TRH110118820120001 SVERRE SIGURDSSØN. Bilde fra boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen.

 

1882 DS SVERRE SIGURDSSØN (1) (TRH110188201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer,
steam ship, general cargo/passenger.

Off.no:

5616282

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Trondhjem

Byggeår (year built):

1882/05

Bnr (Sno).:

438

Bygger (yard):

C. Mitchell & Co., Low Walker, England.

Eier (owner):

NFDS, Trondheim.

Disponent (manager):

NFDS, Trondhjem.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

879 brt, 667 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 185,5’-B: 27,9’, D: 22,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Sertifikat for 750 passasjerer. Sengeplass for 74 passasjerer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JSPL

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 644 IHK. Bygget i Wallsend, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1882 Bygget som SVERRE SIGURDSSØN av C. Mitchell & Co., Low Walker, England for NFDS, Trondhjem. Byggekostnader NOK 370.000.
Ankom 05/07 til Trondhjem.
Lagt opp 05/11.
1883 Satt inn i NFDS sine første turistruter.
Skiftet veivaksel og propell.
1886 Skiftet propell. Reparert ror.
1887 Montert reservepropell.
1889 Ny propell montert.
1892 Ny donkeykjel og skorstein montert. Laget baderom i turistinnredningen.
1893 Propellhavari i mars ved Tromsø. Reservepropell montert. Stor reparasjon i Trondhjem etter isskade i Kristianiafjorden.
1894 Veivaksel skadet 26/07. Reparert i Trondhjem.
Ommålt: 839 brt, 508 nrt.
1895 Oppusset for turistfart.
1896 Nytt elektrisk lysanlegg. Laget promenadedekk over aktre dekkshus. Ny kran akter.
1897 Delvis nytt dekk på 2. klasse.
1898 Opplag i januar og februar ved Nordre Verft, Trondhjem. Fornyet innredning på 2. klasse.
Dokket i Trondhjem 28/03 for bunnsmøring.
På verksted i september i Bergen for kjelreparasjon.
1899 Ny kjølsko montert. Fornyet brystvern på bro.
1900 Omfattende reparasjon og vedlikehold. Nytt karthus.
1901 Grunnstøtte 18/12 ved Hopen. Kom av ved egen hjelp og gikk til Svolvær. Videre til Trondhjem for reparasjon av større bunnskade.
1902 Grunnstøtte 26/01 ved Hjertholmen i Bømlofjorden. Reparert i Bergen.
Reserve propell montert i august.
1903 Grunnstøtte i november ved Sandland. Ingen skade.
1905 Forlenget. Ny tonnasje: 1.645 tdw, 1.081 brt, 615 nrt. Nye dim.: L: 201,3’-D: 20,4’. Dampmaskin ombygget til triple exp.
1911 Grunnstøtte 01/08 i Nyleden sør for Bergen. Landsatt ved Bekkervik.
1913 Grunnstøtte 27/02 ved Valdersund. Slept av bergningsskipet NIDAROS til Trondhjem.
1917 Grunnstøtte 13/11 på Jeløya.
1929 Hugget i første kvartal av Brødrene Anda, Stavanger
.

 


Fra sjøforklaringen i 1917.
        D/S »Sverre
Sigurdssøn« (J.S.P.L.) av Trondhjem, grundstøtte den 13. november 1917 paa Jeløen.
        Sjøforklaring er avgit for Kristiania Bvret den 15. november 1917.
Den fungerende kystlods blev av vedkommende myndighet forelagt en bot av kr. 200,00 og for en tid av 1 — en —
maaned ved indlevering av kystlodscertifikat at avstaa fra at drive sin næring, for forseelse mot strfl.’s
§ 422 jfr. § 27. jfr. lov 15. aug. 1911 § 7 ved at ha gjort sig skyldig i grov uagtsomhet under tjenesten ombord, idet han som kystlods paa d/s »Sverr Sigurdssøn« den 13. november under skibets fart op gjennom Kristianiafjorden i taake undlot at foreslaa at slakke paa farten, da man fik se et lysglimt av Mefjordbaaens lysbøie tvers om b.b. og undlot at styre ind under fvsbøien for at faa sikker affarende plads for den videre navigering. Da man fik se blinket fra lygten paa Bastø, undlot han at anmode styrmanden om at styre opunder denne for at faa sikker stedsbestemmelse og ansees hans formodning om, at det av utkikken varslede lys om st.b. var Guldholmen fyr for meningsløs.
Forelægget vedtokes.
Vedk. styrmand blev tildelt en alvorlig advarsel for utvist uagt­somhet ved manglende kontrol med kystlodsen.

 

 

 

History in English:

1882 Built as SVERRE SIGURDSSØN at C. Mitchell & Co., Low Walker, England for NFDS, Trondhjem. Building costs NOK 370.000.
Arrived 05/07 at Trondhjem.
Laid up 05/11.
1883 Sailed for NFDS with tourists.
Renewed crank shaft and propeller.
1886 New propeller. Repaired rudder.
1887 Mounted spare propeller.
1889 New propeller mounted.
1892 New donkey boiler and funnel installed. Built bathroom in tourist class interior.
1893 Propeller wrecked in March at Tromsø. Spare propeller mounted. Major repairs at Trondhjem after ice damages in Kristianiafjorden.
1894 Crank shaft damaged 26/07. Repaired in Trondhjem.
Re-meas.: 839 grt, 508 nrt.
1895 Cleaned up for the tourist service.
1896 New electric lightning system. Built promenade deck over aft deck house. New crane aft.
1897 Partly new deck on 2. class.
1898 Laid up January and February at Nordre Verft, Trondhjem. Renewed interior on 2. class.
Docked at Trondhjem 28/03 for bottom painting.
Boiler repaired in September at Bergen.
1899 New keels hoe mounted. Renewed parapet on bridge.
1900 Major repairs and overhaul. New chart house.
1901 Stranded 18/12 at Hopen. Came off by own power and went to Svolvær. Then to Trondhjem for repairas of a large bottom damage.
1902 Stranded 26/01 at Hjertholmen in Bømlofjorden. Repaired in Bergen.
Spare propeller mounted in August.
1903 Stranded in November at Sandland. No damage.
1905 Lengthened. New tonnage 932 brt, 563 nrt. New dim.: L: 201,3’-D: 20,4’. Steam engine converted to triple exp.
1911 Stranded 01/08 in Nyleden south of Bergen. Beached at Bekkervik.
1913 Stranded 27/02 at Valdersund. Towed by salvage vessel NIDAROS to Trondhjem.
1917 Stranded 15/11 on Jeløya.
1929 Broken up in first quarter by Brødrene Anda, Stavanger.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka Nordenfjeldske 1857-1985 av Finn R. Hansen, Norsk Sjøulykkestatistik for 1917
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 05/01-2019 (PS/SN)