borger Andersen og Kjose fra sesongen 1928/29. Bilde fra Thor-Glimt

SFJ00219210255002 DS/Flk FALK. Fra sesongen 1928/29. Fyrbøtere på nedturen – alle snauklipt. Bakeste rekke: Einar Stensrud, Thomas Hansen, Borger Andersen. Sittende foran: Peder Steene, Kragerø og Arnt Ness, Kjose. Bilde fra Thor-Glimt

SFJ00219210255001 DS/Flk FALK. Sesongen 1928-29. Einar Stensrud, Oslo, Borger Andersen, Charles Dahl, Arne Ness, Kjose, Thomas Hansen og Fritz Johannesen. Bilde fra Thor-Glimt

SFJ00219210220002 DS/Flk FALK og ØRN II på feltet. Bilde via Harald Fevang.