SFJ01319380120001 K. G. MELDAHL. Bilde via FMV.

 

1938 DS K. G. MELDAHL (1) (SFJ013193801)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

ID:

5614932

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1938/09

Bygg nr:

289

Bygger (yard):

Fredriksstad mek. Verksted A/S, Fredrikstad.

Eier (owner):

K. K. Rasmussens Rederi A/S, Sandefjord.

Disponent (manager):

K. K. Rasmussen, Sandefjord.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

7.210 tdw, 3.799 brt, 2.194 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 365,2’-B: 57,3’-D: 20,2’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

5 lasteluker.
12 vinsjer.
12 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LJYU

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound, 4-
sylinder, syl. diam.: 2 x 16,8”–2 x 39,9”, slag/stroke: 36,6”.
353 NHK. Bygget av Fredriksstad mek. Verksted A/S,
Fredrikstad.

Fart/forbr.(speed/cons.):

11,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2  dampkjeler (boilers), hver med dim.: 15,3’ x 12,1’ og 3
fyrganger. Samlet heteflate 5.510 ft2. Arbeidstrykk 220 psi.
Kjelene anbrakt på dekk. Bygget av Fredriksstad mek.
Verksted A/S, Fredrikstad.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1938 Bygget som dampskip K. G. MELDAHL ved Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad for Kåre Klaveness Rasmussen, Sandefjord. Levert i september.
1940 Ved krigens utbrudd i Norge i april befant K. G. MELDAHL seg i Marseille i Frankrike etter ankomst fra Bombay, India. Hun var satt opp i konvoi 7-P, men forlot konvoien og gikk til Gibraltar og ikke Oran i Algerie, som opprinnelig planlagt. Dette var et lykketreff da alle som fulgte med til Oran ble internert. Fortsatte fra Gibraltar til Takoradi på Gullkysten (Ghana) 26/06.
Ferden går videre til Baltimore, USA og fortsetter sine reiser på USA og deretter til Fjerne Østen resten av året.
1941 Fortsetter sine reiser Mellom Syd-Amerikas vestkyst og US østkyst utover våren.
K. G. MELDAHL ankom til Takoradi 07/04 med 60 fly om bord for engelsk regning i Suez. Skulle i Takoradi laste om bord så mange som fartøyet hadde plass til da de engelske styrker hadde stort behov for fly i Midtøsten og skulle ved avgang Takoradi ha eskorte. Hun forlot Takoradi uten noe eskorte, for deretter å runde Afrikas sydspiss og anløpe Syd-Afrikanske havner på østkysten og videre nordover. Hun kom frem til Suez i god behold og leverte sin last med fly.
Deretter fortsatte hun til Ceylon (Sri Lanka) før hun igjen er tilbake i Table Bay før hun krysser Atlanteren og ender opp på US-østkyst i august.
I oktober blir hun sendt over Atlanteren til Belfast og videre til kysten av Vest-Afrika.
1942 I begynnelsen av året befinner hun seg fremdeles på kysten av Vest-Afrika før hun igjen er en tur i England.
Turen derfra går via vest afrikanske havner til Karachi og Bombay. Tilbaketuren går via Table Bay til New York hvor hun ankommer 29/08. Hun går igjen fra New York med kurs for Bombay via sydspissen av Afrika. Ankommer Table Bay 06/11 og går videre 07/11 opp østkysten av Afrika.
DS K. G. MELDAHL med kaptein Torjus E. Johnsen om bord var 10/11 på nordgående 160 mil sydøst av East London. Hun var på reise mellom New York via Pot of Spain og Cape Town til Bombay med stykkgods, 750 tonn ammunisjon og fly.
Ved soloppgang oppdager fartøyet den tyske ubåten U 181 (Kapitänleutnant Wolfgang Lüth), som avfyrte en torpedo mot K. G. MELDAHL men det hadde nå lysnet så ubåten ble oppdaget. Fartøyet satte full fart med akterenden mot ubåten for å beskyte denne med akter kanonen, men ubåten rakk å dykke innen kanonen bar. Radiosignal angående ubåtens posisjon ble mottatt av Simonstowns Radio og styrte i sikksakk bort fra posisjonen. Etter en times tid regnet kapteinen med at de var utenfor fare for ubåten. Men ubåtens kaptein hadde regnet med dette og manøvrerte igjen ubåten i en passende posisjon. Klokken 09.22 detonerte en torpedo i skipets maskinrom på styrbord side. K. G. MELDAHL sakk med akterenden først og gikk ned etter ca 6 minutter.
Kapteinen og resten av en besetning på 33 i tillegg til to skyttere forlot fartøyet. To var omkommet og 31 overlevde.
Tre livbåter og flåter markerte området der fartøyet hadde gått ned. Sjefen på ubåten fotograferte dette før han kom med de sedvanlige spørsmål. Av fartøyets besetning hadde to mann i maskinrommet omkommet momentant.
De overlevende oppdages 13/11 i livbåtene av et fly som kastet ned vann og proviant til dem. Samme ettermiddag ble de tatt om bord i en minesveiper og ble landsatt i Port Elizabeth.

 

 

 

Fra sjøforklaringen.
Fremstod Kaptein Torjes Emil Johnsen, skipets fører, og opplyser at det ikke lykkes å redde skipets journaler, men fremlegger en av ham oppsatt og undertegnet rapport datert 30. november d.å. angående hendelsen og de senere begivenheter.
Kapteinen henholder seg til det i rapporten anførte og opplyser at skipet var chartered av British War Transport og førte krigsmateriell fra New York til Bombay. På dekket var flere store kasser med flymaskiner og annet materiel!, og lastet i Nr. 5 luke var 750 tons ammunition. Skipet seilte ved anledningen efter kurser og distanser oppgitt av British Naval Control Cape Town som ble nøyaktig fulgt. Skipets posisjoner ble efter ordre fra Naval Control ikke tilført skipets dagbok, men skipets posisjon ble oppgitt til Naval Control i Port Elizabeth som 35' 33" bredde og 29' 46" lengde. Denne posisjon ble også utsendt i radiotransmitter fra b. b. livbåt efter forliset til de sydafrikanske kyststasjoner.- Kapteinen kom på broen straks alarm ble slatt kl. 3.40 fm. og oppholdt seg siden på dekk til torpederingen fant sted. På dette tidspunkt befant han seg i bestiklugaren og løp straks ned for a hente skipets papirer som var i en handkuffert i kontoret, med denne løp han opp på dekk og kastet den ned i b. b. livbåt som allerede var utfirt. Han løp derfor over til sin livbåt om st.b. som han fant blast vekk av eksplosjonen. Han sprang derfor tilbake til b. b. men fant at livbåten efter ordre var gått fra siden for å ungå dragsuget. Han løp da akterover for a hoppe på flåten hvor 3. styrmann befant seg, men fant den også drevet av, og da skipet akterdekk var under vann hoppet han overbord og ble opptatt av b. b. livbåt. Ca. 4 minutter efter han var kommet i livbåten sank skipet. Samtlige flåter og 3 livbåter var da på vannet. Idet skipet sank kom undervannsbåten til overflaten kretset rundt og tok fotografier av skipet og livbåtene. Den var sjøgrøn av farve med dobbelt dekk, to kanoner, den ene på fordekket en 4 toms kanon og den på akterdekket noget mindre og hadde to periskoper. Den var ca. 300 fot lang. Livbåtene ble anropt efter skipets navn og nasjonalitet, avgangs og bestemmelsessted hvilket ble meddelt. Det ble derefter fra ubåten spurt om det var noget de ønsket, hvortil ble svart nei. Det ble også spurt om det var utsent nødsignaler. Anropene skjedde på gebrokkent engelsk og de anropende betegnet seg som italienere. Chefen selv som var den eneste i uniform kunne efter utseendet være tysk, men forholdt seg taus. Undervannsbåten kretset derefter rundt en tid for den dukket ned og forsvandt. De to omkomne mannskaper hadde ved anledningen vakt i maskinrommet. Livbåtene ble samlet og mannskapene fordelt i disse samt alt utstyr tatt over fra flåtene. Det ble holdt en ferskvannstønne på fordekket og en på akterdekket hvorav den ene fløt opp så båtene var vel utstyrt med vann og proviant. Senere samme dag ble utsendt radiosignaler fra transmitteren i livbåten hvilke ble oppfattet i land, og efter 79 timers opphold i livbåtene ble de opptatt av den sydafrikanske minesweeper, efter at først flymaskiner kretset over som rett ledet minesweeperen og kastet ned proviant. Samtlige overlevende ble landsatt i Port Elizabeth om formiddagen den 14. november. lngen reddet noget av verdi. Alle skipets papirer med unntagelse av Dekksdagboken og maskinjournalen er i behold.

 

 

History in English:

1938 Built as general cargo K. G. MELDAHL by Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad for Kåre Klaveness Rasmussen, Sandefjord
1940 At the outbreak of war in Norway in April, K. G. MELDAHL was in Marseille in France after arriving from Bombay, India. She was set up in convoy 7-P but left the convoy and went to Gibraltar and not Oran in Algeria, as originally planned. This was a success when all those who came to Oran were detained. Continued from Gibraltar to Takoradi on the Gold Coast (Ghana) 26/06.
She continued her voyage to Baltimore, USA and continues its travels in the United States and then to the Far East for the rest of the year.
1941 Continues its travels between the west coast of South America and the east coast of the US throughout the spring.
K. G. MELDAHL arrived at Takoradi 07/04 with 60 aircraft on board at English expense in Suez. Should in Takoradi load on board as many as the vessel had space for as the English forces had a great need for aircraft in the Middle East and should on departure Takoradi have an escort. She left Takoradi without any escort, then rounded the southern tip of Africa and called at South African ports on the east coast and further north. She arrived in Suez in good condition and delivered her cargo of aircrafts.
She then continued to Ceylon (Sri Lanka) before returning to Table Bay before crossing the Atlantic and ending up on the US East Coast in August.
In October, she is sent across the Atlantic to Belfast and on to the coast of West Africa.
1942 At the beginning of the year, she is still on the coast of West Africa before returning to England.
The trip from there goes via West African ports to Karachi and Bombay. The return trip goes via Table Bay to New York where she arrives 29/08. She returns from New York with a course for Bombay via the southern tip of Africa. Arriving at Table Bay 06/11 and continuing 07/11 up the east coast of Africa.
K. G. MELDAHL with Captain Torjus E. Johnsen on board as master was 10/11 on a northbound course 160 nautical miles southeast of East London. She was traveling between New York via the Pot of Spain and Cape Town to Bombay with general cargo, 750 tons of ammunition and planes.
At sunrise, the vessel discovers the German submarine
U 181 (Kapitänleutnant Wolfgang Lüth), who fired a torpedo at K. G. MELDAHL but it had now brightened so the submarine was spotted. The vessel set full speed with the stern end towards the submarine to protect it with the stern cannon, but the submarine managed to dive before the cannon found it’s target. Radio signal regarding the submarine's position was received by Simonstowns Radio and the ship steered in a zigzag direction away from the position. After an hour, the captain reckoned that they were out of danger for the submarine. But the submarine's captain had expected this and maneuvered the submarine back into a suitable position. At 09.22 a torpedo detonated in the ship's engine room on the starboard side. K. G. MELDAHL slowed down with the stern first and went down after about 6 minutes.
The captain and the rest of a crew of 33 in addition to two gunners left the vessel. Two had died and 31 survived.
Three lifeboats and rafts marked the area where the vessel had sunk. The commander of the submarine photographed this before coming up with the usual questions. Of the vessel's crew, two men in the engine room had died instantly.
The survivors are discovered 13/11 in the lifeboats by a plane that threw water and provisions at them. That afternoon, they were taken aboard a minesweeper and landed in Port Elizabeth.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Boka Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad 1870 – 1970, uboat.net, Sjøforklaringer
fra 2. verdenskrig,
Stig Anders Foreløkken.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Ragnar Iversen
.
Sist oppdatert: 05/07- 2023 (SN)